TScrollBar/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 01:17, 2 March 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr)

TScrollBar tscrollbar.png on komponentti, jonka avulla käyttäjä voi vierittää siihen liittyvän komponentin/olion sisältöä siirtämällä liukusäädintä.

Käyttö

TScrollBar voidaan ottaa käyttöön lomakkeella, valitsemalla se komponenttipaletin Standard-välilehdeltä ja klikkaamalla se lomakkeelle.

Pieni esimerkki

Siirrä kuvaa lomakkeella vierityspalkin sijainnin mukaan

 • Sijoita kaksi TScrollBars lomakkeelle
 • Komponenttimuokkaimessa muuta ensimmäisen vierityspalkin (scrollbar) ominaisuudet: "Name" arvoon "sbVert", "Kind" arvoon "sbVertical" ja "Align" arvoon "alRight"
 • Komponenttimuokkaimessa muuta toisen vierityspalkin ominaisuudet: "Name" arvoon "sbHori" ja "Align" arvoon "alBottom"
 • Lisää TPaintBox (löytyy komponenttipaletin Additional -välilehdeltä) lomakkeelle ja aseta sen ominaisuus "Align" arvoon "alClient"
 • Lisää TImageList (löytyy komponenttipaletin Common Controls -välilehdeltä) lomakkeelle.
 • Lataa kuvia ImageList:iin:
  • Klikkaa ImageList1 kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kuvaluettelon muokkain ponnahdusvalikosta
  • Klikkaa Lisää... ja valitse kuva (mieluiten pieni kuvake, esimerkiksi 16 x 16, Lazarus/images/icons/lazarus16x16)
  • Lopeta valintasi painamalla OK
 • Valitse PaintBox lomakkeella, mene komponenttimuokkaimen tapahtumiin, luo tapahtumankäsittelijä tapahtumalle OnPaint ja täydennä se seuraavanlaiseksi:
procedure TForm1.PaintBox1Paint(Sender: TObject);
begin
 ImageList1.Draw(
  Paintbox1.Canvas,
  sbHori.Position * (PaintBox1.ClientWidth - ImageList1.Width) div sbHori.Max,
  sbVert.Position * (Paintbox1.ClientHeight - ImageList1.Height) div sbVert.Max,
  0);
end;
 • Nyt muutetaan vierityspalkin sijainteja lomakkeella käyttämällä sen RePaint-metodia: Luodaan vierityspalkille tapahtumakäsittelijä OnChange ja kutsu tätä myös toisesta vierityspalkista:
procedure TForm1.sbVertChange(Sender: TObject);
begin
 RePaint;
end;

Tämä pieni ohjelma voisi näyttää tämänkaltaiselta:

ScrollBarExample.png

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu