Basic Pascal Tutorial/Chapter 1/Solution/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Решение на задачата

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Ето един начин за решаване на заданието за програмиране в предишния раздел.

(* Автор:  Tao Yue
  Дата:   19 Юни 1997
  Описание:
   Сума и средно аритметично на 5 зададени числа
  Version:
   1.0 - оригинална версия
*)

program SumAverage;

const
  NumberOfIntegers = 5;

var
  A, B, C, D, E : integer;
  Sum : integer;
  Average : real;

begin  (* Main *)
  A := 45;
  B := 7;
  C := 68;
  D := 2;
  E := 34;
  Sum := A + B + C + D + E;
  Average := Sum / NumberOfIntegers;
  writeln ('Number of integers = ', NumberOfIntegers);
  writeln ('Number1 = ', A);
  writeln ('Number2 = ', B);
  writeln ('Number3 = ', C);
  writeln ('Number4 = ', D);
  writeln ('Number5 = ', E);
  writeln ('Sum = ', Sum);
  writeln ('Average = ', Average)
end.   (* Main *)
 ◄   ▲   ►