Basic Pascal Tutorial/Chapter 3/WHILE..DO/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

While ... DO цикъл

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Цикълът с предусловие има следната форма:

while BooleanExpression do
  statement;

Цикълът продължава да се изпълнява докато израза BooleanExpression не стане FALSE. В тялото на цикъла трябва да се въздейства по някакъв начин на израза като се промени някоя от променливите, които участват в него. В противен случай ще се получи безкраен цикъл:

a := 5;
while a < 6 do
  writeln (a);

Поправете тази ситуация, като промените стойността на променливата:

a := 5;
while a < 6 do
begin
  writeln (a);
  a := a + 1
end;

Цикълът WHILE ... DO се нарича цикъл с предусловие, защото условието се проверява преди да се изпълни тялото на цикъла. Ако условието се окаже FALSE, то тялото на цикъла while няма да се изпълни нито веднъж.

Виж също

 ◄   ▲   ►