Basic Pascal Tutorial/Chapter 1/Standard Functions/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Стандартни функции

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Pascal има някои стандартни математически функции, които можете да използвате. Например, за да намерите стойността на sin(π):

value := sin (3.141592653589793238462643383);

Обърнете внимание, че функцията sin работи с ъглова мярка в радиани, както всички тригонометрични функции.

Функциите се извикват, като се използва името на функцията, последвано от аргумента или аргументите в скоби. Стандартните функции на Паскал включват:

Функция Описание Тип на аргумента Тип на резултата
abs абсолютна стойност real или integer като аргумента
arctan arctan в радиани real или integer real
cos cosine от ъгъл в радиани real или integer real
exp e на зададената степен real или integer real
ln натурален логаритъм real или integer real
round закръгление към най-близкото цяло real integer
sin sine от ъгъл в радиани real или integer real
sqr квадрат (степен 2) real или integer като аргумента
sqrt квадратен корен (степен ½) real или integer real
trunc отрязване (закръгление надолу) real или integer integer

За поредни типове (integer или char), където допустимите стойности имат различен предшественик и наследник, можете да използвате следните функции:

Функция Описание Тип на аргумента Тип на резултата
chr символ с дадената ASCII стойност integer char
ord поредна стойност integer или char integer
pred предшественик integer или char като аргумента
succ наследник integer или char като аргумента

Real не е пореден тип данни! Това е така, защото няма ясен наследник или предшественик. Какъв е наследникът на 56.0? 56.1, 56.01, 56.001, 56.0001?

За цяло число 56 обаче има отделен предшественик 55 и отделен наследник 57.

Това е вярно и за символите:

 'b'
 предшественик: 'c'
 наследник: 'a'

Горният списък от функции не е изчерпателен, тъй като съвременните компилатори на Pascal включват хиляди функции за всякакви цели. Проверете документацията на вашия компилатор за да разберете повече.

 ◄   ▲   ►