Difference between revisions of "Lazarus IDE Tools/sk"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
Line 1: Line 1:
 
=Nástroje IDE Lazarus=
 
=Nástroje IDE Lazarus=
 
==Úvod==
 
==Úvod==
IDE používa knižnicu analýzy zdrojového kódu Pascal a editačných nástrojov, zvanú "codetools". Tieto nástrojeposkytujú funkcie ako hľadanie deklarácie (find declaration), dokončovanie kódu (code completion), odstraňovanie, presúvanie, vkladanie a formátovanie zdrojového kódu Pascal. Tieto funkcie šetria mnoho času a dupľovanej roboty. Sú nastaviteľné a každá funkcia je dostupná pomocou klávesovej skratky (viz Editor Options).
+
IDE používa knižnicu analýzy zdrojového kódu Pascal a editačných nástrojov, zvanú "codetools". Tieto nástroje poskytujú funkcie ako hľadanie deklarácie (find declaration), dokončovanie kódu (code completion), odstraňovanie, presúvanie, vkladanie a formátovanie zdrojového kódu Pascal. Tieto funkcie šetria množstvo času a duplicitných úloh. Sú nastaviteľné a každá funkcia je dostupná pomocou klávesovej skratky (viď Editor Options).
  
Pretože ich práca záleží na zdrojovom kóde a pochopení FreePascal, Delphi a Kylix kódu, nevyžadujú preložené jednotky ani nainštalovaný prekladač Borland. Môžete naraz upravovať kód Delphi aj FreePascal. Môžete dokonca pracovať s rôznymi verziami Delphi a FreePascal naraz. Tým sa stáva prenos kódu Delphi ešte jednoduchší.
+
Pretože ich práca záleží na zdrojovom kóde a pochopení FreePascal, Delphi a Kylix kódu, nevyžadujú preložené jednotky ani nainštalovaný prekladač Borland. Môžete naraz upravovať kód Delphi aj FreePascal. Môžete dokonca pracovať s rôznymi verziami Delphi a FreePascal súčasne. Tým sa stáva prenos Delphi kódu ešte jednoduchší.
  
 
==Zhrnutie klávesových skratiek IDE==
 
==Zhrnutie klávesových skratiek IDE==

Revision as of 03:43, 2 April 2005

Nástroje IDE Lazarus

Úvod

IDE používa knižnicu analýzy zdrojového kódu Pascal a editačných nástrojov, zvanú "codetools". Tieto nástroje poskytujú funkcie ako hľadanie deklarácie (find declaration), dokončovanie kódu (code completion), odstraňovanie, presúvanie, vkladanie a formátovanie zdrojového kódu Pascal. Tieto funkcie šetria množstvo času a duplicitných úloh. Sú nastaviteľné a každá funkcia je dostupná pomocou klávesovej skratky (viď Editor Options).

Pretože ich práca záleží na zdrojovom kóde a pochopení FreePascal, Delphi a Kylix kódu, nevyžadujú preložené jednotky ani nainštalovaný prekladač Borland. Môžete naraz upravovať kód Delphi aj FreePascal. Môžete dokonca pracovať s rôznymi verziami Delphi a FreePascal súčasne. Tým sa stáva prenos Delphi kódu ešte jednoduchší.

Zhrnutie klávesových skratiek IDE

Prepínanie metód (Method Jumping) Ctrl+Shift+Up
Šablóny kódu (Code Templates) Ctrl+J
Dokončovanie kódu (Code/Class Completion) Ctrl+Shift+C
Dokončovanie identifikátorov (Identifier Completion) Ctrl+Space

Prepínanie metód

(Method Jumping)

Na prepínanie medzi telom procedúry (begin..end) a jej definíciou (procedure Name;) použite Ctrl+Shift+Up.

Príklad:

interface

procedure DoSomething; // procedure definition
 
implementation
 
procedure DoSomething; // procedure body 
begin
end;

Ak je kurzor v tele provedúry a stlačíte Ctrl+Shift+Up, kurzor skočí na definíciu. Ak znova stlačíte Ctrl+Shift+Up preskočí do tela procedúry, za 'begin'. Funkcia pracuje aj s metódami (procedúrami v triedach).

Tipy: 'Method Jumping' presúva kurzor na rovnakú procedúru s rovnakým menom i zoznamom parametrov. Ak presná procedúra neexistuje, skočí na najpodobnejšiu a umiestni kurzor na prvý rozdiel. V Delphi táto funkcia neexistuje.

Príklad procedúry s rôznymi typmi parametrov:

interface

procedure DoSomething(p: char); // procedure definition

implementation
 
procedure DoSomething(p: string); // procedure body
begin
end;

Preskočenie z definície do tela umiestni kurzor na kľúčové slovo 'string'. Túto vlastnosť môžete využiť na premenovanie metódy a/alebo zmenu jej parametrov.

Príklad: Premenovali ste 'DoSomething' na 'MakeIt':

interface

procedure MakeIt; // procedure definition

implementation

procedure DoSomething; // procedure body
begin
end;

Potom urobte skok z definície MakeIt do tela. IDE hľadá vhodné telo, nenájde žiadne, preto začne hľadať kandidátov. Keďže stepremenovali len jednu procedúru, tak je len jedno telo bez definície (DoSomething) a tak skočí do DoSomething a umiestni kurzor vpravo od 'DoSomething'. Potomm ju môžete jednoducho premenovať tiež. Toto rovnako pracuje s parametrami.

Include súbory

(Include Files)

Include súbory sú súbory vložené do zdrojového kódu pomocou direktív prekladača {$I filename} alebo {$INCLUDE filename}. Lazarus a FreePascal používajú veľa takýchto vecí na redukciu nadbytočnosti a vyhnutie sa nečitateľnosti konštrukcií {$IFDEF} pri podpore rôznych platforiem.

Narozdiel od Delphi, IDE Lazarus plne podporuje include súbory. Napríklad môžete skočiť z metódy v súbore .pas do tela metódy v include súbore. Všetky nástroje kódu, ako dokončovanie kódu, považuje include súbory za špeciálne hranice.

Napríklad: keď dokončovanie kódu pridáva telo novej metódy za telom inej metódy, ponechá ich obe v rovnakom súbore. Týmto spôsobom môžete vložiť celú implementáciu triedy do include súborov, ako to robí LCL pre skoro všetky prvky.

Ale je tu začiatočnícka chyba: Ak najprv otvoríte include súbor a skúsite prepínanie metód alebo hľadanie deklarácie, dostanete chybu. IDE nevie do ktorej jednotky include súbor patrí. Najprv musíte otvoriť jednotku.

Hneď ako IDE zanalyzuje jednotku, zachytí v nej include direktívy a IDE si bude pamätať tento vzťah. Tieto informácie IDE ukladá pri skončení a pri uložení projektu do ~/.lazarus/includelinks.xml. Keď nabudúce otvoríte súbor include a urobíte skok do neho alebo hľadanie deklarácie, IDE interne otvorí jednotku a skoky budú fungovať.

Tento mechanizmus má samozrejme obmedzenia, niektoré include súbory sú zahrnuté dva i viackrát. Napríklad: lcl/include/winapih.inc. Skákanie z definície procedúry/metódy v tomto include súbore do tela závisí na poslednej akcii. Ak ste pracovali v lcl/lclintf.pp, IDE skočí do winapi.inc. Ak ste pracovali v lcl/interfacebase.pp, potom skočíte do lcl/include/interfacebase.inc (alebo do jedného z ďalších include súborov). Ak pracujete s obomi, potom môže nastať zmätok. ;)

Šablóny kódu

(Code Templates)

Šablóny kódu konvertujú identifikátor v texte alebo fragmente kódu. Šablóny kódu majú prednastavenú klávesovú skratku Ctrl+J. Môžete napísať identifikátor, stlačiť Ctrl+J a identifikátor je nahradený textom definovaným pre identifikátor. Šablóny kódu môžete definovať v Environment -> Editor Options -> CodeTools.

Príklad: Napíšte identifikátor 'classf', ponechajte kurzor vpravo za 'f' a stlačte Ctrl+J. Identifikátor 'classf' bude nahradený týmto:

T = class(T)
private

public
 constructor Create;
 destructor Destroy; override;
end;

a kurzor bude za 'T'. Zoznam šablón získate tak, že kurzor ponecháte na medzere (nie ne identifikátore) a stlačíte Ctrl+J. Pomocou kurzorových klávesov alebon apísania niekoľkých znakov vyberte jeden. Enter vytvorí zvolenú šablónu a Esc zatvorí zoznam.

Dokončovanie kódu

(Code Completion)

Dokončovanie kódu nájdete v menu IDE Edit -> Complete Code a má štandartnú klávespvú skratku Ctrl+Shift+C. V Delphi je dokončovaním kódu volaná funkcia zobrazujúca zoznam identifikátorov na aktuálnej pozícii v zdrojovom kóde (Ctrl+Space). V Lazarus je toto nazývané dokončovanie identifikátorov (Identifier completion). Dokončovanie kódu v sebe združuje niekoľko užitočných funkcií:

 • Dokončovanie tried (Class Completion): dokončuje vlastnosti, pridáva telá metód, pridáva súkromné premenné a súkromné metódy;
 • Dokončovanie forward procedúr (Forward Procedure Completion): pridáva telá forward procedúr;
 • Dokončovanie priradenia udalostí (Event Assignment Completion): * dokončuje pridelenie udalostí a pridávanie tiel a definícií metód;
 • Dokončovanie lokálnych premenných (Local Variable Completion): pridáva definície lokálnych premenných.

Ktorá funkcia je použitá, závisí na pozícii kurzora v editore zdrojového kódu.

Dokončovanie tried

(Class Completion)

Veľmi výkonnou funkciou dokončovania kódu je "Dokončovanie tried". Vy píšete triedu, pridáte metódy a vlastnosti, a dokončovanie kódu pridá telá metód, metódy prístupu k vlastnostiam a súkromným premenným.

Príklad: Vytvorte triedu (viz Šablóny kódu, aby ste ušetrili rovnakú prácu):

TExample = class(TObject)
public
 constructor Create;
 destructor Destroy; override;
end;

Umiestnite kurzor niekde v definícii triedy a stlačte Ctrl+Shift+C. Tým budú vytvorené chýbajúce telá metód a kurzor bude presunutý na prvé vytvorené telo, takže môžete rovno začať písať kód triedy:

{ TExample }

constructor TExample.Create;
begin
 |
end;

destructor TExample.Destroy;
begin
 inherited Destroy;
end;

Poznámka: Značka '|' nie je pridaná, len ukazuje umiestnenie kurzora.

Tip: Prepínať medzi telom a definíciou metódy môžete pomocou Ctrl+Shift+Up.

Všimnite si, že IDE tiež pridáva volanie deštruktora základnej triedy (inherited Destroy). Toto je urobené, ak v definícii treidy použijete kľúčové slovo 'override'.

Teraz pridajtemetódu DoSomething:

TExample = class(TObject)
public
 constructor Create;
 procedure DoSomething(i: integer);
 destructor Destroy; override;
end;

Potom stlačte Ctrl+Shift+C a IDE pridá:

procedure TExample.DoSomething(i: integer);
begin
 |
end;

Ako môžete vidieť, nové telo metódy je vložené medzi Create a Destroy, presne ako je to v definícii. Týmto sú telá metód uchovávané v rovnakom logickom poradí, ako v definícii. Spôsob vkladania môžete definovať pomocou Environment > Codetools Options -> Code Creation.

Dokončovanie vlastností Pridajte vlastnosť AnInteger:

TExample = class(TObject)
public
 constructor Create;
 procedure DoSomething(i: integer);
 destructor Destroy; override;
 property AnInteger;
end;

Stlačte Ctrl+Shift+C a dostanete:

procedure TExample.SetAnInteger(const AValue: integer);
begin
 |if FAnInteger=AValue then exit;
 FAnInteger:=AValue;
end;

Dokončovanie kódu pridalo metódu pre prístup k zápisu do vlastnosti a nejaký základný kód.

Preskočte do triedy pomocou Ctrl+Shift+Up a uvidíte, že v triede pribudlo:

TExample = class(TObject)
private
 FAnInteger: integer;
 procedure SetAnInteger(const AValue: integer);
public
 constructor Create;
 procedure DoSomething(i: integer);
 destructor Destroy; override;
 property AnInteger: integer read FAnInteger write SetAnInteger;
end;

Vlastnosť bola rozšírená pridaním kľúčových slov Read a Write. V triede je nová sekcia private s premennou FAnInteger a metódou SetAnInteger. Pridanie F na začiatok privátnej premennej je bežnou notáciou Delphi, rovnako ako označenie prístupovej metódy pomocou Set. Ak to nechcete, môžete to zmeniť ponmocou Environment > Codetools Options -> Code Creation.

Vytvorenie read only vlastnosti:

property PropName: PropType read;

Bude rozšírené na:

property PropName: PropType read FPropName;

Vytvorenie write only vlstnosti:

 property PropName: PropType write;

Bude rozšírené na:

property PropName: PropType write SetPropName;

Vytvorenie read only vlastnosti s metódou Read:

property PropName: PropType read GetPropName;

Ostane nezmenené a bude pridaná funkcia GetPropName:

function GetpropName: PropType;

Vytvorenie vlastnosti s direktívou stored:

property PropName: PropType stored;

Bude rozšírené na:

property PropName: PropType read FPropName write SetPropName stored PropNameIsStored;

Pretože direktíva stored je používaná pre streamovanie čítania a zápisu, sú kľúčové slová read a write pridané tiež.

Tip: Dokončovanie identifikátorov tiež rozpoznáva nekompletné vlastnosti a navrhne predvolené mená. Napríklad:

property PropName: PropType read |;

Umiestnite kurzor za medzeru za kľúčovým slovom read a stlačte Ctrl+Space pre dokončovanie identifikátorov. To vám ponúkne premennú FPropName a procedúru SetPropName.

Dokončovanie forward procedúr

(Forward Procedure Completion)

Dokončovanie forward procedúr je časťou dokončovania kódu a pridáva telá chýbajúcich procedúr, ktoré sú definované. Je vyvolané, ak je kurzor na pripravenej definícii procedúry.

Napríklad: Pridajte novú procedúru do časti interface:

procedure DoSomething;

Umiestnite kurzor na ňu a stlačte Ctrl+Shift+C pre dokončovaniekódu. V časti implementation bude doplnené:

procedure DoSomething;
begin
 |
end;

Tip: Pomocou Ctrl+Shift+Up môžete prepínať medzi definíciou a telom procedúry.

Telo novej procedúry bude pridané pred metódy tried. Ak už sú v časti interface nejaké definície procedúr, IDE sa pokúsi zachovať ich poradie, napríklad:

 procedure Proc1;
 procedure Proc2; // nová procedúra
 procedure Proc3;

Ak telá Proc1 a Proc3 už existujú, potom bude telo Proc2 vložené medzi telá procedúr Proc1 a Proc3. Toto správanie môže byť zmené pomocou Environment > Codetools Options -> Code Creation.

Viacero procedúr:

procedure Proc1_Old; // telo existuje
procedure Proc2_New; // telo neexistuje
procedure Proc3_New; // "
procedure Proc4_New; // "
procedure Proc5_Old; // telo existuje

Dokončovanie kódu pridá 3 telá procedúr (Proc2_New, Proc3_New, Proc4_New).

Prečo sa to volá Dokončovanie forward procedúr"?

Pretože tento nástroj nepracuje len s procedúrami definovanými v časti interface, ale aj s procedúrami, ktoré sú definované pomocou kľúčového slova forward.

Dokončovanie priradenia udalostí

(Event Assignment Completion)

Dokončovanie priradenia udalostí je čsťou Dokončovania kódu a dokončuje jeden príkaz Event:=|. Nastáva, keď je kurzor umiestnený za príkazom priradenia udalosti.

Napríklad: V metóde, povedzme udalosti FormCreate event, pridajte riadok: 'OnPaint:=':

procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
begin
 OnPaint:=|
end;

Značka '|' je umiestnenie kurzora a netreba ju zadávať.

Potom stlačte Ctrl+Shift+C pre dokončovanie kódu. Príkaz priradenia udalosti bude doplnený takto:

OnPaint:=@Form1Paint;

Do triedy TForm1 bude pridaná nová metóda Form1Paint. Potom je spustené dokončovanie tried a dostanete:

procedure TForm1.Form1Paint(Sender: TObject);
begin
 |
end;

Pracuje presne ako pridávaniem etód v Object inspectore.

Poznámka: Kurzor musíte umiestniť za operátor priradenia ':='. Ak ho umiestnite na identifikátor (tj. OnPaint), dokončovanie kódu spustí Dokončovanie lokálnych premenných, ktoré zlyhá, pretože OnPaint je už definovaná.

Tip: Môžete definovať meno novej metódi aj sami, a to jej zadaním do priradenia, napríklad:

 OnPaint:=@ThePaintMethod;

Dokončovanie lokálnych premenných

(Local Variable Completion)

Dokončovanie lokálnych premenných je časťou Dokončovania kódu a pridáva definíciu lokálnej premennej pre príkaz Identifier:=Term;. Je spustené, keď je kurzor umiestnený na identifikátore v priradení.

Napríklad:

procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
begin
 i:=3;
end;

Umiestnite kurzor na 'i' alebo tesne za neho, potom stlačte Ctrl+Shift+C pre dokončovanie kódu a dostanete:

procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
var
 i: Integer;
begin
 i:=3;
end;

Nástroj dokončovania kódu najprv skontroluje, či identifikátor 'i' už nie je definovaný a ak nie, pridá deklaráciu 'var i: integer;'. Typ identifikátora je odhadovaný podľa pravej strany príkazu priradenia. Čísla ako 3 sú identifikované ako Integer.

Iný príklad:

type
 TWhere = (Behind, Middle, InFront);

 procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
 var
  a: array[TWhere] of char;
 begin
  for Where:=Low(a) to High(a) do writeln(a[Where]);
 end;

Umiestnite kurzor na 'Where' a stlačte Ctrl+Shift+C pre dokončenie kódu. Dostanete:

procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
var
 a: array[TWhere] of char;
 Where: TWhere;
begin
 for Where:=Low(a) to High(a) do writeln(a[Where]);
end;

Komentáre a dokončovanie kódu

(Comments and Code Completion)

Dokončovanie kódu sa pokúša uchovávať komentáre tam, kde sú. Príklad:

 FList: TList; // zoznam prvkov TComponent
 FInt: integer;

Pri vkladaní novej premennej medzi FList a FInt, je komentár ponechaný na riadku spolu s FList. To platí i pre:

 FList: TList; { zoznam prvkov TComponent
  Toto je komentár na niekoľkých riadkoch, začínajúci
  na riadku s FList, tak nástroj dokončenia kódu predpokladá že patrí 
  k riadku s FList a nepreruší tento vzťah.
  Kód bude vložený za komentár. }
 FInt: integer;

Ak komentár začína na ďalšom riadku:

 FList: TList; // zoznam prvkov TComponent
  { Tento komentár patrí k nasledujúcemu riadku. 
   Nový kód je vložený pred tentokomentár a 
   za komentár na riadku s FList. }
 FInt: integer;


Refactoring

Otočenie priradenie

(Invert Assignments)

Otočenie priradenia pracuje s vybratými príkazmi Pascalu a obracia všetky priradenia z tohoto výberu. Tento nástroj je užitočný pre transformáciu "save" kódu na "load" a naopak.

Príklad:

procedure DoSomething;
begin
 AValueStudio:= BValueStudio;
 AValueAppartment :=BValueAppartment;
 AValueHouse:=BValueHouse;
end;

Vyberte riadky s priradeniami (medzi begin a end) a urobte Otočenie priradenia, všetky priradenia budú otočené a automaticky odsadené. Výsledok:

procedure DoSomething;
begin
 BValueStudio   := AValueStudio;
 BValueAppartment := AValueAppartment;
 BValueHouse   := AValueHouse;
end;

Extract Procedure

Zhrnutie
: "Export Procedure" pracuje s vybratými príkazmi Pascalu a vytvára z tohoto výberu novú procedúru/metódu. Tento nástroj je užitočný na rozdelenie veľkých provedúr alebo na jednoduché vytvorenie novej procedúry z nejakého kódu.

Základný príklad:

procedure DoSomething;
begin
 CallSomething;
end;

Vyberte riadok "CallSomething;" a vykonajte Extract Proc. Vyskočí dialóg a môžete zvoliť typ a meno procedúry, ktorá má byť vytvorená. Napríklad: procedure, "NewProc". Výsledok:

procedure NewProc;
begin
 CallSomething;
end;

procedure DoSomething;
begin
 NewProc;
end;

Všimnite si, že nová procedúra "NewProc" bola vytvorená z vybratého textu, teda vybratý text bol pridaný do jej tela a a starý kód bol nahradený jej volaním.

Lokálne premenné a parametre: "Extract Proc" kontroluje použité premenné a automaticky vytvára zoznam parametrov a locálnych premenných. Napríklad:

procedure TForm1.DoSomething(var Erni, Bert: integer);
var
 i: Integer; // Comment
begin
 Erni:=Erni+Bert;
 for i:=Erni to 5 do begin
 |
 end;
end;

Vyberte cyklus for a vytvorte novú procedúru "NewProc". Lokálna premenná "i" je použitá len vo výbere, tak bude presunutá do novej procedúry. "Erni" je použité aj vo zvyšku kódu, tak sa z neho stane parameter:

procedure NewProc(const Erni: integer);
var
 i: Integer; // Comment
begin
 for i:=Erni to 5 do begin
 |
 end;
end;

procedure TForm1.DoSomething(var Erni, Bert: integer);
begin
 Erni:=Erni+Bert;
 NewProc(Erni);
end;

Všimnite si, že "i" bolo presunuté do novej procedúry vrátane komentára.

Obmedzenia: Pascal je veľmi výkonný jazyk, tak neočakávajte, že tento nástroj bude pracovať s celým kódom. Aktuálne obmedzenia:

 • preverte, či hranice výberu sú na hraniciach príkazov
 • heuristika pre parametre 'var'. Všetky parametre sú pridávané ako "const". Ak potrebujete "var", musíte to dokončiť manuálne.
 • príkazy "with"

Hľadanie deklarácie

(Find Declaration)

Umiestnite kurzor na identifikátor a urobte Hľadanie deklarácie, tým bude nájdená deklarácia tohoto identifikátora, prípadne otvorený príslušný súbor a kurzor bude premiestnený na miesto deklarácie.

Každé hľadanie deklarácie nastavuje bod skoku. Tzn. po skoku na nájdenú deklaráciu môžete jednoduchos skočiť naspäť pomocou Search -> Jump back.

Oproti Delphi má nástroj isté rozdiely: Nástroj pracuje so zdrojovým kódom na základe pravidiel Pascalu, a nie s výsledkom prekladača. The compiler returns the final type. Nástroj prezerá zdrojové kódy a všetky kroky medzi. Napríklad:

Vlastnosť 'Visible' je najprv definovaná v TControl (controls.pp), potom je predefinovaná v TCustomForm a nakoniec úredefinovaná aj v TForm. Spustenie hľadania deklarácie vlastnosti Visible vás najprv presunie na Visible v TForm. Potom môžete spustiť hľadanie deklarácie znova a skočíte na Visible v TCustomForm a znova pre skočenie na Visible v TControl.

Obdobne je to s TColor. Pre prekladač je to jednoducho 'longint', ale v zdrojovom kóde je to definované ako:

TGraphicsColor = -$7FFFFFFF-1..$7FFFFFFF;
TColor = TGraphicsColor;

Obdobné je to aj s forward definovanými triedami: Napríklad v TControl je priávtna premenná

FHostDockSite: TWinControl;

Hľadanie deklarácie pre TWinControl skočí na forward definíciu:

TWinControl = class;

A opätovné spustenie hľadania deklarácie skočí na skutočnú implementáciu:

TWinControl = class(TControl)

Týmto spôsobom môžete stopovať každý identifikátor a nájsť každé predefinovanie, či preťaženie.

Prejdi do direktívy include

(Goto Include Directive)

Tento príkaz v menu Searchskočí do príkazu (direktívy) {$I filename}, v ktorej je použitý aktuálny súbor.

Publikuj Projekt

Vytvára kópiu celého projektu. Ak chcete niekomu poslať len zdrojové kódy a nastavenia prekladača pre svoj kód, budete kamarátis touto funkciou.

Bežný adresár projektu obsahuje množstvo informácií. Väčšinu z nich publikovať netreba. Súbor .lpi obsahuje informácie o relácii (ako pozíciu caret a záložiek zatvorených jednotiek) a adresár projektu obsahuje mnoho súborov .ppu a .o, a tiež .exe. A práve príkaz Publikuj projekt vytvorí súbor .lpi len so základnými informáciami a všetky zdrojové kódy, so všetkých podadresárov.

V ponúknutom dialógu môžete nastaviť filter pre zahrnutie/vynechanie, či pre kompresiu výstupu do jediného archívu.

Spolupracovníci

This page has been converted from the epikwiki version.

 • Created page and initial template - 4/6/2004 VlxAdmin
 • Initial content posted - 4/10/2004 MattiasG
 • Small wiki and formatting fixes - 4/11/2004 VlxAdmin
 • Added a summary table for IdeTools shortcuts - 12 July 2004 User:Kirkpatc
 • Preložené z originálu Lazarus Ide Tools - Slavko 13:51, 25 Mar 2005 (PST)