Basic Pascal Tutorial/Chapter 2/Formatting output/bg

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Форматиране на изхода

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Форматирането на изхода е лесно. За всеки идентификатор или литерал в списъка с аргументи използвайте:

Value : field_width

Изходът е подравнен вдясно в поле със зададена ширина field_width. Ако ширината не е достатъчна, указанието за ширината ще бъде игнорирано и данните ще бъдат показани изцяло (с изключение на реалните стойности - вижте по-долу).

Да предположим, че имаме:

write ('Hi':10, 5:4, 5673:2);

Резултатът ще бъде (това са осем интервала преди Hi и три интервала след него):

        Hi   55673

За реални стойности можете да използвате горния синтаксис, за да покажете в научна нотация с определена ширина на полето, или можете да конвертирате в нотация с фиксирана десетична точка:

Value : field_width : decimal_field_width

Ширината на полето field_width е общата ширина на полето включително десетичната част. Цялата цифрова част винаги се показва изцяло, така че ако не сте отделили достатъчно място, тя така или иначе ще се покаже. Ако обаче броят на десетичните цифри надвишава определената ширина decimal_field_width на десетичното поле, изходът ще бъде показан закръглен до посочения брой места (въпреки че самата променлива не се променя).

write (573549.56792:20:2);

ще изглежда по следния начин (с 11 интервала отпред):

           573549.57
 ◄   ▲   ►