Installing Lazarus/vi

From Free Pascal wiki
Revision as of 06:53, 3 April 2014 by Kc97ble (talk | contribs) (Created page with "{{Cài đặt Lazarus}} == Tổng quan == Dưới đây là cách cài đặt đơn giản nhất trên Windows, Linux. (Mong mọi người đóng góp thêm cách cài đ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Template:Cài đặt Lazarus

Tổng quan

Dưới đây là cách cài đặt đơn giản nhất trên Windows, Linux. (Mong mọi người đóng góp thêm cách cài đặt trên Mac, FreeBSD và các hệ điều hành khác)

Trên Windows

Tìm trong địa chỉ này [1] phiên bản mới nhất dành cho Windows và chạy nó. Ví dụ lazarus-1.2.0-fpc-2.6.2-win32.exe

Trên Linux

Đối với người dùng Ubuntu, bạn nên dùng file .deb, đối với hệ điều hành khác, bạn nên cần nhắc xem lựa chọn nào phù hợp hơn.

Dùng file .deb

Tìm trong địa chỉ này [2] ba file deb, ví dụ:

lazarus_1.2.0-0_i386.deb fpc-src_2.6.2-0_i386.deb fpc_2.6.2-0_i386.deb

Sau khi tải về, bạn lần lượt cài chúng theo thứ tự: fpc_2.6.2-0_i386.deb, fpc-src_2.6.2-0_i386.deb, lazarus_1.2.0-0_i386.deb. Bạn có thể cài bằng Software center hoặc dùng gdebi như sau:

sudo apt-get install gdebi sudo gdebi fpc_2.6.2-0_i386.deb sudo gdebi fpc-src_2.6.2-0_i386.deb sudo gdebi lazarus_1.2.0-0_i386.deb

Dùng file .rpm