Difference between revisions of "Lazarus Database Tutorial/nl"

From Free Pascal wiki
 
 
(73 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Overview ==
+
{{Lazarus Database Tutorial}}
  
This tutorial is about getting Lazarus to work with a variety of existing databases.
+
== Overzicht ==
  
Please expand on this section.
+
Deze paragraaf laat zien hoe je Lazarus kunt gebruiken met verschillende databases.
 +
Zoals je ziet zijn nog niet alle databases gedekt, dus... help mee om dit deel uit te breiden.
  
== Lazarus and MySQL ==
+
== Lazarus en MySQL ==
  
  
=== 1 - Get MySQL working in Linux or Windows ===
+
=== MySQL werkend krijgen onder Linux of Windows ===
Follow the instructions in the MySQL User Manual. Make sure that the mysqld daemon runs reliably, and that all potential users (including root, mysql, yourself and anybody else that may need it) have as many privileges as they need, from as many hosts as may be needed (including 'localhost', the local host's name, any other hosts on your network) as far as is consistent with security. It is preferable that all users including root have passwords. Test the action of the database system using the examples given in the manual, and check that all users really do have reliable access.
+
Volg de instructies van het MySQL User Manual. Zorg er voor dat de mysqld service draait en dat alle mogelijke gebruikers (waaronder root, mysql, jijzelf en eventueel andere gebruikers) net zoveel rechten hebben als nodig is, vanaf net zoveel computers (hosts) als nodig is (waaronder 'localhost', de naam van de computer waarop MySQL draait en eventueel andere computers in je netwerk.)
 +
Het mag duidelijk zijn dat het het beste is als alle gebruikers gebruik maken van een paswoord. Controleer de werking van de database server op basis van de voorbeelden die in de handleiding worden gegeven. Controleer ook of alle gebruikers de door hen benodigde toegang hebben.
  
=== 2 - Get MySQL working for FPC in text mode ===
+
=== MySQL werkend krijgen met FPC in een terminal ===
There is a directory with an example program in $(FreePascal_directory)/packages/base/mysql/ and this directory also contains the units mysql.pp, mysql_com.pp and mysql_version.pp. Before running the test script, you need to create a database called testdb:  do this by logging into the mysql monitor (as root with full privileges) and issuing the following SQL statement
+
In de directory $(FreePascal_directory)/packages/base/mysql/ staat een voorbeeld programma. Deze directory bevat ook de units mysql.pp, mysql_com.pp and mysql_version.pp. Voordat je het test script uitvoert, moet je een database genaamd "testdb" aanmaken. Dit kun je doen door in te loggen met behulp van de mysql monitor (als root met alle rechten) en het volgende SQL statement uit te voeren.
 
  CREATE DATABASE testdb;
 
  CREATE DATABASE testdb;
then make sure that all relevant users have appropriate access privileges to it
+
zorg er dan voor dat alle gebruikers voldoende rechten hebben door commando's zoals het volgende:
 
  GRANT ALL ON testdb TO johnny-user IDENTIFIED BY 'johnnyspassword';  
 
  GRANT ALL ON testdb TO johnny-user IDENTIFIED BY 'johnnyspassword';  
There is a script called mkdb which you should now try to run:
+
uit te voeren. Er is een script genaamd mkdb, dat je nu moet uitvoeren:
 
  sh ./mkdb
 
  sh ./mkdb
This will probably fail, as the system will not allow an anonymous user to access the database. So change the script using an editor so that the line invoking mysql reads:
+
Waarschijnlijk mislukt dit omdat het systeem niet toestaat dat een anonieme gebruiker de database benadert. Wijzig het script nu zo dat de regel die de mysql client het script laat starten er zo uit ziet:
 
  mysql -u root -p  ${1-testdb} << EOF >/dev/null
 
  mysql -u root -p  ${1-testdb} << EOF >/dev/null
and try running it again, entering your password when prompted. With luck you might have managed to create the test database:  test it (while logged in to the mysql monitor) by issuing the mysql statement
+
en probeer het script nogmaals uit te voeren, waarbij je het root paswoord invult op de prompt. Met een beetje geluk heb je nu de test database gemaakt. Controleer dit door het volgende mysql statement uit te voeren, vanuit je mysql monitor:
 
  select * from FPdev;
 
  select * from FPdev;
You should see a table listing the ID, username and email address of some of the FPC developers.
+
Als het goed is zie je nu een tabel met de ID, username en email adressen van een paar van de FPC ontwikkelaars.
  
Now try to run the test program testdb.pp (this may need to be compiled, and will almost certainly fail on the first attempt!!).
+
Probeer nu het testprogramma testdb.pp uit te voeren. (Waarschijnlijk moet dit eerst nog gecompileerd worden en zal het de eerste keer niet lukken om het succesvol uit te voeren!!)
  
I found that the program could not connect to mysql for several reasons:
+
Er kunnen een aantal redenen zijn waarom het programma geen verbinding kan maken met de mysql server:
  
* My system (SuSE Linux v9.0) installs mysql v4.0.15, not the version3 for which the package was designed.   
+
* Het systeem installeert een andere versie, bijv. mysql v4.0.15 en niet de versie 3 waarvoor het package is ontworpen.   
  
* The program needs to have user names and passwords to get access to the database.
+
* Het programma heeft een geldige mysql gebruikersnaam en wachtwoord nodig om de database te benaderen.
  
* The compiler needs to know where to find the mysql libraries (IF YOU HAVEN'T INSTALLED THE MYSQL DEVELOPMENT LIBRARIES, DO SO NOW!)
+
* De compiler moet weten waar het de mysql libraries kan vinden. (ALS JE DE MYSQL ONTWIKKEL LIBRARIES NOG NIET HEBT GEÏNSTALLEERD, DOE DAT DAN NU!)
  
I created a copy of testdb.pp called trydb.pp, rather than editing the original - this means that the original files still get fixed in subsequent CVS updates.
+
Als je een copy maakt van testdb.pp, bijvoorbeeld trydb.pp, in plaats van het origineel aan te passen, zullen de bestanden bij volgende CVS updates ook weer up to date worden. Ook kun je de bestanden van de mysql/ver40/ subdirectory kopieren naar de mysql/ directory. Hernoem ze dan naar mysql_v4.pp, mysql_com_v4.pp and mysql_version_v4.pp, en zorg ervoor dat je de gebruikte units in iedere file ook aanpast. Dus: wijzig het uses statement in trydb.pp in
I also copied the files found in the subdirectory mysql/ver40/ into the main mysql/ subdirectory, renaming them mysql_v4.pp, mysql_com_v4.pp and mysql_version_v4.pp, being sure to rename the units within each file correspondingly. I changed the uses statement in trydb.pp to
 
 
  uses mysql_v4
 
  uses mysql_v4
and the statement in mysql_v4.pp to
+
en het statement in mysql_v4.pp in
 
 
 
 
 
  uses mysql_com_v4
 
  uses mysql_com_v4
  
I added a line to /etc/fpc.cfg to point to my libraries:
+
Waarschijnlijk moet er aan /etc/fpc.cfg een regel toegevoegd worden die wijst naar de libraries:
 
  -Fl/lib;/usr/lib
 
  -Fl/lib;/usr/lib
and in the /usr/lib directory I had to find the real name of the mysqlclient library. In my case I had to issue the shell command:
+
en moet in de /usr/lib directory een link naar de mysqlclient library gemaakt worden. Bij het installeren van de ontwikkel libraries wordt deze link al aangemaakt. Mocht deze link er onverhoopt niet zijn dan kun je deze op de volgende manier aanmaken:
 
  ln -s libmysqlclient.so.12.0.0 lmysqlclient
 
  ln -s libmysqlclient.so.12.0.0 lmysqlclient
to make a symbolic link allowing FPC to find the library. For good measure I also created the link
+
Controleer wel even de naam van jouw libraries. Voor de zekerheid kun je ook de volgende link aanmaken
 
  ln -s libmysqlclient.so.12.0.0 mysqlclient
 
  ln -s libmysqlclient.so.12.0.0 mysqlclient
and placed similar links in various other directories:  not strictly necessary, but just in case ...!
+
Sommigen moeten misschien de volgende link opnemen:
Some users might need to add the following link:
 
 
  ln -s libmysqlclient.so.12.0.0 libmysqlclient.so
 
  ln -s libmysqlclient.so.12.0.0 libmysqlclient.so
  
I modified trydb.pp to include user details, initially by adding host, user and password as constants:
+
Wijzig dan trydb.pp zodanig dat het de gebruiker details kent, door de host, user en paswoord als constanten op te nemen:
  
 
  const
 
  const
Line 59: Line 57:
 
   passwd: Pchar = 'mypassword';
 
   passwd: Pchar = 'mypassword';
  
I also found that I couldn't connect to mysql using the mysql_connect() call, but had to use mysql_real_connect() which has many more parameters. To complicate things further, the number of parameters seems to have changed between version3 (where there are seven) and version4 (where there are eight). Before using mysql_real_connect I had to use mysql_init() which is not found in the original mysql.pp but is found in mysql_v4.pp.
+
Het kan zijn dat je geen verbinding kunt maken met behulp de mysql_connect() call, en je de mysql_real_connect() call moet gebruiken die meer parameters heeft. Om de zaak nog wat gecompliceerder te maken is het aantal parameters gewijzigd van versie 3 (daar waren het er 7) naar versie 4 (waar het er 8 zijn). Voordat je mysql_real_connect kunt aanroepen moet je waarschijnlijk mysql_init() aanroepen, die niet is opgenomen in de originele mysql.pp maar wel in mysql_v4.pp.
  
So the code for connection to the database is now:
+
Dus de code om verbinding te maken met de database is:
  
 
  { a few extra variables}
 
  { a few extra variables}
Line 106: Line 104:
  
  
Now - ready to start compiling trydb.pp?
+
OK, klaar om trydb.pp te compileren?
 
   fpc trydb
 
   fpc trydb
success!  Now run it:
+
success!  En voer het uit:
 
   ./trydb
 
   ./trydb
whoopee! I got the listing of the FPC developers!
+
YES! Je hebt een lijst van FPC ontwikkelaars!
 
 
A few extra refinements:  make the entry of user details and the mysql commands interactive, using variables rather than constants, and allow several SQL commands to be entered, until we issue the quit command: see the [[Lazarus Database Tutorial/TryDbpp|full program listing]], where user details are entered from the console, and the program goes into a loop where SQL commands are entered from the console (without the terminal semicolon) and the responses are printed out, until 'quit' is entered from the keyboard.
 
  
See [[Lazarus Database Tutorial/SampleListing|Sample Console Listing]].
+
Een paar mogelijke verbeteringen: Je kunt de invoer van de gebruiker gegevens en de SQL commando's interactief maken. Hiervoor worden variabelen gebruikt in plaats van constanten. Er kunnen SQL commando's ingevoerd worden totdat het commando 'quit' wordt ingevoerd. Zie de [[Lazarus Database Tutorial/TryDbpp|volledige listing]]. In deze versie worden de gebruikers gegevens in de console ingevoerd, waarna het programma in een loop komt waarbij SQL commando's kunnen worden ingevoerd en de resultaten worden getoond. Het programma eindigt als 'quit' wordt ingevoerd.
  
=== 3 - Connecting to MySQL from a Lazarus Application ===
+
Zie ook [[Lazarus Database Tutorial/SampleListing|Sample Console Listing]].
  
This tutorial shows how to connect Lazarus to the MySQL database, and execute simple queries, using only the basic Lazarus components; it uses no Data Aware components, but illustrates the principles of interfacing with the database.
+
=== Verbinding met MySQL vanuit een Lazarus Programma ===
 +
Deze paragraaf toont hoe je Lazarus kunt verbinden met een MySQL database, en hoe je eenvoudige queries kunt laten uitvoeren met gebruik van de basic Lazarus componenten. Er worden geen data-aware componenten gebruikt, maar het laat de principes zien van het verbinden met de database.
  
Create a new project in Lazarus:
+
Maak een nieuw project in Lazarus:
 
  Project -> New Project -> Application
 
  Project -> New Project -> Application
A new automatically generated Form will appear.
+
Kies voor Application en klik op Create. Er zal een nieuw automatisch gegenereerd Form worden getoond.
  
Enlarge the form to fill about half of the screen, then re-name the form and its caption to 'TryMySQL'.
+
Vergroot het form zodat het ongeveer 600 bij 800 is. Geef het form een nieuwe naam en wijzig de caption in 'TryMySQL'.
  
From the Standard Component tab place three Edit Boxes on the upper left side of the Form, and immediately above each box place a labelChange the names and captions to 'Host' (and HostLLabel,HostEdit), 'UserName' (and UserLabel, UserEdit) and 'Password' (with PasswdLabel and PasswdEdit). Alternatively you could use LabelledEdit components from the Additional tab.
+
Van de Standard Componenten tab plaats je drie Editboxes in de linker bovenhoek van het Form, en plaats direct boven elke editbox labelsWijzig de captions en namen in 'Host' (en HostLabel,HostEdit), 'UserName' (en UserLabel, UserEdit) en 'Password' (met PasswdLabel en PasswdEdit). Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van de LabelledEdit componenten van de Additional tab.
  
Select the Passwd Edit box and find the PasswordChar property: change this to * or some other character, so that when you type in a password the characters do not appear on your screen but are echoed by a series of *s. Make sure that the Text property of each edit box is blank.
+
Selecteer de Passwd Editbox en zoek de PasswordChar property: wijzig dit in * , zodat wanneer je hier een paswoord intypt de letters niet getoond worden maar een serie van *-en. Zorg er voor dat de Text properties van alle editbox-en leeg zijn.
  
Now place another Edit box and label at the top of the right side of your form. Change the label to 'Enter SQL Command' and name it CommandEdit.
+
Onder deze editbox plaatsen we een button. Zet de Caption hiervan op 'Connect to server' en geef het de naam 'ConnectButton'.  
  
Place three Buttons on the form:  two on the left under the Edit boxes, and one on the right under the command box.
+
Daarna zetten we een tweetal Comboboxen op het form met daarboven een Label. Deze noemen we DatabaseComboBox (en DatabaseLabel) en TableComboBox (en TableLabel). Tussen beide comboboxen plaatsen we nog een button, Caption = Select Database, Name = SelectDBButton.
  
Label the buttons on the left 'Connect to Database' (ConnectButton)and 'Exit' (ExitButton) and the one on the right 'Send Query' (QueryButton).
+
Dan nog een Label, een Listbox (FieldLabel en FieldListbox) en een Button (Caption = Exit, Name = ExitButton)
  
Place a large Memo Box labelled and named 'Results' (ResultMemo) on the lower right, to fill most of the available space. Find its ScrollBars property and select ssAutoBoth so that scroll bars appear automatically if text fills the space.  Make the WordWrap property True.
+
Plaats nu nog een Editbox en label aan de rechter bovenkant van je form. Wijzig het label in 'Enter SQL Command' en noem de Editbox CommandEdit. Daaronder plaats je een button, 'Send Query' (QueryButton).
  
Place a Status Bar (from the Common Controls tab) at the bottom of the Form, and make its SimpleText property 'TryMySQL'.
+
Plaats een grote Memo op het form genaamd 'Results' (ResultMemo) op de rechter onderkant, zodanig dat het het grootste deel van het form vult. Zet het ScrollBars property op ssAutoBoth zodat de scroll bars automatisch veschijnen als het memo wordt gevuld. Zet het WordWrap property op True.
  
A screenshot of the Form can be seen here: [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/kbdata/trymysqldb.png Mysql Example Screenshot]
+
Plaats een Status Bar (van de Common Controls tab) aan de onderkant van het Form, en zet de SimpleText property op 'TryMySQL'.
  
Now we need to write some event handlers.
+
Een screenshot van het formulier kun je hier zien: [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/kb/index.php/Image:Trymysql.png Mysql Example Screenshot]
  
The three Edit boxes on the left are for entry of hostname, username and password.  When these have been entered satisfactorily, the Connect Button is clicked.  The OnCLick event handler for this button is based on part of the text-mode FPC program above.
+
Nu moeten we nog de code (een aantal event handlers) schrijven.
  
The responses from the database cannot now be written using the Pascal write or writeln statements: rather, the replies have to be converted into strings and displayed in the Memo box. Whereas the Pascal write and writeln statements are capable of performing a lot of type conversion 'on the fly', the use of a memo box for text output necessitates the explicit conversion of data types to the correct form of string, so Pchar variables have to be converted to strings using StrPas, and integers have to be converted with IntToStr.
+
De drie Editboxen aan de linker bovenkant worden gebruikt om de hostnaam, gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren. Wanneer deze zijn ingevuld kan er op de "Connect" button geklikt worden. De OnClick-event van deze button is gebaseerd op een deel van het FPC programma hierboven.
  
Strings are displayed in the Memo box using
+
Omdat we nu de antwoorden van de database server niet met Write of WriteLn kunnen tonen, zullen we deze in het Memo laten zien. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat we deze resultaten omzetten naar strings. We maken hiervoor een methode van ons form die de strings in het memo plaatst.
  
  procedure ShowString (S : string);
+
  procedure TtrymysqlForm1.ShowString (S : string);
 
  (* display a string in a Memo box *)
 
  (* display a string in a Memo box *)
 
  begin
 
  begin
        trymysqlForm1.ResultsMemo.Lines.Add (S)
+
  ResultsMemo.Lines.Add (S)
 
  end;
 
  end;
  
The ConnectButton event handler thus becomes:
+
Het OnClick-event van de ConnectButton wordt dan:
  
  procedure TtrymysqlForm1.ConnectButtonClick(Sender: TObject);
+
  procedure TFormTryMySQL.ConnectButtonClick(Sender: TObject);
  (* Connect to MySQL using user data from Text entry boxes on Main Form *)
+
  var
var strg: string;
+
  databasenamesBuffer: PMYSQL_RES;
 
+
  aDatabase: TMYSQL_ROW;
 
  begin
 
  begin
 
+
  // Connect to server.
  dummy1 := trymysqlForm1.HostEdit.text+#0;
+
  // Clear a previous connection.
  host := @dummy1[1];
+
  if mySQLSock <> nil then begin
  dummy2 := trymysqlForm1.UserEdit.text+#0;
+
    mysql_close(mySQLSock);
  user := @dummy2[1] ;
+
    DatabaseComboBox.Clear;
  dummy3 := trymysqlForm1.PasswdEdit.text+#0;
+
    DatabaseComboBoxChange(DatabaseComboBox);
  passwd := @dummy3[1] ;
+
  end;
 +
  mySQLSock := mysql_connect(@mySQLq, PChar(HostEdit.Text),
 +
                              PChar(UserEdit.Text), PChar(PasswdEdit.Text));
 +
  if mySQLSock = nil then begin
 +
    ShowString('Connection to server failed.');
 +
    ShowString('Error was: '+ StrPas(mysql_error(@mySQLq)));
 +
  end else begin
 +
    StatusBar1.SimpleText := 'Connected to database server.';
 +
    ShowString('Host info      : ' + StrPas(mysql_get_host_info(mySQLSock)));
 +
    ShowString('Server info    : ' + StrPas(mysql_stat(mySQLSock)));
 +
    ShowString('Client info    : ' + Strpas(mysql_get_client_info));
 +
  {$ifdef Unix}
 +
    ShowString('Mysql_port      : '+ IntToStr(mysql_port));
 +
    ShowString('Mysql_unix_port : ' + StrPas(mysql_unix_port));
 +
  {$endif}
 +
    databasenamesBuffer := mysql_list_dbs(mySQLSock, nil);
 +
    try
 +
      // Add each database as a item to our DatabaseComboBox.
 +
      aDatabase := mysql_fetch_row(databasenamesBuffer);
 +
      while (aDatabase <> nil) do begin
 +
        DatabaseComboBox.Items.Add(aDatabase[0]);
 +
        adatabase := mysql_fetch_row(databasenamesBuffer);
 +
      end;
 +
    finally
 +
      // finally free the result.
 +
      mysql_free_result(databasenamesBuffer);
 +
    end;
 +
  end;
 +
end;
  
  alloc := mysql_init(PMYSQL(@qmysql));
+
Als dit succesvol is geweest, zal de DatabaseComboBox gevuld zijn met de op de server bekende databases. De SelectDBButton wordt dan geactiveerd zodra er een database is geselecteerd in de ComboBox.
  sock := mysql_real_connect(alloc, host, user, passwd, database, 0, nil, 0);
+
Een druk op de SelectDBButton zal de TableComboBox vullen met de in de database aanwezige tabellen. Bovendien zal dan ook de OpenQueryButton 'enabled' worden. Een en ander gebeurt in de volgende code:
  if sock=Nil then
+
procedure TFormTryMySQL.SelectDBButtonClick(Sender: TObject);
    begin
+
var
      strg :='Couldn''t connect to MySQL.'; showstring (strg);
+
  tablenamesBuffer: PMYSQL_RES;
      Strg :='Error was: '+ StrPas(mysql_error(@qmysql)); showstring (strg);
+
  aTable: TMYSQL_ROW;
  end
+
  begin
    else
+
  // Connect to the selected database
    begin
+
  if DatabaseComboBox.ItemIndex <> -1 then begin // not really necessary but ...
      trymysqlForm1.statusBar1.simpletext := 'Connected to MySQL';
+
    ShowString('Now selecting database : ' + DatabaseComboBox.Text);
      strg := 'Now choosing database : ' + database; showstring (strg);
+
    if mysql_select_db(mySQLSock, PChar(DatabaseComboBox.Text)) < 0 then begin
{$ifdef Unix}
+
      // if we failed, the QueryButton must not be enabled. :)
      strg :='Mysql_port      : '+ IntToStr(mysql_port); showstring (strg);
+
      OpenQueryButton.Enabled := False;
      strg :='Mysql_unix_port : ' + StrPas(mysql_unix_port); showstring (strg);
+
      // Show what went wrong.
{$endif}
+
      ShowString('Couldn''t select database '+ DatabaseComboBox.Text);
      Strg :='Host info      : ' + StrPas(mysql_get_host_info(sock));
+
      ShowString(mysql_error(mySQLSock));
      showstring (strg);
+
    end else begin
      Strg :='Server info    : ' + StrPas(mysql_stat(sock)); showstring (strg);
+
      // We got connected to the database, so lets get a list of tables.
      Strg :='Client info    : ' + Strpas(mysql_get_client_info);  showstring (strg);
+
      TableComboBox.Clear;
 
+
      tablenamesBuffer := mysql_list_tables(mySQLSock, nil);
      trymysqlForm1.statusbar1.simpletext := 'Selecting Database ' + DataBase +'...';
+
      aTable := mysql_fetch_row(tablenamesBuffer);
  if mysql_select_db(sock,DataBase) < 0 then
+
      // Off course "SHOW TABLES" could work as well.
  begin
+
      while (aTable <> nil) do begin
    strg :='Couldn''t select database '+ Database; ShowString (strg);
+
        TableComboBox.Items.Add(aTable[0]);
    Strg := mysql_error(sock); ShowString (strg);
+
        aTable := mysql_fetch_row(tablenamesBuffer);
  end
+
      end;
  end;
+
      mysql_free_result(tablenamesBuffer);
 +
      OpenQueryButton.Enabled := True;
 +
    end;
 +
  end else begin
 +
    ShowMessage('Please select a database in the ''database''combobox.');
 +
  end;
 
  end;
 
  end;
  
 +
In de EditBox rechts bovenin het form kan dan een SQL commando worden ingevoerd (zonder afsluitende punt-komma). Als er op de OpenQuery button geklikt wordt, wordt het commando naar de server gestuurd en als er data te tonen is, zal dat in een tweede form getoond worden.
  
The Text Box on the right allows entry of a SQL statement, without a terminal semicolon;  when you are satisfied with its content or syntax, the SendQuery button is pressed, and the query is processed, with results being written in the ResultsMemo box.
+
Ook het OnClick-event van de OpenQuery-button is gebaseerd op de code van de FPC versie hierboven.
 
 
The SendQuery event handler is again based on the FPC text-mode version, except that once again explicit type-conversion has to be done before strings are displayed in the box.
 
 
 
A difference from the text-mode FPC program is that if an error condition is detected, the program does not halt and MySQL is not closed;  instead, control is returned to the main form and an opportunity is given to correct the entry before the command is re-submitted.  The application finally exits (with closure of MySQL) when the Exit Button is clicked.
 
  
The code for SendQuery follows:
+
Het OnClick-event voor de OpenQuery-button is als volgt:
  
  procedure TtrymysqlForm1.QueryButtonClick(Sender: TObject);
+
  procedure TFormTryMySQL.OpenQueryButtonClick(Sender: TObject);
 
  var
 
  var
  dumquery, strg: string;
+
  I: Integer;
 +
  tableBuffer: PMYSQL_RES;
 +
  recordBuffer: TMYSQL_ROW;
 +
  aColumn: TListColumn;
 
  begin
 
  begin
      dumquery := TrymysqlForm1.CommandEdit.text;
+
// An example of how to work with the returned data.
      dumquery := dumquery+#0;
+
  StatusBar1.SimpleText := 'Executing query: ' + CommandEdit.Text;
      query := @dumquery[1];
+
  ShowString('Executing query: ' + CommandEdit.Text);
      trymysqlForm1.statusbar1.simpletext := 'Executing query : '+ dumQuery +'...';
+
  ShowQueryForm := TShowQueryForm.Create(nil);
      strg := 'Executing query : ' + dumQuery; showstring (strg);
+
  try
      if (mysql_query(sock,Query) < 0) then
+
    Screen.Cursor := crHourGlass;
      begin
+
    try
        Strg :='Query failed '+ StrPas(mysql_error(sock)); showstring (strg);
+
      if (mysql_query(mySQLSock, pChar(CommandEdit.Text)) < 0) then begin
      end
+
        ShowString('Query failed '+ StrPas(mysql_error(mySQLSock)));
      else
+
        Raise(Exception.Create('Query failed.'));
      begin
+
      end else begin
        recbuf := mysql_store_result(sock);
+
        tableBuffer := mysql_store_result(mySQLSock);
        if RecBuf=Nil then
+
        // mysql_store_result will return nil if there was nothing to store.
        begin
+
        if tableBuffer <> nil then begin
          Strg :='Query returned nil result.'; showstring (strg);
+
          ShowString('Number of records returned  : ' +
        end
+
                                        IntToStr(mysql_num_rows(tableBuffer)));
        else
+
          ShowString('Number of fields per record : ' +
        begin
+
                                      IntToStr(mysql_num_fields(tableBuffer)));
          strg :='Number of records returned  : ' + IntToStr(mysql_num_rows (recbuf));
+
          try
          Showstring (strg);
+
            ShowQueryForm.ListView1.Columns.Clear;
          Strg :='Number of fields per record : ' + IntToStr(mysql_num_fields(recbuf));
+
            // Now we are going to add a column for each field in the return set
          showstring (strg);
+
            // The caption of the columns we name after the fieldnames.
          rowbuf := mysql_fetch_row(recbuf);
+
            for I := 0 to pred(mysql_num_fields(tableBuffer)) do begin
          while (rowbuf <>nil) do
+
              aColumn := ShowQueryForm.ListView1.Columns.Add;
          begin
+
              aColumn.Caption := mysql_fetch_field_direct(tableBuffer, I).name;
              Strg :='(Id: '+ rowbuf[0]+', Name: ' + rowbuf[1]+ ', Email : ' +
+
            end;
                rowbuf[2] +')';
+
            // Let us see if the table contained data an ask for the first record
               showstring (strg);
+
            recordBuffer := mysql_fetch_row(tableBuffer);
               rowbuf := mysql_fetch_row(recbuf);
+
            while (recordBuffer <> nil) do begin
          end;
+
              // We got some data lets add them to our view.
        end;
+
              with ShowQueryForm.ListView1.Items.Add do begin
      end;
+
                Caption := recordBuffer[0]; // This fills the first column
 +
                for I := 1 to pred(mysql_num_fields(tableBuffer)) do
 +
                  // Then we will add the other fields.
 +
                  SubItems.Add(recordBuffer[I]);
 +
               end;
 +
               recordBuffer := mysql_fetch_row(tableBuffer);
 +
            end; //while
 +
          finally
 +
            mysql_free_result(tableBuffer);
 +
          end;
 +
        end else begin
 +
          ShowString('Query didnot return any results.');
 +
        end;
 +
      end;
 +
    finally
 +
      Screen.Cursor := crDefault;
 +
    end;
 +
    ShowQueryForm.ShowModal;
 +
  finally
 +
    ShowQueryForm.Free;
 +
  end;
 
  end;
 
  end;
  
 +
Er zijn nog een drietal andere event-handlers geschreven. Eén voor het OnClose-event van het form en voor de OnChange-events van beide ComboBoxen.
  
Save your Project, and press Run -> Run
+
In afwijking van het FPC programma, wordt het Lazarus programma niet afgebroken als er een fout optreedt. In plaats daarvan komt de controle weer terug bij het hoofd form (main form) en wordt de gelegenheid gegeven om het commando te verbeteren voordat het opnieuw wordt verstuurd naar de server.
 +
Het programma wordt afgesloten als op de Exit button wordt geklikt, hierbij wordt ook de verbinding met de MySQL server gesloten.
  
=== Download MYSQL Source Code ===
+
OK! Sla je project op en klik op Run -> Run
A full listing of the  program is available here [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/kbdata/mysqldemo.tar.gz Sample Source Code]
 
  
== Lazarus and Postgresql ==
+
==== Download MySQL Source Code ====
 +
Een volledige listing van het programma is hier te downloaden [http://prdownloads.sourceforge.net/lazarus-ccr/trymysql20050404.tar.gz?download Sample Source Code] Er staat meer commentaar in de sources, dat de verschillende onderdelen toelicht.
  
Please write me!
+
== Lazarus en Postgresql ==
  
== Lazarus and SQLite ==
+
Wie schrijft mij?
  
by Luiz Américo
+
== Lazarus en SQLite ==
  
===Introduction===
+
door Luiz Américo
  
There are two TDataset descendants that access sqlite2.x databases: SQLiteDataset unit/TSqlite class which is outdated and not comes with fpc anymore and sqliteds unit/TSqliteDataset class. The second is newer and has some advantages over the former: its faster, allows inserts, updates and deletes and can apply the updates to the database automatically. So the instructions found here are valid only for the TSqliteDataset class which is found in unit sqliteds.pas.
+
===Introductie===
In fact the sqlitedataset.pas file that comes in fpc198 can't be compiled with fpc198.
 
  
===Requirements===
+
Er zijn twee TDataset afstammelingen die het mogelijk maken om SQLite2.x databases te benaderen. De eerste, de TSqlite class, is gedefinieerd in de SQLiteDataset unit. De tweede is gedefinieerd in de SQLiteds unit en is nieuwer en wordt bij de nieuwere fpc versie geïnstalleerd. De laatste heeft nog een paar voordelen boven de eerste versie, hij is sneller, maakt toevoegen, wijzigen en verwijderen mogelijk en kan deze updates automatisch door de database laten verwerken.
 +
De aanwijzigingen die hier gegeven worden gaan uit van de TSqliteDataset uit de unit sqliteds.pas. Het is zelfs zo dat de "oude" sqlitedataset.pas file onder de nieuwere versie van fpc (1.9.8) niet meer gecompileerd kan worden.
 +
 
 +
===Benodigdheden===
 
* fpc 1.9.8
 
* fpc 1.9.8
* sqliteds.pas (get from fpc/fcl/db/sqlite at CVS) [Optional]
+
* sqliteds.pas (Haal deze eventueel van fpc/fcl/db/sqlite op de CVS-server)
* sqlite runtime library 2.8.15 or above (get from www.sqlite.org)
+
* sqlite runtime library 2.8.15 of hoger (Haal deze van www.sqlite.org)
  
'''Before initiating a lazarus projects, ensure that:'''
+
'''Voordat je een Lazarus project begint, controleer dan dat:'''
* the sqlite library is on the system PATH
+
* de sqlite library te vinden is in het system PATH
* under linux, put cmem as the first unit in uses clause of the main program
+
* onder linux moet cmem als de eerste unit in de uses clause van het Main form vermeld worden
  
===How To Use (Basic Usage)===
+
===De grondbeginselen===
  
The sqlite package that comes with lazarus relies on the outdated sqlitedataset unit.
+
De sqlite package die bij de standaard lazarus installatie zie is gebaseerd op de oude sqlitedataset unit. Je kunt een package die gebruik maakt van de nieuwe unit [http://www.geocities.com/camara_luiz/sqliteds.zip hier]downloaden.
A package that uses the new unit can be found [http://www.geocities.com/camara_luiz/sqliteds.zip here]
 
  
At design time set the following properties:
+
Tijdens het ontwerp moet je de volgende properties zetten:
  
* FileName: path of the sqlite file [required]  
+
* FileName: pad naar de sqlite file [verplicht]  
* TableName: name of the table used in the sql statement [required]  
+
* TableName: de naam van de tabel die gebruikt wordt in het sql statement [verplicht]  
* Sql: a SQL select statement [optional]
+
* Sql: een SQL select statement [optioneel]
  
'''Creating a Table (Dataset)'''
+
'''Een Table (Dataset) maken'''
  
For now it's not possible to create the dataset at design time, so its necessary to create the dataset at run time if it not already exists, generally at OnCreate event of the main form.  
+
Op dit moment is het niet mogelijk een tabel gedurende het programma ontwerp te maken dus is het noodzakelijk de tabel tijdens de uitvoering van het programma te maken als deze tenminste nog niet bestaat. Het beste moment hiervoor is in het OnCreate event van het "main" form.
  
The example bellow shows how it can be done (dsTest is a TSqliteDataSet instance):
+
Het voorbeeld hieronder laat zien hoe je dit kunt doen. (dsTest is een instantie van TSqliteDataSet):
   // Create a Table with all field types supported by TSqliteDataset
+
<code>
 +
   // Maake een tabel met alle door de TSqliteDataset ondersteunde veld typen
 
   with dsTest do
 
   with dsTest do
 
   begin
 
   begin
     if not TableExists then
+
     if not TableExists then begin
    begin
+
       with FieldDefs do begin
       with FieldDefs do
 
      begin
 
 
         Clear;
 
         Clear;
 
         Add('Integer',ftInteger);
 
         Add('Integer',ftInteger);
Line 313: Line 365:
 
     end;
 
     end;
 
   end;
 
   end;
 +
</code>
 
    
 
    
'''Retrieving the data'''
+
'''Gegevens opvragen'''
 
 
After creating the table, open the dataset with Open method.
 
If the SQL property was not set then all records from all fields will be retrieved, the same as
 
  
 +
Nadat de tabel is gemaakt, kun je deze benaderen met de Open method.
 +
Als het SQL property geen waarde heeft worden alle velden van alle records uit de tabel opgehaald, dus alsof
 +
<code>
 
   SQL:='Select * from TABLENAME';  
 
   SQL:='Select * from TABLENAME';  
But it's possible to retrieve a combination of the fields setting SQL as bellow:
+
</code>
 
+
Maar het is natuurlijk ook mogelijk om een combinatie van velden op te vragen door het SQL property te zetten zoals:
 +
<code>
 
   SQL:='Select Float from TABLENAME';
 
   SQL:='Select Float from TABLENAME';
 
   SQL:='Select String,Date,Word from TABLENAME';
 
   SQL:='Select String,Date,Word from TABLENAME';
Remenber that the number of fields and the order of the fields that will be available after opening the dataset are determined by the select statement. In the previous examples the dataset would have 10, 1 and 3 fields respectively.
+
</code>
 +
Onthoud dat de beschikbare velden en de volgorde van deze velden na het openen van de dataset bepaald worden door het opgegeven select statement. In boven genoemde voorbeelden zijn er dus respectievelijk 10, 1 en 3 velden beschikbaar.
  
'''Applying changes to the underlying datafile'''
+
'''Wijzigingen doorvoeren op de onderliggende database'''
  
For now, it's necessary that the dataset have an AutoInc field or that FieldIndexName stores the name  of a field that acts like a Primary Key.
+
Voor het opslaan van de wijzigingen in de onderliggende database is het noodzakelijk dat de tabel een Primary key heeft. Bijvoorbeeld een AutoInc veld.
  
For example, if the Field 'Integer' stores values that are Unique and not Null, then setting
+
Als bijvoorbeeld het veld 'Integer' waarden bevat die altijd aanwezig en uniek zijn, dan kunnen na
 
+
<code> 
 
   FieldIndexName:='Integer';
 
   FieldIndexName:='Integer';
 
+
</code>
will allow the data to be stored in the underlying database(file)
+
gegevens in de database file worden opgeslagen.
 
    
 
    
After this just call ApplyUpdates method
+
Hiervoor kun je de ApplyUpdates method gebruiken.
  
===Remarks===
+
===Opmerkingen===
  
* Although tested with 10000 records and worked fine, TSqliteDataset keeps all the data in memory, so remenber to retrieve only the necessary data (principally with Memo Fields).
+
* Hoewel dit tijdens een test met 10000 records goed werkte, moet je er wel rekening mee houden dat de TSqliteDataset alle gegevens in het geheugen houdt. Dus haal alleen de noodzakelijke gegevens op.
* The same datafile(filename property) can host several tables/datasets
+
* Een database file kan meerdere tabellen bevatten.
* Several datasets (different combinations of fields) can be created using the same table simultaneously
+
* Het is mogelijke meerdere datasets (met verschillende velden) te maken die dezelfde database tabel benaderen.
* It's possible to filter the data using WHERE statements in the sql, closing and reopening the dataset (or calling RefetchData method). But in this case, the order and number of fields must remains the same
+
* Het is mogelijk om de data te filteren met behulp van een WHERE statement. Het sluiten en het weer openen vban een dataset (of het aanroepen van de RefetchData method) is ook mogelijk.  
* It's also possible to use complexes SQL statements using aliases or joins in multiples tables (remenber that they must reside in the same datafile), but in this case ApplyUpdates won't work. If someone wants to use complexes queries and to apply the updates to the datafile, mail me and i will give some hints how to do that
+
* Je kunt ook complexe SQL statements gebruiken waarin aliases en joins worden gebruikt. Het is in dit geval echter niet mogelijk om gegevens te wijzigen, ApplyUpdates werkt dus niet. Als je echter toch complexe queries wilt gebruiken en gegevens wilt kunnen wijzigen, dan mag je mij een mailtje sturen en ik zal je een paar hints geven over hoe je dat kunt doen.
* Setting filename to a sqlite2.x datafile not created by TSqliteDataset and opening it is allowed but some fields won't have the correct field type detected. These will be treated as string fields.
+
* Als je gebruik maakt van een bestand die niet is aangemaakt met behulp van een TSqliteDataset zijn er een paar beperkingen. Niet alle velden worden dan juist gedetecteerd. De niet herkende veldtype worden als een string behandeld.
  
A generic examples can be found at fpc/fcl/sqlite CVS dir
+
Een algemeen voorbeeld kan gevonden worden in de fpc/fcl/sqlite CVS directory.
  
 
Luiz Américo
 
Luiz Américo
 
pascalive(at)bol(dot)com(dot)br
 
pascalive(at)bol(dot)com(dot)br
  
== Lazarus and MSSQL ==
+
== Lazarus en MSSQL ==
  
Please write me!
+
Wie schrijft mij?
  
 +
== Lazarus and Interbase / Firebird ==
  
== Lazarus and dBase ==
+
Zie [[Install Packages|Install Packages]]. Op deze pagina vind je een klein voorbeeld en bijbehorende uitleg over het verbinding met een IB of FB server.
 +
 
 +
== Lazarus en dBase ==
  
 
[[user:Tonymaro|Tony Maro]]
 
[[user:Tonymaro|Tony Maro]]
  
You might also want to visit the beginnings of the [[Lazarus Tdbf Tutorial|TDbf Tutorial page]]
+
Kijk ook eens naar de aanzet voor een [[Lazarus Tdbf Tutorial|TDbf Tutorial page]]
  
FPC includes a simple database component that is similar in function to the Delphi TTable component called "TDbf" ([http://tdbf.sourceforge.net/ TDbf Website]) that supports a very basic subset of features for dBase files. It is not installed by default, so you will first need to install the Lazarus package from the "lazarus/components/tdbf" directory and rebuild your Lazarus IDE.  It will then appear next to the TDatasource in your component palette.
+
FPC bevat een simpel database component die qua functionaliteit is te vergelijken met het TTable component van Delphi. Dit component ("TDbf", ([http://tdbf.sourceforge.net/ TDbf Website])) ondersteund een aantal basis handelingen met dBase files. Omdat het niet standaard wordt geïnstallleerd, zul je dit component dus zelf moeten doen. Je kunt het package vinden in de "lazarus/components/tdbf" directory. Na installatie van het package en een "rebuild" van je Lazarus IDE, vind je het component naast het TDatasource component in je componenten palette.
  
The TDbf component has an advantage over other database components in that it doesn't require any sort of runtime database engine, however it's not the best option for large database applications.
+
Het voordeel van het TDbf component is dat er geen extra libraries nodig zijn, maar het is niet de beste keuze voor een grote database applicatie.
  
It's very easy to use. Simply, put, drop a TDbf on your form, set the runtime path to the directory that your database files will be in, set the table name, and link it to your TDatasource component.
+
Het gebruik van een TDbf component is erg eenvoudig. Plaats eenTDbf component op je form, vul het FilePathFull property met het pad naar de directory waar de bestanden staan, vul het TableName property met de naam van de tabel en verbind het met een TDatasource.
  
Real functionality requires a bit more effort, however. If a table doesn't already exist, you'll need to create it programmatically, unless there's a compatible table designer I'm not familiar with.
+
Voor het echte werk zul je echter nog wel iets meer moeten doen. Als een tabel nog niet bestaat, zul je hem met behulp van je programma moeten aanmaken. Of er moet een compatibele tabellen maker zijn die ik niet ken.
  
Attempting to open a non-existant table will generate an error. Tables can be created programmatically through the component after the runtime path and table name are set.
+
Als je een niet bestaande tabel probeert te openen zal er een error gegenereert worden. Je kunt tijdens runtime een tabel aanmaken als het pad (FilePathFull) en de naam (TableName) een waarde hebben.
  
For instance, to create a table called "dvds" to store your dvd collection you would drop it on your form, set the runtime path, and set the table name to "dvds".  The resulting file will be called "dvds.dbf".
+
De volgende code maakt een tabel genaamd "dvds" om he dvd verzameling in te registreren. Dus plaats een TDbf component op je form in in het OnCreate event van je form plaats je de volgende code:
 
+
<code>
In your code, insert the following:
+
     Dbf1.FilePathFull = '/pad/naar/mijn/database';
 
 
     Dbf1.FilePathFull = '/path/to/my/database';
 
 
     Dbf1.TableName = 'dvds';
 
     Dbf1.TableName = 'dvds';
 
     With Dbf1.FieldDefs do begin
 
     With Dbf1.FieldDefs do begin
Line 385: Line 441:
 
     end;
 
     end;
 
     Dbf1.CreateTable;
 
     Dbf1.CreateTable;
 +
</code>
 +
Nadat deze code is uitgevoerd is er een bestand "dvds.dbf" aangemaakt. Hierna kun je met behulp van alle data aware componenten, die via een DataSource aan het TDbf component zijn verbonden, de gegevens in de tabel eenvoudig benaderen en wijzigen. 
  
When this code is run, your DVD collection table will be created.  After that, all data aware components linked through the TDatasource to this component will allow easy access to the data. 
+
=== Het maken van een index ===
 
 
=== Note: the index example only works with the CVS edition of FPC ===
 
 
 
Adding indexes is a little different from your typical TTable.  It must be done after the database is open.  It's also the same method you use to rebuild the indexes.  For instance:
 
  
 +
Het toevoegen van een index wijkt een beetje of van de typische TTable. Het moet namelijk gedaan worden, nadat de tabel is geopend. Op deze wijze moeten ook de index opnieuw opgebouwd worden.
 +
Bijvoorbeeld:
 +
<code>
 
     Dbf1.Exclusive := True;
 
     Dbf1.Exclusive := True;
 
     Dbf1.Open;
 
     Dbf1.Open;
Line 397: Line 454:
 
     Dbf1.AddIndex('rating.ndx', 'Rating', [ixCaseInsensitive]);
 
     Dbf1.AddIndex('rating.ndx', 'Rating', [ixCaseInsensitive]);
 
     Dbf1.Close;
 
     Dbf1.Close;
 +
</code>
 +
De eerste (primaire) index wordt opgeslagen in een bestand "dvdsname.mdx" en de tweede index wordt opgeslagen in een bestand genaamd "rating.ndx". Omdat index opgeslagen worden in aparte bestanden moet je er dus voor zorgen dat je niet twee maal dezelfde naam gebruikt.
  
The first (primary) index will be a file called "dvdsname.mdx" and the second will be a file named "rating.ndx" so in a multiple table database you must be careful not to use the same file name again.
+
Ik zal proberen om op een later moment een meer gedetaileerd voorbeeld toe te voegen, maar ik hoop dat dit de delphi programmeurs snel op weg helpt bij het gebruik van databases in Lazarus!
 
 
I will try to add a more detailed example at a later date, but hopefully this will get those old Delphi programmers up and running with databases in Lazarus!
 
 
 
=== Lazarus and dBase -- How to update your copy ===
 
[YoyongHernan|]
 
 
 
How to use TDbf in lazarus (Linux)
 
 
 
1. Update your copy of fcl. FPC verion 1.9.4 is known to work prorperly with this package.
 
 
 
Steps to update:
 
a. Assuming that the cvs files from FPC is located in repo. Then
 
  cd ~/repo
 
 
 
b. Login to cvs
 
  cvs -d :pserver:cvs@cvs.freepascal.org:/FPC/CVS login
 
  password is cvs
 
 
 
c. Now the actual update
 
  cvs -d :pserver:cvs@cvs.freepascal.org/FPC/CVS -z 3 update fpc/fcl
 
The above command will udpate your fcl source copy.
 
 
 
d. Delete some files in your fcl directory.
 
  su
 
  cd /usr/local/lib/fpc/1.9.4/units/linux/fcl
 
  rm db*.*
 
Note: Change to the directory specified in "cd" accordingly.
 
Note: To check the exact location of the units. Assuming of course that you have a working FPC configuration. Type
 
  fpc -vt bogus
 
And look for something that reads
 
Using unit path: /usr/local/lib/fpc/1.9.4/*
 
Note: In almost all systems, you need to be the root user to do this.
 
 
 
e. Compile the newest Tdbf sources.
 
Goto to your FPC FCL directory
 
  cd ~/repo/fpc/fcl/db
 
  make && make install
 
The above command will try to compile your sources in the db directory and install the units into /usr/local/bin/fpc/1.9.4/units/linux/fcl
 
Note: Must be root for make install to succeed.
 
 
 
f. Check if the units are there. Now the tricky part. As of this time, FPC compiler will search for your units based on two steps. First it will check if the unit can be found by using the uppercase of your units, i.e.,DB.PPU. If the compiler cannot find this it will try db.ppu. As you can see the files just compiled shows that the units starts with capital D??????. So this will fail your system to find the units for the tdbf. To remedy this just change all Db*.* to lowercase.
 
 
 
If you are lazy like me, you can use the perl script below to change the case to lowercase.
 
  #!/usr/bin/perl
 
  use Cwd;
 
  use File::Copy;
 
 
  #this script will rename the files to lower case. useful for FPC programming
 
 
  printf "This renames all the files to lower case found in the current directory\n";
 
 
  #create a directory containing the lowercase files
 
  if (length(`ls -d lcase`) > 0 ){
 
  print "directory exists\n";
 
  print "Deleting files located in lcase directory\n";
 
  `rm -d -r lcase`;
 
  }
 
  `mkdir lcase`;
 
 
 
  #get the current directory
 
  $dir = cwd();
 
  $source = $dir;
 
  #set to the source directory
 
  $source .= "/source";
 
 
  #open the directory
 
  opendir(DIR, $source);
 
  #read the files/direcotry
 
  @dirlist = readdir(DIR);
 
 
  #process the files now
 
  chdir($source);
 
  foreach $myfile(@dirlist) {
 
  print "copying file $myfile\n";
 
  $newfile = $dir;
 
  $newfile .= "/lcase/";
 
  $newfile .= lc($myfile);
 
  copy($myfile,$newfile);
 
  }
 
 
 
  #close the opened directory
 
  closedir(DIR);
 
 
 
I. Save the script in /home/yourdirectory/temp/renameme.pl
 
II. Change the mode of the file
 
    chmod 755 renameme.pl
 
III. Move all the Db*.* from /usr/local/lib/fpc/1.9.4/units/linux/fcl to /home/yourdirectory/temp/source.
 
IV. Run renameme.pl
 
    ./renameme.pl
 
V. Copy the files in /home/yourdirectory/temp/lcase to /usr/local/lib/fpc/1.9.4/units/linux/fcl
 
 
 
2. Run Lazarus.
 
 
 
3. Install the TDbf package
 
Compoenents->Open Package File->Browse to lazarus_directory/components/tdbf/dbflaz.lpk
 
 
 
4. Click on compile.
 
 
 
5. Click on install. Upon lazarus restart the new component can be found in Data Access Page.
 
  
== Translations of This Page ==
+
== Vertalingen van deze pagina ==
  
[[DbSpanishTutorial|Spanish]] by Eduardo Lopez (thanks! :)
+
[[Lazarus_Database_Tutorial|Lazarus Database Tutorial]] Het origineel.<br>
 +
[[Lazarus Database Tutorial/es|Spaans]] door Eduardo Lopez (thanks! :)
  
== Related Links ==
+
== Gerelateerde Links ==
[[Databases|Creating Databases Applications with Lazarus using the DB-unit]]
+
[[Databases|Creating Databases Applications with Lazarus using the DB-unit]]<br>
 +
[[MySQLDatabases|Creating a database application using MySQL]]<br>
 +
[[Zeos_tutorial|Creating a database application using the Zeos components]]
  
==Contributors and Changes==
+
[[Category:Databases/nl]]
This page has been converted from the epikwiki [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/index.php?wiki=LazarusDatabase version].
 

Latest revision as of 11:17, 3 August 2011

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) Bahasa Indonesia (id) italiano (it) 日本語 (ja) Nederlands (nl) português (pt) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN) 中文(台灣)‎ (zh_TW)

Overzicht

Deze paragraaf laat zien hoe je Lazarus kunt gebruiken met verschillende databases. Zoals je ziet zijn nog niet alle databases gedekt, dus... help mee om dit deel uit te breiden.

Lazarus en MySQL

MySQL werkend krijgen onder Linux of Windows

Volg de instructies van het MySQL User Manual. Zorg er voor dat de mysqld service draait en dat alle mogelijke gebruikers (waaronder root, mysql, jijzelf en eventueel andere gebruikers) net zoveel rechten hebben als nodig is, vanaf net zoveel computers (hosts) als nodig is (waaronder 'localhost', de naam van de computer waarop MySQL draait en eventueel andere computers in je netwerk.) Het mag duidelijk zijn dat het het beste is als alle gebruikers gebruik maken van een paswoord. Controleer de werking van de database server op basis van de voorbeelden die in de handleiding worden gegeven. Controleer ook of alle gebruikers de door hen benodigde toegang hebben.

MySQL werkend krijgen met FPC in een terminal

In de directory $(FreePascal_directory)/packages/base/mysql/ staat een voorbeeld programma. Deze directory bevat ook de units mysql.pp, mysql_com.pp and mysql_version.pp. Voordat je het test script uitvoert, moet je een database genaamd "testdb" aanmaken. Dit kun je doen door in te loggen met behulp van de mysql monitor (als root met alle rechten) en het volgende SQL statement uit te voeren.

CREATE DATABASE testdb;

zorg er dan voor dat alle gebruikers voldoende rechten hebben door commando's zoals het volgende:

GRANT ALL ON testdb TO johnny-user IDENTIFIED BY 'johnnyspassword'; 

uit te voeren. Er is een script genaamd mkdb, dat je nu moet uitvoeren:

sh ./mkdb

Waarschijnlijk mislukt dit omdat het systeem niet toestaat dat een anonieme gebruiker de database benadert. Wijzig het script nu zo dat de regel die de mysql client het script laat starten er zo uit ziet:

mysql -u root -p ${1-testdb} << EOF >/dev/null

en probeer het script nogmaals uit te voeren, waarbij je het root paswoord invult op de prompt. Met een beetje geluk heb je nu de test database gemaakt. Controleer dit door het volgende mysql statement uit te voeren, vanuit je mysql monitor:

select * from FPdev;

Als het goed is zie je nu een tabel met de ID, username en email adressen van een paar van de FPC ontwikkelaars.

Probeer nu het testprogramma testdb.pp uit te voeren. (Waarschijnlijk moet dit eerst nog gecompileerd worden en zal het de eerste keer niet lukken om het succesvol uit te voeren!!)

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom het programma geen verbinding kan maken met de mysql server:

 • Het systeem installeert een andere versie, bijv. mysql v4.0.15 en niet de versie 3 waarvoor het package is ontworpen.
 • Het programma heeft een geldige mysql gebruikersnaam en wachtwoord nodig om de database te benaderen.
 • De compiler moet weten waar het de mysql libraries kan vinden. (ALS JE DE MYSQL ONTWIKKEL LIBRARIES NOG NIET HEBT GEÏNSTALLEERD, DOE DAT DAN NU!)

Als je een copy maakt van testdb.pp, bijvoorbeeld trydb.pp, in plaats van het origineel aan te passen, zullen de bestanden bij volgende CVS updates ook weer up to date worden. Ook kun je de bestanden van de mysql/ver40/ subdirectory kopieren naar de mysql/ directory. Hernoem ze dan naar mysql_v4.pp, mysql_com_v4.pp and mysql_version_v4.pp, en zorg ervoor dat je de gebruikte units in iedere file ook aanpast. Dus: wijzig het uses statement in trydb.pp in

uses mysql_v4

en het statement in mysql_v4.pp in

uses mysql_com_v4

Waarschijnlijk moet er aan /etc/fpc.cfg een regel toegevoegd worden die wijst naar de libraries:

-Fl/lib;/usr/lib

en moet in de /usr/lib directory een link naar de mysqlclient library gemaakt worden. Bij het installeren van de ontwikkel libraries wordt deze link al aangemaakt. Mocht deze link er onverhoopt niet zijn dan kun je deze op de volgende manier aanmaken:

ln -s libmysqlclient.so.12.0.0 lmysqlclient

Controleer wel even de naam van jouw libraries. Voor de zekerheid kun je ook de volgende link aanmaken

ln -s libmysqlclient.so.12.0.0 mysqlclient

Sommigen moeten misschien de volgende link opnemen:

ln -s libmysqlclient.so.12.0.0 libmysqlclient.so

Wijzig dan trydb.pp zodanig dat het de gebruiker details kent, door de host, user en paswoord als constanten op te nemen:

const
 host : Pchar= 'localhost';
 user : Pchar= 'myusername';
 passwd: Pchar = 'mypassword';

Het kan zijn dat je geen verbinding kunt maken met behulp de mysql_connect() call, en je de mysql_real_connect() call moet gebruiken die meer parameters heeft. Om de zaak nog wat gecompliceerder te maken is het aantal parameters gewijzigd van versie 3 (daar waren het er 7) naar versie 4 (waar het er 8 zijn). Voordat je mysql_real_connect kunt aanroepen moet je waarschijnlijk mysql_init() aanroepen, die niet is opgenomen in de originele mysql.pp maar wel in mysql_v4.pp.

Dus de code om verbinding te maken met de database is:

{ a few extra variables}
var
 alloc : PMYSQL;
 
{main program fragment}
 
begin
 if paramcount=1 then
  begin
  Dummy:=Paramstr(1)+#0;
  DataBase:=@Dummy[1];
  end;
 
Writeln ('Allocating Space...');
 alloc := mysql_init(PMYSQL(@qmysql));
 Write ('Connecting to MySQL...');
 sock := mysql_real_connect(alloc, host, user, passwd, database, 0, nil, 0);
 if sock=Nil then
  begin
  Writeln (stderr,'Couldnt connect to MySQL.');
  Writeln (stderr, 'Error was: ', mysql_error(@qmysql));
  halt(1);
  end;
 Writeln ('Done.');
 Writeln ('Connection data:');
{$ifdef Unix}
 writeln ('Mysql_port    : ',mysql_port);
 writeln ('Mysql_unix_port : ',mysql_unix_port);
{$endif}
 writeln ('Host info    : ',mysql_get_host_info(sock));
 writeln ('Server info   : ',mysql_stat(sock));
 writeln ('Client info   : ',mysql_get_client_info);
 
 Writeln ('Selecting Database ',DataBase,'...');
 if mysql_select_db(sock,DataBase) < 0 then
  begin
  Writeln (stderr,'Couldnt select database ',Database);
  Writeln (stderr,mysql_error(sock));
  halt (1);
  end;
{... as original contents of testdb.pp}


OK, klaar om trydb.pp te compileren?

 fpc trydb

success! En voer het uit:

 ./trydb

YES! Je hebt een lijst van FPC ontwikkelaars!

Een paar mogelijke verbeteringen: Je kunt de invoer van de gebruiker gegevens en de SQL commando's interactief maken. Hiervoor worden variabelen gebruikt in plaats van constanten. Er kunnen SQL commando's ingevoerd worden totdat het commando 'quit' wordt ingevoerd. Zie de volledige listing. In deze versie worden de gebruikers gegevens in de console ingevoerd, waarna het programma in een loop komt waarbij SQL commando's kunnen worden ingevoerd en de resultaten worden getoond. Het programma eindigt als 'quit' wordt ingevoerd.

Zie ook Sample Console Listing.

Verbinding met MySQL vanuit een Lazarus Programma

Deze paragraaf toont hoe je Lazarus kunt verbinden met een MySQL database, en hoe je eenvoudige queries kunt laten uitvoeren met gebruik van de basic Lazarus componenten. Er worden geen data-aware componenten gebruikt, maar het laat de principes zien van het verbinden met de database.

Maak een nieuw project in Lazarus:

Project -> New Project -> Application

Kies voor Application en klik op Create. Er zal een nieuw automatisch gegenereerd Form worden getoond.

Vergroot het form zodat het ongeveer 600 bij 800 is. Geef het form een nieuwe naam en wijzig de caption in 'TryMySQL'.

Van de Standard Componenten tab plaats je drie Editboxes in de linker bovenhoek van het Form, en plaats direct boven elke editbox labels. Wijzig de captions en namen in 'Host' (en HostLabel,HostEdit), 'UserName' (en UserLabel, UserEdit) en 'Password' (met PasswdLabel en PasswdEdit). Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van de LabelledEdit componenten van de Additional tab.

Selecteer de Passwd Editbox en zoek de PasswordChar property: wijzig dit in * , zodat wanneer je hier een paswoord intypt de letters niet getoond worden maar een serie van *-en. Zorg er voor dat de Text properties van alle editbox-en leeg zijn.

Onder deze editbox plaatsen we een button. Zet de Caption hiervan op 'Connect to server' en geef het de naam 'ConnectButton'.

Daarna zetten we een tweetal Comboboxen op het form met daarboven een Label. Deze noemen we DatabaseComboBox (en DatabaseLabel) en TableComboBox (en TableLabel). Tussen beide comboboxen plaatsen we nog een button, Caption = Select Database, Name = SelectDBButton.

Dan nog een Label, een Listbox (FieldLabel en FieldListbox) en een Button (Caption = Exit, Name = ExitButton)

Plaats nu nog een Editbox en label aan de rechter bovenkant van je form. Wijzig het label in 'Enter SQL Command' en noem de Editbox CommandEdit. Daaronder plaats je een button, 'Send Query' (QueryButton).

Plaats een grote Memo op het form genaamd 'Results' (ResultMemo) op de rechter onderkant, zodanig dat het het grootste deel van het form vult. Zet het ScrollBars property op ssAutoBoth zodat de scroll bars automatisch veschijnen als het memo wordt gevuld. Zet het WordWrap property op True.

Plaats een Status Bar (van de Common Controls tab) aan de onderkant van het Form, en zet de SimpleText property op 'TryMySQL'.

Een screenshot van het formulier kun je hier zien: Mysql Example Screenshot

Nu moeten we nog de code (een aantal event handlers) schrijven.

De drie Editboxen aan de linker bovenkant worden gebruikt om de hostnaam, gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren. Wanneer deze zijn ingevuld kan er op de "Connect" button geklikt worden. De OnClick-event van deze button is gebaseerd op een deel van het FPC programma hierboven.

Omdat we nu de antwoorden van de database server niet met Write of WriteLn kunnen tonen, zullen we deze in het Memo laten zien. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat we deze resultaten omzetten naar strings. We maken hiervoor een methode van ons form die de strings in het memo plaatst.

procedure TtrymysqlForm1.ShowString (S : string);
(* display a string in a Memo box *)
begin
 ResultsMemo.Lines.Add (S)
end;

Het OnClick-event van de ConnectButton wordt dan:

procedure TFormTryMySQL.ConnectButtonClick(Sender: TObject);
var
 databasenamesBuffer: PMYSQL_RES;
 aDatabase: TMYSQL_ROW;
begin
 // Connect to server.
 // Clear a previous connection.
 if mySQLSock <> nil then begin
  mysql_close(mySQLSock);
  DatabaseComboBox.Clear;
  DatabaseComboBoxChange(DatabaseComboBox);
 end;
 mySQLSock := mysql_connect(@mySQLq, PChar(HostEdit.Text),
               PChar(UserEdit.Text), PChar(PasswdEdit.Text));
 if mySQLSock = nil then begin
  ShowString('Connection to server failed.');
  ShowString('Error was: '+ StrPas(mysql_error(@mySQLq)));
 end else begin
  StatusBar1.SimpleText := 'Connected to database server.';
  ShowString('Host info    : ' + StrPas(mysql_get_host_info(mySQLSock)));
  ShowString('Server info   : ' + StrPas(mysql_stat(mySQLSock)));
  ShowString('Client info   : ' + Strpas(mysql_get_client_info));
 {$ifdef Unix}
  ShowString('Mysql_port    : '+ IntToStr(mysql_port));
  ShowString('Mysql_unix_port : ' + StrPas(mysql_unix_port));
 {$endif}
  databasenamesBuffer := mysql_list_dbs(mySQLSock, nil);
  try
   // Add each database as a item to our DatabaseComboBox.
   aDatabase := mysql_fetch_row(databasenamesBuffer);
   while (aDatabase <> nil) do begin
    DatabaseComboBox.Items.Add(aDatabase[0]);
    adatabase := mysql_fetch_row(databasenamesBuffer);
   end;
  finally
   // finally free the result.
   mysql_free_result(databasenamesBuffer);
  end;
 end;
end;

Als dit succesvol is geweest, zal de DatabaseComboBox gevuld zijn met de op de server bekende databases. De SelectDBButton wordt dan geactiveerd zodra er een database is geselecteerd in de ComboBox. Een druk op de SelectDBButton zal de TableComboBox vullen met de in de database aanwezige tabellen. Bovendien zal dan ook de OpenQueryButton 'enabled' worden. Een en ander gebeurt in de volgende code:

procedure TFormTryMySQL.SelectDBButtonClick(Sender: TObject);
var
 tablenamesBuffer: PMYSQL_RES;
 aTable: TMYSQL_ROW;
begin
 // Connect to the selected database
 if DatabaseComboBox.ItemIndex <> -1 then begin // not really necessary but ...
  ShowString('Now selecting database : ' + DatabaseComboBox.Text);
  if mysql_select_db(mySQLSock, PChar(DatabaseComboBox.Text)) < 0 then begin
   // if we failed, the QueryButton must not be enabled. :)
   OpenQueryButton.Enabled := False;
   // Show what went wrong.
   ShowString('Couldnt select database '+ DatabaseComboBox.Text);
   ShowString(mysql_error(mySQLSock));
  end else begin
   // We got connected to the database, so lets get a list of tables.
   TableComboBox.Clear;
   tablenamesBuffer := mysql_list_tables(mySQLSock, nil);
   aTable := mysql_fetch_row(tablenamesBuffer);
   // Off course "SHOW TABLES" could work as well.
   while (aTable <> nil) do begin
    TableComboBox.Items.Add(aTable[0]);
    aTable := mysql_fetch_row(tablenamesBuffer);
   end;
   mysql_free_result(tablenamesBuffer);
   OpenQueryButton.Enabled := True;
  end;
 end else begin
  ShowMessage('Please select a database in the databasecombobox.');
 end;
end;

In de EditBox rechts bovenin het form kan dan een SQL commando worden ingevoerd (zonder afsluitende punt-komma). Als er op de OpenQuery button geklikt wordt, wordt het commando naar de server gestuurd en als er data te tonen is, zal dat in een tweede form getoond worden.

Ook het OnClick-event van de OpenQuery-button is gebaseerd op de code van de FPC versie hierboven.

Het OnClick-event voor de OpenQuery-button is als volgt:

procedure TFormTryMySQL.OpenQueryButtonClick(Sender: TObject);
var
 I: Integer;
 tableBuffer: PMYSQL_RES;
 recordBuffer: TMYSQL_ROW;
 aColumn: TListColumn;
begin
// An example of how to work with the returned data.
 StatusBar1.SimpleText := 'Executing query: ' + CommandEdit.Text;
 ShowString('Executing query: ' + CommandEdit.Text);
 ShowQueryForm := TShowQueryForm.Create(nil);
 try
  Screen.Cursor := crHourGlass;
  try
   if (mysql_query(mySQLSock, pChar(CommandEdit.Text)) < 0) then begin
    ShowString('Query failed '+ StrPas(mysql_error(mySQLSock)));
    Raise(Exception.Create('Query failed.'));
   end else begin
    tableBuffer := mysql_store_result(mySQLSock);
    // mysql_store_result will return nil if there was nothing to store.
    if tableBuffer <> nil then begin
     ShowString('Number of records returned  : ' +
                    IntToStr(mysql_num_rows(tableBuffer)));
     ShowString('Number of fields per record : ' +
                   IntToStr(mysql_num_fields(tableBuffer)));
     try
      ShowQueryForm.ListView1.Columns.Clear;
      // Now we are going to add a column for each field in the return set
      // The caption of the columns we name after the fieldnames.
      for I := 0 to pred(mysql_num_fields(tableBuffer)) do begin
       aColumn := ShowQueryForm.ListView1.Columns.Add;
       aColumn.Caption := mysql_fetch_field_direct(tableBuffer, I).name;
      end;
      // Let us see if the table contained data an ask for the first record
      recordBuffer := mysql_fetch_row(tableBuffer);
      while (recordBuffer <> nil) do begin
       // We got some data lets add them to our view.
       with ShowQueryForm.ListView1.Items.Add do begin
        Caption := recordBuffer[0]; // This fills the first column
        for I := 1 to pred(mysql_num_fields(tableBuffer)) do
         // Then we will add the other fields.
         SubItems.Add(recordBuffer[I]);
       end;
       recordBuffer := mysql_fetch_row(tableBuffer);
      end; //while
     finally
      mysql_free_result(tableBuffer);
     end;
    end else begin
     ShowString('Query didnot return any results.');
    end;
   end;
  finally
   Screen.Cursor := crDefault;
  end;
  ShowQueryForm.ShowModal;
 finally
  ShowQueryForm.Free;
 end;
end;

Er zijn nog een drietal andere event-handlers geschreven. Eén voor het OnClose-event van het form en voor de OnChange-events van beide ComboBoxen.

In afwijking van het FPC programma, wordt het Lazarus programma niet afgebroken als er een fout optreedt. In plaats daarvan komt de controle weer terug bij het hoofd form (main form) en wordt de gelegenheid gegeven om het commando te verbeteren voordat het opnieuw wordt verstuurd naar de server. Het programma wordt afgesloten als op de Exit button wordt geklikt, hierbij wordt ook de verbinding met de MySQL server gesloten.

OK! Sla je project op en klik op Run -> Run

Download MySQL Source Code

Een volledige listing van het programma is hier te downloaden Sample Source Code Er staat meer commentaar in de sources, dat de verschillende onderdelen toelicht.

Lazarus en Postgresql

Wie schrijft mij?

Lazarus en SQLite

door Luiz Américo

Introductie

Er zijn twee TDataset afstammelingen die het mogelijk maken om SQLite2.x databases te benaderen. De eerste, de TSqlite class, is gedefinieerd in de SQLiteDataset unit. De tweede is gedefinieerd in de SQLiteds unit en is nieuwer en wordt bij de nieuwere fpc versie geïnstalleerd. De laatste heeft nog een paar voordelen boven de eerste versie, hij is sneller, maakt toevoegen, wijzigen en verwijderen mogelijk en kan deze updates automatisch door de database laten verwerken. De aanwijzigingen die hier gegeven worden gaan uit van de TSqliteDataset uit de unit sqliteds.pas. Het is zelfs zo dat de "oude" sqlitedataset.pas file onder de nieuwere versie van fpc (1.9.8) niet meer gecompileerd kan worden.

Benodigdheden

 • fpc 1.9.8
 • sqliteds.pas (Haal deze eventueel van fpc/fcl/db/sqlite op de CVS-server)
 • sqlite runtime library 2.8.15 of hoger (Haal deze van www.sqlite.org)

Voordat je een Lazarus project begint, controleer dan dat:

 • de sqlite library te vinden is in het system PATH
 • onder linux moet cmem als de eerste unit in de uses clause van het Main form vermeld worden

De grondbeginselen

De sqlite package die bij de standaard lazarus installatie zie is gebaseerd op de oude sqlitedataset unit. Je kunt een package die gebruik maakt van de nieuwe unit hierdownloaden.

Tijdens het ontwerp moet je de volgende properties zetten:

 • FileName: pad naar de sqlite file [verplicht]
 • TableName: de naam van de tabel die gebruikt wordt in het sql statement [verplicht]
 • Sql: een SQL select statement [optioneel]

Een Table (Dataset) maken

Op dit moment is het niet mogelijk een tabel gedurende het programma ontwerp te maken dus is het noodzakelijk de tabel tijdens de uitvoering van het programma te maken als deze tenminste nog niet bestaat. Het beste moment hiervoor is in het OnCreate event van het "main" form.

Het voorbeeld hieronder laat zien hoe je dit kunt doen. (dsTest is een instantie van TSqliteDataSet):

 // Maake een tabel met alle door de TSqliteDataset ondersteunde veld typen
 with dsTest do
 begin
  if not TableExists then begin
   with FieldDefs do begin
    Clear;
    Add('Integer',ftInteger);
    Add('AutoInc',ftAutoInc);
    Add('String',ftString);
    Add('Memo',ftMemo);
    Add('Bool',ftBoolean); 
    Add('Float',ftFloat);
    Add('Word',ftWord);
    Add('DateTime',ftDateTime);
    Add('Date',ftDate);
    Add('Time',ftTime);
   end;
   CreateTable; 
  end;
 end;

Gegevens opvragen

Nadat de tabel is gemaakt, kun je deze benaderen met de Open method. Als het SQL property geen waarde heeft worden alle velden van alle records uit de tabel opgehaald, dus alsof

 SQL:='Select * from TABLENAME'; 

Maar het is natuurlijk ook mogelijk om een combinatie van velden op te vragen door het SQL property te zetten zoals:

 SQL:='Select Float from TABLENAME';
 SQL:='Select String,Date,Word from TABLENAME';

Onthoud dat de beschikbare velden en de volgorde van deze velden na het openen van de dataset bepaald worden door het opgegeven select statement. In boven genoemde voorbeelden zijn er dus respectievelijk 10, 1 en 3 velden beschikbaar.

Wijzigingen doorvoeren op de onderliggende database

Voor het opslaan van de wijzigingen in de onderliggende database is het noodzakelijk dat de tabel een Primary key heeft. Bijvoorbeeld een AutoInc veld.

Als bijvoorbeeld het veld 'Integer' waarden bevat die altijd aanwezig en uniek zijn, dan kunnen na

 FieldIndexName:='Integer';

gegevens in de database file worden opgeslagen.

Hiervoor kun je de ApplyUpdates method gebruiken.

Opmerkingen

 • Hoewel dit tijdens een test met 10000 records goed werkte, moet je er wel rekening mee houden dat de TSqliteDataset alle gegevens in het geheugen houdt. Dus haal alleen de noodzakelijke gegevens op.
 • Een database file kan meerdere tabellen bevatten.
 • Het is mogelijke meerdere datasets (met verschillende velden) te maken die dezelfde database tabel benaderen.
 • Het is mogelijk om de data te filteren met behulp van een WHERE statement. Het sluiten en het weer openen vban een dataset (of het aanroepen van de RefetchData method) is ook mogelijk.
 • Je kunt ook complexe SQL statements gebruiken waarin aliases en joins worden gebruikt. Het is in dit geval echter niet mogelijk om gegevens te wijzigen, ApplyUpdates werkt dus niet. Als je echter toch complexe queries wilt gebruiken en gegevens wilt kunnen wijzigen, dan mag je mij een mailtje sturen en ik zal je een paar hints geven over hoe je dat kunt doen.
 • Als je gebruik maakt van een bestand die niet is aangemaakt met behulp van een TSqliteDataset zijn er een paar beperkingen. Niet alle velden worden dan juist gedetecteerd. De niet herkende veldtype worden als een string behandeld.

Een algemeen voorbeeld kan gevonden worden in de fpc/fcl/sqlite CVS directory.

Luiz Américo pascalive(at)bol(dot)com(dot)br

Lazarus en MSSQL

Wie schrijft mij?

Lazarus and Interbase / Firebird

Zie Install Packages. Op deze pagina vind je een klein voorbeeld en bijbehorende uitleg over het verbinding met een IB of FB server.

Lazarus en dBase

Tony Maro

Kijk ook eens naar de aanzet voor een TDbf Tutorial page

FPC bevat een simpel database component die qua functionaliteit is te vergelijken met het TTable component van Delphi. Dit component ("TDbf", (TDbf Website)) ondersteund een aantal basis handelingen met dBase files. Omdat het niet standaard wordt geïnstallleerd, zul je dit component dus zelf moeten doen. Je kunt het package vinden in de "lazarus/components/tdbf" directory. Na installatie van het package en een "rebuild" van je Lazarus IDE, vind je het component naast het TDatasource component in je componenten palette.

Het voordeel van het TDbf component is dat er geen extra libraries nodig zijn, maar het is niet de beste keuze voor een grote database applicatie.

Het gebruik van een TDbf component is erg eenvoudig. Plaats eenTDbf component op je form, vul het FilePathFull property met het pad naar de directory waar de bestanden staan, vul het TableName property met de naam van de tabel en verbind het met een TDatasource.

Voor het echte werk zul je echter nog wel iets meer moeten doen. Als een tabel nog niet bestaat, zul je hem met behulp van je programma moeten aanmaken. Of er moet een compatibele tabellen maker zijn die ik niet ken.

Als je een niet bestaande tabel probeert te openen zal er een error gegenereert worden. Je kunt tijdens runtime een tabel aanmaken als het pad (FilePathFull) en de naam (TableName) een waarde hebben.

De volgende code maakt een tabel genaamd "dvds" om he dvd verzameling in te registreren. Dus plaats een TDbf component op je form in in het OnCreate event van je form plaats je de volgende code:

  Dbf1.FilePathFull = '/pad/naar/mijn/database';
  Dbf1.TableName = 'dvds';
  With Dbf1.FieldDefs do begin
    Add('Name', ftString, 80, True);
    Add('Description', ftMemo, 0, False);
    Add('Rating', ftString, 5, False);
  end;
  Dbf1.CreateTable;

Nadat deze code is uitgevoerd is er een bestand "dvds.dbf" aangemaakt. Hierna kun je met behulp van alle data aware componenten, die via een DataSource aan het TDbf component zijn verbonden, de gegevens in de tabel eenvoudig benaderen en wijzigen.

Het maken van een index

Het toevoegen van een index wijkt een beetje of van de typische TTable. Het moet namelijk gedaan worden, nadat de tabel is geopend. Op deze wijze moeten ook de index opnieuw opgebouwd worden. Bijvoorbeeld:

  Dbf1.Exclusive := True;
  Dbf1.Open;
  Dbf1.AddIndex('dvdsname','Name',[ixPrimary, ixUnique, ixCaseInsensitive]);
  Dbf1.AddIndex('rating.ndx', 'Rating', [ixCaseInsensitive]);
  Dbf1.Close;

De eerste (primaire) index wordt opgeslagen in een bestand "dvdsname.mdx" en de tweede index wordt opgeslagen in een bestand genaamd "rating.ndx". Omdat index opgeslagen worden in aparte bestanden moet je er dus voor zorgen dat je niet twee maal dezelfde naam gebruikt.

Ik zal proberen om op een later moment een meer gedetaileerd voorbeeld toe te voegen, maar ik hoop dat dit de delphi programmeurs snel op weg helpt bij het gebruik van databases in Lazarus!

Vertalingen van deze pagina

Lazarus Database Tutorial Het origineel.
Spaans door Eduardo Lopez (thanks! :)

Gerelateerde Links

Creating Databases Applications with Lazarus using the DB-unit
Creating a database application using MySQL
Creating a database application using the Zeos components