Aero Glass/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
Windows logo - 2012.svg

Ten artykuł odnosi się tylko do Windows.

Zobacz także: Przewodnik programowania wieloplatformowego

Deutsch (de) English (en) español (es) polski (pl)

Efekt szkła (Aero Glass) na formularzu

aero glass lazarus.png

Na początku utwórz moduł ,,glass.pas", zawierający poniższy kod:

unit glass;

{$mode delphi}
//{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Windows, Forms, Graphics;

type
 _MARGINS = packed record
  cxLeftWidth  : Integer;
  cxRightWidth  : Integer;
  cyTopHeight  : Integer;
  cyBottomHeight : Integer;
 end;

 PMargins = ^_MARGINS;
 TMargins = _MARGINS;

 DwmIsCompositionEnabledFunc   = function(pfEnabled: PBoolean): HRESULT; stdcall;
 DwmExtendFrameIntoClientAreaFunc = function(destWnd: HWND; const pMarInset: PMargins): HRESULT; stdcall;
 SetLayeredWindowAttributesFunc  = function(destWnd: HWND; cKey: TColor; bAlpha: Byte; dwFlags: DWord): BOOL; stdcall;

const
 WS_EX_LAYERED = $80000;
 LWA_COLORKEY = 1;

procedure GlassForm(frm: TForm; tmpMargins: TMargins; cBlurColorKey: TColor = clFuchsia);
function WindowsAeroGlassCompatible: Boolean;

implementation

function WindowsAeroGlassCompatible: Boolean;
var
 osVinfo: TOSVERSIONINFO;
begin
 ZeroMemory(@osVinfo, SizeOf(osVinfo));
 OsVinfo.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(TOSVERSIONINFO);
 if (
 (GetVersionEx(osVInfo)  = True) and
 (osVinfo.dwPlatformId  = VER_PLATFORM_WIN32_NT) and
 (osVinfo.dwMajorVersion >= 6)
 )
 then Result:=True
 else Result:=False;
end;

procedure GlassForm(frm: TForm; tmpMargins: TMargins; cBlurColorKey: TColor = clFuchsia);
var
 hDwmDLL: Cardinal;
 fDwmIsCompositionEnabled: DwmIsCompositionEnabledFunc;
 fDwmExtendFrameIntoClientArea: DwmExtendFrameIntoClientAreaFunc;
 fSetLayeredWindowAttributesFunc: SetLayeredWindowAttributesFunc;
 bCmpEnable: Boolean;
 mgn: TMargins;
begin
 { Kontynuuj, jeśli wersja Windowsa jest kompatybilna }
 if WindowsAeroGlassCompatible then begin
  { Kontynuuj, jeśli biblioteka ,,dwmapi" jest załadowana }
  hDwmDLL := LoadLibrary('dwmapi.dll');
  if hDwmDLL <> 0 then begin
   { Pobierz wartości }
   @fDwmIsCompositionEnabled    := GetProcAddress(hDwmDLL, 'DwmIsCompositionEnabled');
   @fDwmExtendFrameIntoClientArea  := GetProcAddress(hDwmDLL, 'DwmExtendFrameIntoClientArea');
   @fSetLayeredWindowAttributesFunc := GetProcAddress(GetModulehandle(user32), 'SetLayeredWindowAttributes');
   { Kontynuuj, jeśli wartości <> nil }
   if (
   (@fDwmIsCompositionEnabled <> nil) and
   (@fDwmExtendFrameIntoClientArea <> nil) and
   (@fSetLayeredWindowAttributesFunc <> nil)
   )
   then begin
    { Kontynuuj, jeżeli kompozycje systemowe są włączone }
    fDwmIsCompositionEnabled(@bCmpEnable);
    if bCmpEnable = True then begin
     { Ustaw kolor formy na cBlurColorKey }
     frm.Color := cBlurColorKey;
     { ... }
     SetWindowLong(frm.Handle, GWL_EXSTYLE, GetWindowLong(frm.Handle, GWL_EXSTYLE) or WS_EX_LAYERED);
     { ... }
     fSetLayeredWindowAttributesFunc(frm.Handle, cBlurColorKey, 0, LWA_COLORKEY);
     { Ustaw marginesy }
     ZeroMemory(@mgn, SizeOf(mgn));
     mgn.cxLeftWidth  := tmpMargins.cxLeftWidth;
     mgn.cxRightWidth  := tmpMargins.cxRightWidth;
     mgn.cyTopHeight  := tmpMargins.cyTopHeight;
     mgn.cyBottomHeight := tmpMargins.cyBottomHeight;
     { Rozszerz formę }
     fDwmExtendFrameIntoClientArea(frm.Handle,@mgn);
    end;
   end;
   { Zwolnij bibliotekę ,,dwmapi" }
   FreeLibrary(hDWMDLL);
  end;
 end;
end;

end.

Następnie skopiuj powyższy plik do folderu głównego Twojej aplikacji (tu: MojProjekt):

 MojProjekt\glass.pas
 

W sekcji ,,uses" dopisz nazwę powyższego modułu:

unit form1;
 
{$mode objfpc}{$H+}
 
interface
 
uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs
 glass; // Tu zawiera się procedura GlassForm

Utwórz zdarzenie OnActivate i uzupełnij je, tak jak poniżej:

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
var
 tmpMargins: TMargins;
begin
 { Jeżeli marginesy mają wartość -1, to cała forma będzie pokryta szkłem }
 tmpMargins.cxLeftWidth  := -1;
 tmpMargins.cxRightWidth  := -1;
 tmpMargins.cyBottomHeight := -1;
 tmpMargins.cyTopHeight  := -1;
 { NazwaFormularza ; Marginesy ; KolorPrzezroczystości }
 GlassForm(Self, tmpMargins, clFuchsia); 
end;

WAŻNE: Przed uruchomieniem aplikacji włącz kompozycje, wchodząc w Projekt > Opcje projektu > Użyj pliku manifest aby odblokować kompozycje.

Bugi

Po włączeniu efektu szkła wyraźnie widać, iż napisy (TLabel) nie mają tzw. ,,otoczki szkła". Aby rozwiązać ten problem, należy odpowiednio zaprogramować napisy. Z pomocą przychodzą poniższe linki do komponentów zwanych ,,Glow Labels":

Jeżeli ustawisz kolor części systemowych (np. kolor okna), to kliknięcie na formularz będzie niemożliwe (forma traci fokus przez szkło).

Informacje

Powyższe kody zostały przekonwertowane do Lazarusa na podstawie "Aero Glass Effekt für Delphi-Forms, Delphi-Unit von Daniel Mitte (2006)":

Tu znajduje się komponent (przekonwertowany także do Lazarusa):


Tłumaczenie

Na język polski przełożył: --User:Matek.y 18:30, 12.12.2017