Basic Pascal Tutorial/Chapter 4/Recursion/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

4E - Recursion (author: Tao Yue, state: unchanged)

Рекурсия означава да позволите на функция или процедура да се извика сама до достигане на някакво ограничение.

Функцията за сумиране, обозначена с главна буква сигма (Σ) в математиката, може да бъде записана рекурсивно:

function Summation (num : integer) : integer;
begin
  if num = 1 
  then Summation := 1
  else Summation := Summation(num-1) + num
end;

Да предположим, че извикате Summation с 3.

a := Summation(3);
  • Summation(3) става Summation(2) + 3.
  • Summation(2) става Summation(1) + 2.
  • При 1, рекурсията спира и резултатът става 1.
  • Summation(2) става 1 + 2 = 3.
  • Summation(3) става 3 + 3 = 6.
  • a става 6.

Рекурсията задълбава докато се достигне до дадена точка, в която отговора е дефиниран, и след това се връща назад с този отговор, за да преизчисли всички дефиниции, които се градят върху нея.

Всички рекурсивни процедури / функции трябва да имат условие за спиране на рекурсията, т.нар. основно твърдение. При всички други условия рекурсията трябва да "задълбае" надолу. Ако няма условие за спиране, рекурсията или няма да се изпълни изобщо, или ще стане безкрайна.

В горния пример, условието за спиране е if num = 1.

 ◄   ▲   ►