Revision history of "Help:Add language bar/sk"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:52, 26 December 2007Slavko talk contribsm 1,885 bytes +1,885 New page: {{Add language bar}} ==Úvod== Táto stránka popisuje ako možno pridať jazykovú lištu do preloženej - ''a pôvodnej'' - stránky. Jazyková lišta pomáha používateľom vidieť, k...