Networking/pl

From Free Pascal wiki
Revision as of 11:53, 10 December 2021 by Slawek (talk | contribs) (linki pl)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) polski (pl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Sieć

Ta strona zawiera zarówno poradniki/kod, jak i informacje dotyczące programowania sieciowego za pomocą Lazarusa oraz zwykłego FPC.

Protokół TCP/IP

Note-icon.png

Uwaga: Ponieważ istnieje wiele bibliotek (Synapse, lnet, fphttpclient, Indy,...), które zapewniają funkcjonalność sieciową dla FPC/Lazarus, wiele przykładów można napisać dla wielu bibliotek. Dlatego możesz zobaczyć te same przykłady wiele razy - dla różnych bibliotek. Spójrz na frameworki Brook dla Free Pascal lub fpctwit, aby zobaczyć przykłady tworzenia frameworków, które mogą korzystać z wielu bibliotek sieciowych

CGI/FastCGI - REST, CRUD, czat, blog, strona internetowa itp.

Tych funkcji można używać z fcl-web. Są również wbudowane do frameworka Brook. Proszę spojrzeć na tą stronę https://github.com/silvioprog/brookframework

Klient SSH/Telnet, wysyłanie e-maili, pobieranie plików, przykłady OAuthv1

Zobacz stronę Synapse.

Przykład serwera WWW

Poniżej podano przykładowy serwer http napisany za pomocą Synapse i przetestowany w Win XP i macOS, po zmianie źródła Synapse tak, aby używał poprawnej stałej $20000 jako MSG_NOSIGNAL, ponieważ ta stała nie występuje w module sockets w systemie macOS. Uwaga: prosimy o przesyłanie raportów o błędach do projektu Synapse - są one dość responsywne - więc każdy zyskuje na ulepszeniach. Do zrobienia: sprawdzić, czy ta modyfikacja jest nadal potrzebna dla obecnej (październik 2012) wersji Synapse

{
 Serwer WWW Micro Pascal

 To bardzo prosty przykładowy serwer WWW zaimplementowany przy pomocy biblioteki Synapse.

 Działa z gniazdami blokującymi i pojedynczym wątkiem, więc
 może obsłużyć tylko jedno żądanie w danym momencie.

 Zapisuje nagłówki, które otrzymuje z przeglądarki
 na standardowe wyjście.

 Obsługuje poprawnie stronę internetową dla / URI
 Dla jakiegoś innego identyfikatora URI zwróci błąd 404 nie znaleziono

}

program upserver;

{$ifdef fpc}
 {$mode delphi}
{$endif}

{$apptype console}

uses
 Classes, blcksock, sockets, Synautil, SysUtils;

{@@
 Uczestniczy w połączeniu. Czyta nagłówki i daje
 właściwą odpowiedź
}

procedure AttendConnection(ASocket: TTCPBlockSocket);
var
 timeout: integer;
 s: string;
 method, uri, protocol: string;
 OutputDataString: string;
 ResultCode: integer;
begin
 timeout := 120000;

 WriteLn('Otrzymane nagłówki+dokument z przeglądarki:');

 //przeczytaj wiersz żądania
 s := ASocket.RecvString(timeout);
 WriteLn(s);
 method := fetch(s, ' ');
 uri := fetch(s, ' ');
 protocol := fetch(s, ' ');

 //przeczytaj nagłówki żądań
 repeat
  s := ASocket.RecvString(Timeout);
  WriteLn(s);
 until s = '';

 // Teraz zapisz dokument do strumienia wyjściowego

 if uri = '/' then
 begin

  // Zapisz dokument wyjściowy do strumienia
  OutputDataString :=
   '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"'
   + ' "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">' + CRLF
   + '<html><h1>Teste</h1></html>' + CRLF;

  // Wyślij nagłówki z powrotem do klienta
  ASocket.SendString('HTTP/1.0 200' + CRLF);
  ASocket.SendString('Content-type: Text/Html' + CRLF);
  ASocket.SendString('Content-length: ' + IntTostr(Length(OutputDataString)) + CRLF);
  ASocket.SendString('Connection: close' + CRLF);
  ASocket.SendString('Date: ' + Rfc822DateTime(now) + CRLF);
  ASocket.SendString('Server: Serwer Felipe używający Synapse' + CRLF);
  ASocket.SendString('' + CRLF);

 // if ASocket.lasterror <> 0 then HandleError;

  // Wyślij dokument z powrotem do przeglądarki
  ASocket.SendString(OutputDataString);
 end
 else
  ASocket.SendString('HTTP/1.0 404' + CRLF);
end;

var
 ListenerSocket, ConnectionSocket: TTCPBlockSocket;

begin
 ListenerSocket := TTCPBlockSocket.Create;
 ConnectionSocket := TTCPBlockSocket.Create;

 ListenerSocket.CreateSocket;
 ListenerSocket.setLinger(true,10);
 ListenerSocket.bind('0.0.0.0','1500');
 ListenerSocket.listen;

 repeat
  if ListenerSocket.canread(1000) then
  begin
   ConnectionSocket.Socket := ListenerSocket.accept;
   WriteLn('Attending Connection. Error code (0=Success): ', ConnectionSocket.lasterror);
   AttendConnection(ConnectionSocket);
   ConnectionSocket.CloseSocket;
  end;
 until false;

 ListenerSocket.Free;
 ConnectionSocket.Free;
end.

Klient TCP/IP — przykład serwera z wbudowanymi komponentami FCL-Net

Proszę spojrzeć na ten wpis na blogu Niestety, ze względu na zależność od biblioteki fp_async, jest ona dostępna tylko w systemie Unix.

Pobierz treść strony HTTP, wyślij dane do serwera WWW za pomocą POST, uzyskaj zewnętrzny adres IP

Te przykłady (przy użyciu FPC/Lazarus wbudowanego w fphttpclient) można znaleźć w przykładach fphttpclient

LazWebsockets

WebSocket to trwałe połączenie między klientem a serwerem. WebSockets zapewniają dwukierunkowy, pełnodupleksowy kanał komunikacyjny, który działa za pośrednictwem protokołu HTTP za pomocą pojedynczego połączenia gniazd TCP/IP. W swej istocie protokół WebSocket ułatwia przekazywanie wiadomości między klientem a serwerem. LazWebsockets zapewnia małą implementację serwera i klienta Websocket napisaną dla FPC i Lazarusa. Serwer ten opiera się na module gniazd FCL, a zatem jest niezależny od wszelkich dodatkowych zależności. Można go łatwo zbudować używając tylko FPC bez Lazarusa. Istnieje przykładowe demo serwera i klienta czatu.

Usługi internetowe

Według W3C usługa sieciowa to system oprogramowania zaprojektowany do obsługi interoperacyjnej interakcji maszyna-maszyna w sieci. Posiada interfejs opisany w formacie przetwarzalnym maszynowo, takim jak WSDL. Inne systemy współdziałają z usługą sieciową w sposób określony przez jej interfejs, używając komunikatów, które mogą być zamknięte w powłoce SOAP lub postępować zgodnie z podejściem REST. Komunikaty te są zazwyczaj przesyłane za pomocą protokołu HTTP i zwykle składają się z XML w połączeniu z innymi standardami związanymi z Internetem. Aplikacje napisane w różnych językach programowania i działające na różnych platformach mogą wykorzystywać usługi sieciowe do wymiany danych w sieciach komputerowych, takich jak Internet, w sposób podobny do komunikacji międzyprocesowej na jednym komputerze. Ta interoperacyjność (np. między aplikacjami Windows i Linux) wynika z użycia otwartych standardów. OASIS i W3C są głównymi komitetami odpowiedzialnymi za architekturę i standaryzację usług sieciowych. Aby poprawić interoperacyjność między wdrożeniami usług internetowych, organizacja WS-I opracowała szereg profili w celu dalszego zdefiniowania odpowiednich standardów.

Przykład RSS

Aby zapoznać się z przykładem RSS, zobacz ten artykuł Moduł RSS.

Web Service Toolkit dla FPC i Lazarusa

Web Service Toolkit to pakiet usług internetowych dla FPC i Lazarusa.

Używanie Tłumacza Google

Aby zapoznać się z przykładem korzystania z usługi tłumaczenia Google, zobacz artykuł Using Google Translate, który wykorzystuje komponent fphttpclient z pakietu fcl-web.

Zobacz także

 • Portal do tworzenia stron internetowych
 • Brook dla Free Pascal - Idealny framework Free Pascal dla Twoich aplikacji internetowych. To czysty Pascal. Nie musisz porzucać preferowanego języka programowania.
 • fcl-net - Biblioteka sieciowa dostarczana z FPC
 • fcl-web - Znana również jako fpWeb, jest to biblioteka do tworzenia aplikacji internetowych, które można wdrażać jako moduły cgi, fastcgi lub apache.
 • fpbrowser - przeglądarka internetowa napisana w FPC + Lazarus.
 • Indy z Lazarusem - Komponenty sieciowe;Poradnik, jak zainstalować
 • Narzędzia internetowe - Wrapper wokół komponentów HTTP Synapse/WinInet/Android upraszczający obsługę HTTPS i przekierowań oraz silnik XPath/XQuery/Selektor CSS/JSONiq do przetwarzania pobranych stron.
 • FPC i Moduły Apache
 • lNet - Lekkie komponenty sieciowe
 • Biblioteki sieciowe - porównanie różnych bibliotek sieciowych
 • OpenURL - otwiera adres URL z domyślną/zarejestrowaną/preferowaną przeglądarką internetową określoną przez system operacyjny.
 • Bezpieczne programowanie
 • Sockets - Komponenty gniazd TCP/IP
 • Synapse - Port szeregowy i synchroniczna biblioteka TCP/IP
 • Poradnik XML - XML jest często używany w komunikacji sieciowej

macOS

 • macOS NSURLConnection Ten interfejs API umożliwia ładowanie zawartości adresu URL za pośrednictwem protokołu HTTP i HTTPS przez udostępnienie żądanego obiektu z adresu URL.
 • macOS NSURLSession Ta klasa i powiązane klasy zapewniają interfejs API do pobierania treści za pośrednictwem protokołów HTTP i HTTPS.
 • polecenie otwarcia w macOS Otwiera adres URL w domyślnej przeglądarce internetowej.

Windows

 • WinInet (Internet w Windows) Interfejs API, który umożliwia aplikacji interakcję z protokołami FTP i HTTP w celu uzyskania dostępu do zasobów internetowych.

Linki zewnętrzne

 • Fano Framework - Framework aplikacji webowych napisany w Free Pascal.
 • FastPlaz - Fast Web Framework dla Pascala. Więcej funkcji, takich jak motyw/szablon, prosty model, sesja, mailer itp.