Basic Pascal Tutorial/Chapter 4/Recursion/bg

From Free Pascal wiki
Revision as of 15:20, 20 August 2022 by Kai Burghardt (talk | contribs) (bypass language bar/categorization template redirect [cf. discussion])
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

4E - Recursion (author: Tao Yue, state: unchanged)

Рекурсия означава да позволите на функция или процедура да се извика сама до достигане на някакво ограничение.

Функцията за сумиране, обозначена с главна буква сигма (Σ) в математиката, може да бъде записана рекурсивно:

function Summation (num : integer) : integer;
begin
  if num = 1 
  then Summation := 1
  else Summation := Summation(num-1) + num
end;

Да предположим, че извикате Summation с 3.

a := Summation(3);
  • Summation(3) става Summation(2) + 3.
  • Summation(2) става Summation(1) + 2.
  • При 1, рекурсията спира и резултатът става 1.
  • Summation(2) става 1 + 2 = 3.
  • Summation(3) става 3 + 3 = 6.
  • a става 6.

Рекурсията задълбава докато се достигне до дадена точка, в която отговора е дефиниран, и след това се връща назад с този отговор, за да преизчисли всички дефиниции, които се градят върху нея.

Всички рекурсивни процедури / функции трябва да имат условие за спиране на рекурсията, т.нар. основно твърдение. При всички други условия рекурсията трябва да "задълбае" надолу. Ако няма условие за спиране, рекурсията или няма да се изпълни изобщо, или ще стане безкрайна.

В горния пример, условието за спиране е if num = 1.

 ◄   ▲   ►