TListBox/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 08:50, 1 March 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr)

TListBox tlistbox.png on komponentti, joka näyttää (vieritettävän) luettelon merkkijonoista, joista käyttäjä voi valita jonkun. TListBox löytyy komponenttipaletin Standard välilehdeltä. TListBox:n merkkijonot (string) on tallennettu Items ominaisuuteen. Se on TStrings tyyppiä. Täten voidaan liittää ja poistaa yhdistelmäruudun merkkijonoja kuten TStringList:sä tai sen vanhemmassa TStrings

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä kuinka käyttää TListBox:a ListBox1 lomakkeella Form1:

ListBox:n täyttö

Komponettimuokkaimella

 • Valitse ListBox lomakkeella yhdellä klikkauksella.
 • Mene komponenttimuokkaimessa ominaisuus-välilehden ominaisuuteen Items.
 • Klikkaa painiketta, jossa on kolme pistettä. Merkkijonojen muokkain avautuu.
 • Kirjoita teksti ja vahvista tekemäsi työ OK-painikkeella.

Koodilla painikkeen painamisen yhteydessä

Lisätään lomakkeelle painike (TButton) joka nimetään btnFill ja caption-ominaisuuteen kirjoitetaan fill ListBox. Tehdään sille OnClick tapahtumankäsittelijä jota täydennetään niin että se näyttää seuraavalta:

procedure TForm1.btnFillClick(Sender: TObject);
begin
 ListBox1.Items.Clear;       //Poista kaikki olemassa olevat merkkijonot
 ListBox1.Items.Add('First line');
 ListBox1.Items.Add('Line with random number '+IntToStr(Random(100)));
 ListBox1.Items.Add('Third line');
 ListBox1.Items.Add('Even a random number '+IntToStr(Random(100)));
end;

StringList:n liittäminen

Lisätään lomakkeelle painike (TButton) joka nimetään btnFill ja caption-ominaisuuteen kirjoitetaan fill ListBox. Tehdään sille OnClick tapahtumankäsittelijä jota täydennetään niin että se näyttää seuraavalta:

procedure TForm1.btnFillClick(Sender: TObject);
var
 myStringList: TStringList;
begin
 myStringList:=TStringList.Create;        //Luodaan myStringList
 myStringList.Add('This is the first line.');  //Tämä rivi lisätään
 myStringList.Add('This is the second first line.');
 myStringList.Add('This is the third line.');
 myStringList.Add('etc.');
 ListBox1.Items.Assign(myStringList);      //Liitetään ListBox1:n myStringList:n tekstisisältö
 myStringList.Free;               //Vapautetaan myStringList muistista 
end;

Merkkijonon lisääminen

 • Laajennetaan esimerkkiä Koodilla painikkeen painamisen yhteydessä komponenteilla TEdit ja TButton joka nimetään btnAdd ja sen caption saa arvokseen add string. Tyhjennä Edit1 komponentin ominaisuus Text - tyhjä merkkijono.
 • Painikkeen OnClick tapahtumankäsittelijään täydennetään seuraavanlaiseksi:
procedure TForm1.btnAddClick(Sender: TObject);
begin
 ListBox1.Items.Add(Edit1.Text);
 Edit1.Text:='';
end;

Merkkijonon poistaminen

Oletuksena voidaan TListBox:sta valita vain yksi rivi. Jos halutaan että voidaan valita useita rivejä niin pitää laittaa ominaisuus MultiSelect arvoon True.

ItemIndex

procedure TForm1.btnDelClick(Sender: TObject);
begin
 if ListBox1.ItemIndex > -1 then  //Poistetaan vain silloin, kun merkkijono valittu
  ListBox1.Items.Delete(ListBox1.ItemIndex);
end;

Kaikki valitut merkkijonot

 • Muutetaan edellisen esimerkin koodi seuraavanlaiseksi:
procedure TForm1.btnDelClick(Sender: TObject);
var
 i: Integer;
begin
 if ListBox1.SelCount > 0 then         //Poistetaan vain, jos vähintään yksi merkkijono on valittuna
  for i:=ListBox1.Items.Count - 1 downto 0 do //Käydään läpi kaikki
   if ListBox1.Selected[i] then       //Jos on valittu...
    ListBox1.Items.Delete(i);        //...poistetaan kyseinen merkkijono (String)
end;

Owner-drawn ListBox

Yleensä on edullista antaa TListBox:n näyttää teemaa jonka käyttäjä on valinnut hänen asetuksilla. Joissakin tapauksissa (esimerkiksi jos ohjelmoidaan värikäs peli), voidaan poiketa tästä standardista ja piirtää oman valinnan mukaan. Tätä voi kokeilla:

 • Voidaan muokata edellistä lähdekoodia tai tehdä uusi sovellus jossa on TListBox nimeltään ListBox1.
 • Muutetaan komponenttimuokkaimessa ListBox1 ominaisuutta Style arvoon lbOwnerDrawFixed.
 • Komponenttimuokkaimen tapahtumat välilehdellä luodaan tapahtumankäsittelijä tapahtumalle OnDrawItem klikkaamalla [...]-painiketta.
 • tapahtumankäsittelijän koodi täydennetään seuraavanlaiseksi::
procedure TForm1.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
 ARect: TRect; State: TOwnerDrawState);
var
 aColor: TColor;            //Taustavärin värimuuttuja
begin
 if (Index mod 2 = 0)         //Index kertoo mikä rivi on kysessää
  then aColor:=$FFFFFF        //Joka toinen rivi saa valkoisen taustavärin
  else aColor:=$EEEEFF;        //Joka toinen rivi saa pinkin taustavärin
 if odSelected in State then aColor:=$0000FF; //Jos rivi on valittu niin se saa punaisen taustavärin
 ListBox1.Canvas.Brush.Color:=aColor; //Asetetaan taustaväri
 ListBox1.Canvas.FillRect(ARect);   //Piirrä täytetty suorakulmio

 ListBox1.Canvas.Font.Bold:=True;   //Asetetaan kirjaisin lihavoiduksi
 ListBox1.Canvas.TextRect(ARect, 2, ARect.Top+2, ListBox1.Items[Index]); //Piirretään teksti
end;
Note-icon.png

Huomaa: ListBoxDrawItem:n parametrit

Control:
Jos useilla olioilla (esimerkiksi useita TListBox)on pääsy tähän tapahtumaan, tiedetään mikä olio aiheutti tapahtuman. Esimerkiksi esimerkissä ListBox1.Canvas.FillRect(ARect)sijasta käytetään TListBox(Control).Canvas.FillRect(ARect). Kuitenkin olisi hyvä silti tarkistaa että tapahtuman aiheutti TListBox-luokka:

 if Control is TListBox then
  TListBox(Control).Canvas.FillRect(ARect);

Index: Määrittää kohteen sijainnin, joten voit käyttää merkkijonoa <ListBox>.Items[Index].
ARect: Määrittää suorakulmion joka on tarpeen taustan piirtämisessä.
State: Kohteen tila, onko normaali, keskittynyt, valittu jne

 • Tältä tämä esimerkki voisi näyttää:

ListBoxBsp1.png -> ListBoxBsp2.png

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu