TAChart Tutorial: Userdefined ChartSource/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 04:22, 29 February 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Johdanto

TAChart Population6.png

Tässä opetusohjelmassa käytämme TAChart-komponentteja piirtämään ikäjakauman maailman väestöstä. Näin tehdessään, opit

Kuten tavallista, oletamme, että olet perehtynyt Lazarukseen ja Object Pascal kieleen ja on joitakin perustietoja TAChart paketista, jotka voit käymällä läpi Aloittajan opetusohjelman.

Esivalmistelu

Data

Saitti www.census.gov sisältää runsaasti demografista tietoa. Tämä linkki vie suoraan tietoihin, jotka halutaan piirtää: maailman väestö iän ja sukupuolen mukaan.

Mene sivulle, valitse ja klikkaa "submit" (lähetä). Ikkunan alaosassa, näet taulukon sarakkeet "Age", "Both Sexes Population", "Male population", "Female population" ja "Sex ratio". Valitse hiirellä taulukon tiedot (mukaan lukien otsikko) ja kopioi ne leikepöydälle. Liitä tiedot tekstieditoriin ja tallenna nimellä "population.txt".

Avaa Lazarus ja luo uusi projekti. Ensin meidän täytyy ladata tietoja, jotta ne voidaan piirtää.

Määritellään tietue TPopulationRecord ja taulukko TPopulationArray joka pitää väestön tiedot taulukossa:

type
 TPopulationRecord = record
  Age: Integer;
  Total: Double;
  Male: Double;
  Female: Double;
  Ratio: Double;
 end;

 TPopulationArray = array of TPopulationRecord;

Seuraavaksi luetaan tiedosto. Tutustu käännösyksikköön (unit) population.pas lähdekoodiin. Löydät sieltä:

procedure LoadPopulationData(const AFilename:string; var Data:TPopulationArray)

mikä tekee tiedoston lukemisen ja tallentaa datan TPopulationArray taulukkoon.

Sisällytä käännösyksikkö (unit) population uses -lauseen luetteloon jotta päästään käsiksi kyseiseen aliohjelmaan. Lisää muuttuja PopulationData joka on tyypiltään TPopulationArray lomakkeen luokan private osioon. Nyt meillä on kaikki valmiina jotta voidaan kutsua LoadPopulationData lomakkeen OnCreate tapahtumasta. Tämä lukee tiedoston tiedot taulukkoon PopulationData.

uses
 ..., population;

type
 TForm1 = class(TForm)
 // ...
 private
  PopulationData : TPopulationArray;
 // ...
 end;

const
 POPULATION_FILE = 'population.txt';

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 LoadPopulationData(POPULATION_FILE, PopulationData); 
end;

Käännä tarkistaaksesi ilmeiset virheet pois. Voit saada ajonaikaisen virheen (runtime error), että tiedosto ei löydy. Tämä johtuu siitä, että tiedosto oletetaan sijaitsevan samassa kansiossa kuin ajettava tiedosto (ns. exe-tiedosto). Voit korjata tämän, joko muuttamalla vakio POPULATION_FILE osoittamaan oikeaan tallennuspaikkaan, tai kopioida "population.txt" on exe-kansioon. Nyt ohjelma pitäisi toimia hyvin, näet vaikka näet vain tyhjän lomakkeen.

Yhdistelmäruutu ComboBox ryhmän valitsimena

Tiedosto sisältää eri ryhmiä: koko, miespuolinen ja naispuolinen väestö sekä mies-nais suhde. Miksi se ei näytä näitä tietoja meidän kaaviossa?

Tehdään tämä pohjaksi

 • Lisätään paneeli (TPanel-komponentti) lomakkeelle. Asetetaan sen align arvoon alTop ja poistetaan siinä oleva teksti.
 • Lisätään ComboBox tähän paneelin. Asetetaan sen Style arvoon csDropdownList , lisätään tekstit "Kokonaisväkiluku", "Miesväestö", "Naisväestö" ja "Suhde mies / nainen (%)" Items omaisuuteen sekä asetetaan ItemIndex arvoon 0.


Valmistellaan TChart

Nyt on esivalmistelut tehty. On aika valmistella kaaviota...

 • Lisää TChart komponentti lomakkeelle, aseta sen align arvoon alClient.
 • Aseta kaavion BackColor arvoon clWhite ja kummankin akselin Grid.Color arvoon clSilver.
 • Laita kummankin akselin otsikot näkyviin asettamalla LeftAxis.Visible ja BottomAxis.Visible arvoon true.
 • Kirjoita bottom akselin Caption ominaisuuteen joko "Age" tai "Ikä" ja left akselille "Total population" (tai jätä tyhjäksi - myöhemmin se korvataan kyseisen suorituksen mukaisen valinnan mukaan mikä on ComboBox:ssa valittuna )
 • Kirjoita teksti "World population" tai "Maailman väestö" kaavion otsikoksi.
 • Laita näiden fontin tyylit arvoon fsBold.
 • Ehkä olisi hyvä idea näyttää viittaus mistä tiedot ovat peräisin. Footer - eli kaavion ominaisuus Foot voidaan käyttää tähän. Huomaa, että omaisuuteen Foot.Text (samoin kuin Title.Text ) voidaan merkkijonojen muokkaimen avulla kirjoittaa moni rivisiä otsikoita.

TAChart Population2.png

Luodaan aluekuvaaja

Tällä kertaa näytetään tiedot alue kuvaajan avulla. Tämän tyyppinen kuvaaja yhdistää datapisteet, kuten viivakuvaaja, mutta myös täyttää alueen tietyllä värillä. On hyvin yleistä näyttää demografiset tiedot, kuten väestöpyramidi , tällä tavalla.

Joten, lisää TAreaSeries (aluekuvaaja) kaavioon. Kuten tavallista, et näe sitä tällä hetkellä, koska se ei ole vielä mitään tietoa. Mutta voimme muokata sen joitakin ominaisuuksia:

 • Aseta sen SeriesColor arvoon clSkyBlue. Tämä on aluekuvaajan täyttöväri.
 • Piilota pystysuorat viivat asettamalla AreaLinesPen :n Style arvoon psClear.
 • Jos haluat, voit myös vaihtaa ConnectType arvoon ctStepXY tai ctStepYX saadaksesi askel efektin.

Myöhemmin, kun kuvaajalla on dataa, voit tutustua näihin ja muihin ominaisuuksiin paremmin ja nähdä mitä ne tekevät.

Käyttäjän määrittämää dataa kaavioon

Miten saadaan oma data aluekuvaajalle?

Ensimmäinen ajatus ehkä on käydä läpi PopulationData taulukko ja kopioida data kuvaajalle käyttäen AddXY kutsua, näin:

var
 i: Integer;
begin
 for i:=0 to High(PopulationData) do
  Chart1AreaSeries1.AddXY(PopulationData[i].Age, PopulationData[i].Total);
end;

Haittana tässä lähestymistavassa on, että dataa olisi muistissa kahdesti: PopulationData taulukossa ja kuvaajassa - ei kovin hyvä ratkaisu: se tuhlaisi muistia ja lisäksi olisi sovitettava aina myös toisen varaston dataa kun dataa lisätään, poistetaan tai muokataan.

TAChart Population3.png

Tämän välttämiseksi lisäämme TUserDefinedChartSource lomakkeelle, se on kolmas tai neljäs kuvake vasemmalta Chart komponenttipaletilla. Tämä kaavio lähde on tehty liitännäksi kaikenlaisten tietojen varastoinnista, tämä lähde itsessään ei tallenna mitään tietoja. Täytyy vain kirjoittaa tapahtuman käsittelijä OnGetChartDataItem jotta voidaan siirtää tietoja. Tätä tarkoitusta varten, tapahtuma ottaa var parametrin AItem joka on tyyppiä TChartDataItem , joka on määritelty seuraavasti (elementtejä joita ei tarvita tässä on jätetty pois):

type
 TChartDataItem = object
  X, Y: Double;
  // ...
 end;

Kentät X ja Y ovat datapisteen koordinaatit.

Nyt kirjoitetaan tapahtuman käsittelijä OnGetChartDataItem:

procedure TForm1.UserDefinedChartSource1GetChartDataItem(
 ASource: TUserDefinedChartSource; AIndex: Integer; var AItem: TChartDataItem);
begin
 AItem.X := PopulationData[AIndex].Age;
 case Combobox1.ItemIndex of
  0: AItem.Y := PopulationData[AIndex].Total;
  1: AItem.Y := PopulationData[AIndex].Male;
  2: AItem.Y := PopulationData[AIndex].Female;
  3: AItem.Y := PopulationData[AIndex].Ratio;
 end;
end;

AIndex on indeksi tietokohtaan joka kysytään. Koska sekä kaavion lähde ja PopulationData-taulukko alkaa indeksistä 0 niin vain luetaan data taulukkoa tällä indeksillä ja vastaavaan elementin data kopioidaan AItem:n . Huomaa, että poimimme y-koordinaatin sen mukaan, mitä on valittu yhdistelmäruutuun (ComboBox). Tällä tavoin UserDefinedChartSource voi tarjota monenlaisia ​​tietoja.


On vielä joitakin tärkeitä asioita tekemättä:

 • Asettaa että kuvaaja käyttää UserDefinedChartSource:a (sisäänrakennetun lähteen sijaan). Tätä varten laitetaan kuvaajan ominaisuus Source osoittamaan UserDefinedChartSource1 .
 • Kertoa UserDefinedChartSource:lle kuinka monta datapistettä ulkoisten tietojen taulukko sisältää. Datamäärä syötetään UserDefinedChartSource:n ominaisuuteen PointsNumber . Datamäärää tunnetaan sen jälkeen kun procedure LoadPopulationDataon päättynyt. Niinpä lisätään rivi, joka asettaa PointsNumber oikein FormCreate metodiin sen jälkeen kun aliohjelmaa LoadPopulationData on kutsuttu.
 • Koska UserDefinedChartSource ei tiedä mitään rakennetta ulkoisista tiedoista niin täytyy ehdottomasti ilmoittaa aina, kun tiedot ovat käytettävissä tai on muutettu. Teemme tämän kutsumalla UserDefinedChartSource1.Reset:ä sopivasta paikasta. Joskus olet onnekas että joku muu tapa saattanut tehdä tämän jo. Mutta pitää muistaa, että aina kun kaavio, jossa on UserDefinedChartSource ja se ei käyttäydy odotetulla tavalla on olemassa mahdollisuus, että olet ehkä unohtanut kutsua Reset. Testaa, mitä tapahtuu jos "unohtaa" Reset kutsun.

Hienosäätö

TAChart Population4.png

Käännä projekti tässä vaiheessa. Ei aivan huono, joitakin puutteita, vaikka.

 • Saattaa olla että y-akselin merkinnnät ovat outoja. Miksi he hypätä 80000000, 1 ja sitten 12? Tämä johtuu virheestä joka oli jossain vanhoissa FPC:n versioissa jossa Format toiminto ei toiminut oikein suurilla numeroilla. Jos sinulla tämä virhe, vaihda omaisuutta LeftAxis.Marks.Format. Tämä merkkijono välitetään Format funktiolle joka muuntaa numerot merkkijonoksi. Format tarkenteella "% .0n" vältetään muunnosvirhe ja lisäksi se lisää mukavan tuhaterottimen merkintöihin mikä tekee niistä paljon luettavaa. Huomaa kuitenkin, että "0" katkaisee desimaalit. Siksi tätä format tarkennetta kannattaa käyttää vain suurilla numeroilla.
 • On pieni väli y-akselin ja täytetty alueen kuvaajan välissä. Samoin on täytetty alue ulottuu vähän x-akselin alle. Tämä johtuu kaavion Margins ominaisuudesta. Tämä ominaisuus on yleensä varsin hyödyllistä luoda tyhjän alueella lähellä piste akselilla, vapaa päällekkäisiä tunnuksista ja merkinnöistä. Mutta nyt se on epäedullinen. Joten asettaa Chart.Margins.Left ja Chart.Margins.Bottom arvoon 0.
 • Ah niin yhdistelmäruutu (ComboBox) ei toimi vielä. Sille tarvitsee antaa toiminta sen OnSelect tapahtumaan. Mitä sillä valitaan? No, kun toinen ComboBox kohde valitaan niin UserDefinedChartSource raportoi sen y-arvon kuvaajalle - sitähän halutaan. Mutta miten saamme OnGetChartDataItem kutsuttua? Vain kaavion uudelleen piirtämistä! Kun kuvaaja piirtyy uudelleen se saa aina kyselyn tiedot kaaviosta lähteestä, joten sillä on päivitetyt tiedot automaattisesti. OK - kutsukaamme Chart1.Invalidate :
procedure TForm1.ComboBox1Select(Sender: TObject);
begin
 Chart1.Invalidate;
end;

Kun käännetään ja ohjelman ajossa valitaan toinen ComboBox kohde niin kuvaaja hienosti päivittyy valittuun luokkaan. Mutta akseli on jäätynyt, se ei muutu automaattisesti. Onko tämä virhe? Ei. Muutama rivi aikaisemmin, sanottiin, että kun kaavio, jossa on UserDefinedChartSource ei toimi odotetulla tavalla on olemassa mahdollisuus, että olet ehkä unohtanut kutsua UserDefinedChartSource.Reset. Siinä se on: korvataan Invalidate Reset-kutsulla . Ja voimme korjata myös toisen puutteen: kuvateksti y-akselin pitäisi muuttua, kun toinen luokka on valittu. Tämä onnistuu kopioimalla yhdistelmäruudusta (ComboBox) valittu teksti kaavion LeftAxis.Title.Caption. Lisätään tämä rivi yhdistelmäruudun (ComboBox) OnSelect tapahtumakäsittelijään:


procedure TForm1.ComboBox1Select(Sender: TObject);
begin
 Chart1.LeftAxis.Title.Caption := Combobox1.Items[Combobox1.ItemIndex];
 UserDefinedChartSource1.Reset;
end;

Nyt dataluokkien vaihto yhdistelmäruudulla (ComboBox) toimii hyvin.

Huomaa vasen alakulma: Koska y arvot eivät sisällä nollaa y-akselilla niin sen takia automaattinen akselin skaalaus ei ala nollasta. Mutta olisi mukavaa, jos siellä oli nolla. Tätä varten meidän täytyy osittain poistaa automaattinen akselin skaalaus. Chart.Extent määrittelee minimi ja maksimi x- ja y-arvot suorakulmiota varten . Kun asetamme Chart.Extent.UseYMin arvoon true, y-akselin minimiksi on otettu arvo Chart.Extent.YMin ja tämä on nolla oletuksena. Näin saadaan nolla takaisin.

TAChart Population5.png

Mutta on toinenkin pieni ongelma nyt: alin ruudukkoviiva piirretään x-akselin päälle. Ensinnäkin, mustat viivat, joita ehkä pidetään akseleina eivät ole akseleita, mutta kuuluvat kehyksen ympärille, ne piirretään kuvaaja alueella oletuksena. Voit testata tämän asettamalla Chart1.Frame.Visible väliaikaisesti arvoon false . Akseleilla on ominaisuus AxisPen jossa "true" kytkee akselin viivan päälle AxisPen.Visible = true. Sen jälkeen kun tekee tämän, x-akseli on edelleen katkoviivalla. Tämä johtuu piirustussekvenssistä. Oletuksena y-akseli, yhdessä sen ruudukko, piirretään x-akselin jälkeen. Jos halutaan saada niin että x-akselin piirretään ensin niin mene objektipuuhun ja vedä x-akseli y-akselin edelle.

Kun tämän jälkeen käännät ja ajat kaavion niin se on täydellinen.


TAChart Population6.png

TAChart Population7.png

Lähdekoodi

Project file

program project1;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Interfaces, // this includes the LCL widgetset
 Forms, Unit1, tachartlazaruspkg, population
 { you can add units after this };

{$R *.res}

begin
 RequireDerivedFormResource := True;
 Application.Initialize;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.

population.pas

unit population;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils;

type
 TPopulationRecord = record
  Age: Integer;
  Total: Double;
  Male: Double;
  Female: Double;
  Ratio: Double;
 end;

type
 TPopulationArray = array of TPopulationRecord;

procedure LoadPopulationData(const AFileName: String; var Data: TPopulationArray);


implementation

procedure LoadPopulationData(const AFileName: String; var Data: TPopulationArray);

 function StripThousandSep(const s: String): String;
 var
  i: Integer;
 begin
  Result := s;
  for i:=Length(Result) downto 1 do
   if Result[i] = ',' then
    Delete(Result, i, 1);
 end;

var
 List1, List2: TStringList;
 i, j, n: Integer;
 s: String;
 ds: char;
begin
 ds := FormatSettings.DecimalSeparator;
 List1 := TStringList.Create;
 try
  List1.LoadFromFile(AFileName);
  n := List1.Count;
  SetLength(Data, n-2);
  FormatSettings.DecimalSeparator := '.';
  List2 := TStringList.Create;
  try
   List2.Delimiter := #9;
   List2.StrictDelimiter := true;
   j := 0;
   for i:=2 to n-1 do begin
    List2.DelimitedText := List1[i];
    s := List1[i];
    with Data[j] do begin
     if i < n-1 then
      Age := StrToInt(trim(List2[0]))
     else
      Age := 100;
     Total := StrToFloat(StripThousandSep(trim(List2[1])));
     Male := StrToFloat(StripThousandSep(trim(List2[2])));
     Female := StrToFloat(StripThousandSep(trim(List2[3])));
     Ratio := StrToFloat(trim(List2[4]));
    end;
    inc(j);
   end;
  finally
   List2.Free;
  end;
 finally
  FormatSettings.DecimalSeparator := ds;
  List1.Free;
 end;
end;

end.

Unit1.pas

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, TAGraph, TASources, TASeries, Forms, Controls,
 Graphics, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, population, TACustomSource;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Chart1: TChart;
  Chart1AreaSeries1: TAreaSeries;
  ComboBox1: TComboBox;
  Panel1: TPanel;
  UserDefinedChartSource1: TUserDefinedChartSource;
  procedure ComboBox1Select(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure UserDefinedChartSource1GetChartDataItem(
   ASource: TUserDefinedChartSource; AIndex: Integer;
   var AItem: TChartDataItem);
 private
  { private declarations }
  PopulationData: TPopulationArray;
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

const
 POPULATION_FILE = 'population.txt';

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 LoadPopulationData(POPULATION_FILE, PopulationData);
 UserDefinedChartSource1.PointsNumber := Length(PopulationData);
 Chart1.LeftAxis.Title.Caption := Combobox1.Items[Combobox1.ItemIndex];
end;

procedure TForm1.ComboBox1Select(Sender: TObject);
begin
 Chart1.LeftAxis.Title.Caption := Combobox1.Items[Combobox1.ItemIndex];
 UserDefinedChartSource1.Reset;
end;

procedure TForm1.UserDefinedChartSource1GetChartDataItem(
 ASource: TUserDefinedChartSource; AIndex: Integer; var AItem: TChartDataItem);
begin
 AItem.X := PopulationData[AIndex].Age;
 case Combobox1.ItemIndex of
  0: AItem.Y := PopulationData[AIndex].Total;
  1: AItem.Y := PopulationData[AIndex].Male;
  2: AItem.Y := PopulationData[AIndex].Female;
  3: AItem.Y := PopulationData[AIndex].Ratio;
 end;
end;

end.

Unit1.lfm

object Form1: TForm1
 Left = 342
 Height = 360
 Top = 128
 Width = 480
 Caption = 'World population'
 ClientHeight = 360
 ClientWidth = 480
 OnCreate = FormCreate
 Position = poScreenCenter
 LCLVersion = '1.1'
 object Panel1: TPanel
  Left = 0
  Height = 36
  Top = 0
  Width = 480
  Align = alTop
  ClientHeight = 36
  ClientWidth = 480
  TabOrder = 0
  object ComboBox1: TComboBox
   Left = 12
   Height = 23
   Top = 5
   Width = 196
   ItemHeight = 15
   ItemIndex = 0
   Items.Strings = (
    'Total population'
    'Male population'
    'Female population'
    'Ratio male/female (%)'
   )
   OnSelect = ComboBox1Select
   Style = csDropDownList
   TabOrder = 0
   Text = 'Total population'
  end
 end
 object Chart1: TChart
  Left = 0
  Height = 324
  Top = 36
  Width = 480
  AxisList = <  
   item
    Grid.Visible = False
    Alignment = calRight
    AxisPen.Visible = True
    Marks.Visible = False
    Minors = <>
   end  
   item
    Grid.Color = clSilver
    Alignment = calBottom
    AxisPen.Visible = True
    Minors = <>
    Title.LabelFont.Style = [fsBold]
    Title.Visible = True
    Title.Caption = 'Age'
   end  
   item
    Grid.Color = clSilver
    AxisPen.Visible = True
    Marks.Format = '%.0n'
    Marks.Style = smsCustom
    Minors = <>
    Title.LabelFont.Orientation = 900
    Title.LabelFont.Style = [fsBold]
    Title.Visible = True
   end>
  BackColor = clWhite
  Extent.UseYMin = True
  Foot.Alignment = taLeftJustify
  Foot.Brush.Color = clBtnFace
  Foot.Font.Color = clBlue
  Foot.Text.Strings = (
   'Source:'
   'http://www.census.gov/population/international/data/worldpop/tool_population.php'
  )
  Foot.Visible = True
  Margins.Left = 0
  Margins.Right = 0
  Margins.Bottom = 0
  Title.Brush.Color = clBtnFace
  Title.Font.Color = clBlue
  Title.Font.Style = [fsBold]
  Title.Text.Strings = (
   'World population'
  )
  Title.Visible = True
  Align = alClient
  ParentColor = False
  object Chart1AreaSeries1: TAreaSeries
   AreaBrush.Color = clSkyBlue
   AreaLinesPen.Style = psClear
   Source = UserDefinedChartSource1
  end
 end
 object UserDefinedChartSource1: TUserDefinedChartSource
  OnGetChartDataItem = UserDefinedChartSource1GetChartDataItem
  left = 552
  top = 152
 end
end