binary file/pl

From Free Pascal wiki
Revision as of 23:53, 28 January 2022 by Trev (talk | contribs) (Add page template for proper language categories)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) polski (pl)

Plik binarny

Plik binarny

Plik binarny nadaje się do przetwarzania plików o dowolnym rozmiarze. W przypadku plików binarnych zawartość pliku jest odczytywana znak po znaku. I odwrotnie, plik zapisywany jest także znak po znaku. Jeśli plik jest otwierany jako plik binarny, pojedynczy bajt lub znak można zmienić w dowolnym miejscu pliku. Dane tego samego typu można teraz zapisywać i wczytywać do pliku zdefiniowanego za pomocą opcji FILE OF w następujący sposób:

 var
  datFile : File of Byte;  // zawsze odczytuje i zapisuje pojedynczy bajt/znak
  datFile : File of Char;  // zawsze odczytuje i zapisuje pojedynczy znak
  datFile : File of Integer; // zawsze odczytuje i zapisuje 2 bajty/znaki
  ...

Dostęp do dowolnej lokalizacji w pliku binarnym można uzyskać za pomocą polecenia SEEK.

Tworzenie pliku

 var
  datFile  : File of Char;
  chrContent : Char;

 begin
  Assignfile(datFile, 'przykladowy.txt'); // Przypisuje nazwę pliku do zmiennej txtFile i otwiera plik
  ReWrite(datFile);            // Plik zostanie nadpisany, jeśli istnieje
  chrContent := 'A';
  Write(datFile, chrContent);       // Wpisz pierwszy znak do nowego pliku
  ...
 end;

Zamknięcie pliku

 var
  datFile  : File of Char;
  chrContent : Char;

 begin
  ...
  CloseFile(datFile); // zamyka plik
 end;

Dodanie znaku na końcu istniejącego pliku

W przypadku plików binarnych znak można dodać na końcu pliku za pomocą polecenia Seek.

 var
  datFile  : File of char;
  chrContent : Char;

 begin
  AssignFile(datFile, 'przykladowy.txt');
  Reset(datFile);          // Ustawia wskaźnik pliku na początku pliku
  Seek(datFile, FileSize(datFile)); // Określa koniec pliku i ustawia wskaźnik pliku na jego koniec
  chrContent := 'b';
  Write(datFile, chrContent);    // Zapisuje kolejny znak na końcu pliku
  ...

Zmiana znaku w istniejącym pliku

W przypadku plików binarnych możesz użyć polecenia Seek, aby zastąpić znak w dowolnym miejscu pliku.

 var
  datFile  : File of Char;
  chrContent : Char;

 begin
  AssignFile(datFile, 'przykladowy.txt');
  Reset(datFile);           // Ustawia wskaźnik pliku na początku pliku
  Seek (datFile, 1);         // Ustawia wskaźnik pliku na _drugi_ znak w pliku
  chrContent := 'f';
  Write(datFile, chrContent);     // Zastępuje drugi znak w pliku nowym znakiem
  ...

Czytanie całego pliku

 var
  datFile  : File of Char;
  chrContent : Char;

 begin
  AssignFile(datFile, 'przykladowy.txt');
  Reset(datFile);
  
  while not eof(datFile)      // czytaj dalej, dopóki są dane do odczytania
   do begin
    read(datFile, chrContent);  // odczytuje pojedynczy znak do zmiennej chrContent
    ...
   end;

  CloseFile(datFile);
 end;

Zobacz także

Typy plików