Difference between revisions of "Main Page/vi"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
 
m (Remove Lazarus Application Gallery page link)
 
(29 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
=Welcome to the Lazarus and Free Pascal wiki=
+
{{Main Page}}
==About==
 
  
The goal of this wiki is to be a knowledgebase for FPC/Lazarus and [[Related projects|related projects]].
+
=Bách khoa tri thức cho Lazarus và Free Pascal=
 +
==Giới thiệu==
  
FPC already has good user documentation in several formats, but [[FPC development|FPC developer information, organizational information]] and subjects not yet [[FPC documentation|properly documented]] are collected in this wiki.  
+
Trang wiki này cung cấp tri thức về Free Pascal, Lazarus và [[Related projects/vi|các dự án liên quan]].
  
Lazarus, on the other hand, has some gaps in the user documentation. So this area was created as an "open document" or "wiki" where anyone can edit and add content.  
+
Thông tin về [[FPC development|nhóm phát triển FPC]], và những [[FPC documentation|chủ đề không có trong tài liệu hướng dẫn của FPC]] được đưa vào trong wiki này.
  
The wiki speeds things by making it possible to make changes and additions with a browser! For tutorials, please take a look at the [http://www.chat11.com/30_Second_Quick_Wiki_Tutorial 30 Second Quick Wiki Tutorial] or the [http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial WikiPedia Tutorial]. A [[Sand Box]] is available for practice. If you have any problems, please notify the site [http://sourceforge.net/users/vlx/ administrator] or post a bug report on the [http://sourceforge.net/projects/lazarus-ccr Lazarus-CCR] SF site. You can also leave a note or suggestion on our [[Site Feedback]]  page.
+
Vì trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Lazarus còn nhiều thiếu sót, thế nên, trang web này được tạo ra và được xem như một "tài liệu mở", cho phép tất cả mọi người có quyền sửa đổi và thêm nội dung.
  
For the Lazarus <b>project history</b>, see the [[History]] page.
+
Wiki là một dạng trang web phù hợp giúp mọi người có được thông tin một cách nhanh nhất, hơn nữa bạn có thể thêm hay chỉnh sửa các thông tin chỉ bằng trình duyệt nên nó rất tiện dụng. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, vui lòng gửi thông báo đến trang [http://sourceforge.net/users/vlx/ administrator] hoặc gửi một báo cáo lỗi tại website của SourceForge [http://sourceforge.net/projects/lazarus-ccr Lazarus-CCR]. Bạn cũng có thể để lại lời nhắn hay lời đề nghị tại [[Site Feedback]] của chúng tôi.
  
==Free Pascal Documentation==
+
Để xem quá trình phát triển Lazarus, hãy vào trang [[History]].
;[[FPC documentation|FPC developer documentation]]
 
:Contains available documentation for developers and other contributors of the Free Pascal Compiler, such as people involved in translation of messages to other languages, a list of pascal bindings, organizational information, procedure for FPC releases, ToDo lists, etc.
 
  
==Lazarus Documentation==
+
==Tài liệu về Free Pascal==
;[[Lazarus Documentation]]
+
;[[FPC documentation| Tài liệu về người phát triển FPC]]
:All the available documentation and [[Lazarus_Documentation#Lazarus_and_Pascal_Tutorials|tutorials]] for the Lazarus IDE (including the Free Pascal Compiler manuals) can be found on the [[Lazarus Documentation]] page. Many of the pages are "works in progress" so please feel free to add your experience to these sections. You can also create a personal page with contact information, if you wish.
+
:Chứa những tài liệu về những người phát triển và những nguời cộng tác khác của Free Pascal Compiler, (chẳng hạn như dịch giả).
  
==Downloads==
+
==Tài liệu về Lazarus==
All currently available components and packages are available on the [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=92177 Lazarus-CCR Sourceforge files area]. The Free Pascal Compiler and current test versions of Lazarus can be found at [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339 The Lazarus Sourceforge site]. Additional documentation on these packages can also be found on the [[Components and Code examples]] wiki page if the person who contributed the code created one there. The Compiler and a lot of contributed code can be found on the [http://www.freepascal.org/download.var Free Pascal Compiler download mirrors] and on the [http://lazarus.freepascal.org Lazarus IDE website].
+
;[[Lazarus Documentation|Tài liệu về Lazarus]]
Lazarus Snapshots download locations can be found [[Lazarus Snapshots Downloads | here]].
+
:Tất cả mọi tài liệu có sẵn và [[Lazarus_Documentation#Lazarus_and_Pascal_Tutorials|hướng dẫn]] về Lazarus IDE (bao gồm cả tài liệu sử dụng Free Pascal Complier) có tại trang [[Lazarus Documentation|Tài liệu về Lazarus]]. Nhiều trang đang "trong tình trạng phát triển" vì thế xin vui lòng đóng góp chút ít thời gian và kinh nghiệm của bạn vào những nơi này. Bạn cũng có thể tạo một trang cá nhân có thông tin liên lạc, nếu bạn muốn.
 +
 
 +
==Tải về==
 +
Tất cả những thành phần có sẵn và các gói cài đặt có tại [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=92177 Lazarus-CCR Sourceforge files area]. Free Pascal Compiler và các phiên bản thử nghiệm của Lazarus có thể tìm thấy tại [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339 The Lazarus Sourceforge site]. Những tài liệu khác trong các gói cài đặt này có thể tìm thấy tại [[Components and Code examples]] trên wiki nếu như người đóng góp code tạo ra ở đây. Bản Biên dịch và một số mã đóng góp có thể tìm thấy tại trang [http://www.freepascal.org/download.var Free Pascal Compiler download mirrors] và tại [http://lazarus.freepascal.org Lazarus IDE website].
 +
Địa chỉ tải về các Lazarus Snapshot tại [[Lazarus Snapshots Downloads|đây]]
  
 
==Mailing lists==
 
==Mailing lists==
New and experienced users alike are invited to join the Lazarus-ccr [http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/lazarus-ccr-announce announce] and [http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/lazarus-ccr-general general] mailing lists.
+
Người mới học cũng như người nhiều kinh nghiệm sử dụng đều được mời tham gia mailing lists của Lazarus-ccr [http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/lazarus-ccr-announce announce] [http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/lazarus-ccr-general general].
  
Perhaps even more useful are the  [http://www.lazarus.freepascal.org/modules.php?op=modload&name=StaticPage&file=index&sURL=maill Lazarus] IDE mailing list
+
Có thể sẽ hữu dụng hơn là IDE mailing lists [http://www.lazarus.freepascal.org/modules.php?op=modload&name=StaticPage&file=index&sURL=maill Lazarus]
  
and the [http://www.freepascal.org/maillist.html FreePascal] developers or announcement mailing lists.
+
và mailing lists những người phát triển và công cáo [http://www.freepascal.org/maillist.html FreePascal]
  
==Who is working on what?==
+
==Mọi người đang làm gì?==
If you're currently converting a component or library, or you need something converted, please post it on the [[Current conversion projects]] page. These postings will help guide developers who want to convert components that are in demand, as well as prevent the duplication of two people converting the same package.
+
Nếu bạn đang chuyển đổi một thành phần (component) hay thư viện (library), hoặc là bạn cần một vài thứ đã được chuyển đổi, xin hãy gửi nó tại trang [[Current conversion projects]]. Các bài viết này sẽ giúp ích cho những người phát triển bản hướng dẫn - những người muốn chuyển đổi các component được yêu cầu, cũng như tránh việc hai người cùng chuyển đổi một package giống nhau.
  
==References, Links and Resources==
+
==Tham khảo, Liên kết và Tài nguyên==
  
 
===Lazarus IDE===
 
===Lazarus IDE===
News and information about the status of the Lazarus IDE can be found on the [http://lazarus.freepascal.org Lazarus IDE website]. Ideas, todos, and other plans can be found at [[Lazarus Development Process‎]] page. Releases of the Lazarus IDE and FreePascal compiler can be downloaded from there. The [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339 Lazarus file area] also has the latest packages of the compiler and IDE available for download.
+
Tin tức và thông tin về Lazarus IDE (<b>I</b>nteractive <b>D</b>evelopment <b>E</b>nvironment) có thể xem thêm tại [http://lazarus.freepascal.org Lazarus IDE website]. Những ý kiến, ToDo, và các dự án khác có thể tìm thấy ở trang [[Lazarus Development Process‎]]. Các bản phát hành của Lazarus IDE FreePascal Complier có thể tải về ở đây. Trang [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339 Lazarus file area] còn có các package mới nhất về phiên bản Complier và IDE có thể download.
  
====Active Lazarus Projects====
+
====Các đề án Lazarus đang thực hiện====
Our current listing of [[Projects using Lazarus]] with publicly accessible websites and Lazarus related files to download.
+
Danh sách hiện tại của chúng tôi về [[Projects using Lazarus|Các đề án sử dụng Lazarus]] cùng các trang web với quyền truy cập công cộng và các file liên quan về Lazarus có thể tải về.
  
In the [[Lazarus Application Gallery]] you can see some screenshots of applications created with Lazarus.
+
====Super Sites và Link Farms====
 +
Tập hợp các trang web của chúng tôi liên quan đến Delphi/Kylix có thể tìm thấy tại [[Page Of Code Sites|Những trang về Code]] của chúng tôi. Xin hãy thêm vào đó nếu bạn biết một trang web hay mà chưa được liệt kê ở đây.
  
====Super Sites and Link Farms====
+
====Những Bộ máy tìm kiếm đặc biệt hóa­====
Our current collection of Delphi/Kylix related sites can be found on our [[Page Of Code Sites]]. Please add to it if you know of a good site that hasn't been listed yet.
+
Có một số bộ máy tìm kiếm bên ngoài và các cơ sở tri thức online mà có thể sẽ rất hữu ích trong việc học các kỹ thuật và cách giải quyết vấn đề.
====Specialized Search Engines====
+
Tamarack Associates tổ chức một bộ tìm kiếm nhanh [http://www.tamaracka.com/search.htm search] đặt biệt dành cho các lưu trữ trên mạng của Borland. Mer Systems Inc. cũng cung cấp một bộ tìm kiếm tương tự [http://www.mers.com/searchsite.html engine].
There are some outstanding search and knowledge bases online that can be a great help for learning new techniques and solving problems.
+
Và một số nguồn thông tin không chính thức khác trên một trang web lớn [http://www.efg2.com/Lab/search.htm search] có khả năng là Earl F. Glynn's Computer Lab and Reference [http://www.efg2.com/ Library].
Tamarack Associates operates a fast [http://www.tamaracka.com/search.htm search] engine specifically for the Borland usenet archives. Mer Systems Inc. provides a similar search [http://www.mers.com/searchsite.html engine].
 
Another outstanding source of information along with a sitewide [http://www.efg2.com/Lab/search.htm search] capability is Earl F. Glynn's Computer Lab and Reference [http://www.efg2.com/ Library].
 
  
 
====Marketing Case Studies====
 
====Marketing Case Studies====
 
An [[Marketing_Case_Studies|opportunity for Lazarus users]] to explain why Lazarus is the IDE of choice.
 
An [[Marketing_Case_Studies|opportunity for Lazarus users]] to explain why Lazarus is the IDE of choice.
 +
Một [[Marketing_Case_Studies|cơ hội cho các Lazarus users]] để giải thích tại sao Lazarus là sự lựa chọn về IDE.
 +
 +
====Giới thiệu FPC/Lazarus tại một triển lãm thương mại và tại những cuộc thi====
 +
 +
FPC/Lazarus có mặt với một booth tại [[Systems 2005]], [[Systems 2006]] và [[Systems 2007]] ở Munich.  Dựa vào những kinh nghiệm từ những triển lãm thương mại này, một tập hợp của [[Preparing a booth on a trade show|các thông tin]] để giúp đỡ những sự chuẩn bị tương lai một booth triển lãm thương mại được xây. Lazarus và những dự án liên quan cũng tham gia vào một số Cuộc thi, và một [[Contests|wiki page]] sẵn sàng để giúp đỡ những những cuộc thi tương lai.
 +
 +
=Các bản dịch (Translation)=
 +
 +
* [[Main Page/ar | عربي (Arabic)]]
 +
* [[Main Page/es | Español (Spanish)]]
 +
* [[Main Page/de | Deutsch (German)]]
 +
* [[Main Page/fr | Français (French)]]
 +
* [[Main Page/id | Bahasa Indonesia (Indonesian)]]
 +
* [[Main Page/it | Italiano (Italian)]]
 +
* [[Main Page/ja | Japanese (Japanese)]]
 +
* [[Main Page/nl | Nederlands (Dutch)]]
 +
* [[Main Page/pl | Polski (Polish)]]
 +
* [[Main Page/pt | Português (Portuguese)]]
 +
* [[Main Page/ru | Русский (Russian)]]
 +
* [[Main Page/sk | Slovensky (Slovak)]]
 +
* [[Main Page/fi | Suomi (Finnish)]]
 +
* [[Main Page/uk | Українська (Ukrainian)]]
 +
* [[Main Page/zh_CN | Chinese 中文(简体)]]
 +
* [[Main Page/zh_TW | Chinese 中文(正體)]]
 +
* [[Main Page/vi | Vietnamese (Việt Nam)]]
 +
 +
=Bản Wiki cũ=
 +
 +
Những trang này đang được chuyển đổi từ khuôn dạng wiki cũ. Bản wiki với front page cũ có thể tìm thấy [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/index.php?wiki=FrontPage ở đây].
 +
 +
Nội dung Nguyên bản Bởi [[User:VlxAdmin]].
 +
  
====Presenting FPC/Lazarus at a trade show and at contests====
+
{{AutoCategory}}
FPC/Lazarus was presented with a booth at the [[Systems 2005]], the [[Systems 2006]] and the [[Systems 2007]] in Munich.  Based on the experiences from these trade shows, a collection of [[Preparing a booth on a trade show|information]] to help future preparations for a trade show booth was built. Lazarus and related projects have also participated in a number of Contests, and a [[Contests|wiki page]] was prepared to help future contests inscriptions.
+
[[Category:Main/vi]]

Latest revision as of 04:27, 30 July 2020

Afrikaans (af) العربية (ar) català (ca) čeština (cs) Deutsch (de) English (en) español (es) فارسی (fa) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) Bahasa Indonesia (id) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) русский (ru) slovenčina (sk) svenska (sv) Türkçe (tr) українська (uk) Tiếng Việt (vi) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN) 中文(台灣)‎ (zh_TW)

Bách khoa tri thức cho Lazarus và Free Pascal

Giới thiệu

Trang wiki này cung cấp tri thức về Free Pascal, Lazarus và các dự án liên quan.

Thông tin về nhóm phát triển FPC, và những chủ đề không có trong tài liệu hướng dẫn của FPC được đưa vào trong wiki này.

Vì trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Lazarus còn nhiều thiếu sót, thế nên, trang web này được tạo ra và được xem như một "tài liệu mở", cho phép tất cả mọi người có quyền sửa đổi và thêm nội dung.

Wiki là một dạng trang web phù hợp giúp mọi người có được thông tin một cách nhanh nhất, hơn nữa bạn có thể thêm hay chỉnh sửa các thông tin chỉ bằng trình duyệt nên nó rất tiện dụng. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, vui lòng gửi thông báo đến trang administrator hoặc gửi một báo cáo lỗi tại website của SourceForge Lazarus-CCR. Bạn cũng có thể để lại lời nhắn hay lời đề nghị tại Site Feedback của chúng tôi.

Để xem quá trình phát triển Lazarus, hãy vào trang History.

Tài liệu về Free Pascal

Tài liệu về người phát triển FPC
Chứa những tài liệu về những người phát triển và những nguời cộng tác khác của Free Pascal Compiler, (chẳng hạn như dịch giả).

Tài liệu về Lazarus

Tài liệu về Lazarus
Tất cả mọi tài liệu có sẵn và hướng dẫn về Lazarus IDE (bao gồm cả tài liệu sử dụng Free Pascal Complier) có tại trang Tài liệu về Lazarus. Nhiều trang đang "trong tình trạng phát triển" vì thế xin vui lòng đóng góp chút ít thời gian và kinh nghiệm của bạn vào những nơi này. Bạn cũng có thể tạo một trang cá nhân có thông tin liên lạc, nếu bạn muốn.

Tải về

Tất cả những thành phần có sẵn và các gói cài đặt có tại Lazarus-CCR Sourceforge files area. Free Pascal Compiler và các phiên bản thử nghiệm của Lazarus có thể tìm thấy tại The Lazarus Sourceforge site. Những tài liệu khác trong các gói cài đặt này có thể tìm thấy tại Components and Code examples trên wiki nếu như người đóng góp code tạo ra ở đây. Bản Biên dịch và một số mã đóng góp có thể tìm thấy tại trang Free Pascal Compiler download mirrors và tại Lazarus IDE website. Địa chỉ tải về các Lazarus Snapshot tại đây

Mailing lists

Người mới học cũng như người nhiều kinh nghiệm sử dụng đều được mời tham gia mailing lists của Lazarus-ccr announcegeneral.

Có thể sẽ hữu dụng hơn là IDE mailing lists Lazarus

và mailing lists những người phát triển và công cáo FreePascal

Mọi người đang làm gì?

Nếu bạn đang chuyển đổi một thành phần (component) hay thư viện (library), hoặc là bạn cần một vài thứ đã được chuyển đổi, xin hãy gửi nó tại trang Current conversion projects. Các bài viết này sẽ giúp ích cho những người phát triển bản hướng dẫn - những người muốn chuyển đổi các component được yêu cầu, cũng như tránh việc hai người cùng chuyển đổi một package giống nhau.

Tham khảo, Liên kết và Tài nguyên

Lazarus IDE

Tin tức và thông tin về Lazarus IDE (Interactive Development Environment) có thể xem thêm tại Lazarus IDE website. Những ý kiến, ToDo, và các dự án khác có thể tìm thấy ở trang Lazarus Development Process‎. Các bản phát hành của Lazarus IDE và FreePascal Complier có thể tải về ở đây. Trang Lazarus file area còn có các package mới nhất về phiên bản Complier và IDE có thể download.

Các đề án Lazarus đang thực hiện

Danh sách hiện tại của chúng tôi về Các đề án sử dụng Lazarus cùng các trang web với quyền truy cập công cộng và các file liên quan về Lazarus có thể tải về.

Super Sites và Link Farms

Tập hợp các trang web của chúng tôi liên quan đến Delphi/Kylix có thể tìm thấy tại Những trang về Code của chúng tôi. Xin hãy thêm vào đó nếu bạn biết một trang web hay mà chưa được liệt kê ở đây.

Những Bộ máy tìm kiếm đặc biệt hóa­

Có một số bộ máy tìm kiếm bên ngoài và các cơ sở tri thức online mà có thể sẽ rất hữu ích trong việc học các kỹ thuật và cách giải quyết vấn đề. Tamarack Associates tổ chức một bộ tìm kiếm nhanh search đặt biệt dành cho các lưu trữ trên mạng của Borland. Mer Systems Inc. cũng cung cấp một bộ tìm kiếm tương tự engine. Và một số nguồn thông tin không chính thức khác trên một trang web lớn search có khả năng là Earl F. Glynn's Computer Lab and Reference Library.

Marketing Case Studies

An opportunity for Lazarus users to explain why Lazarus is the IDE of choice. Một cơ hội cho các Lazarus users để giải thích tại sao Lazarus là sự lựa chọn về IDE.

Giới thiệu FPC/Lazarus tại một triển lãm thương mại và tại những cuộc thi

FPC/Lazarus có mặt với một booth tại Systems 2005, Systems 2006Systems 2007 ở Munich. Dựa vào những kinh nghiệm từ những triển lãm thương mại này, một tập hợp của các thông tin để giúp đỡ những sự chuẩn bị tương lai một booth triển lãm thương mại được xây. Lazarus và những dự án liên quan cũng tham gia vào một số Cuộc thi, và một wiki page sẵn sàng để giúp đỡ những những cuộc thi tương lai.

Các bản dịch (Translation)

Bản Wiki cũ

Những trang này đang được chuyển đổi từ khuôn dạng wiki cũ. Bản wiki với front page cũ có thể tìm thấy ở đây.

Nội dung Nguyên bản Bởi User:VlxAdmin.