Basic Pascal Tutorial/Chapter 4/Solution/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

4Ga - Решение на задачата за Ханойските кули

(author: Tao Yue, state: unchanged)

(* Автор:  Tao Yue
  Дата:   13 July 2000
  Описание:
   Решение на задачата за Ханойските кули
  Версия:
   1.0 - оригинална версия
*)

program TowersofHanoi;

var
  numdiscs : integer;

(********************************************************)

procedure DoTowers (NumDiscs, OrigPeg, NewPeg, TempPeg : integer);
(* Описание на параметрите:
   NumDiscs -- брой на дисковете на колче OrigPeg
   OrigPeg -- номер на колче на кулата
   NewPeg -- номер на колче, където да се премести кулата
   TempPeg -- колче за временно използване
*)

begin
  (* Обработване на базовия случай -- един диск *)
  if NumDiscs = 1 then
   writeln (OrigPeg, ' ---> ', NewPeg)
  (* Обработване на всички останали случаи *)
  else
   begin
     (* Първо, преместване на всички дискове без на-долния
      на колче TempPeg, използвайки NewPeg за временно колче
      за преместването *)
     DoTowers (NumDiscs-1, OrigPeg, TempPeg, NewPeg);
     (* После, преместване на най-долния диск от колче OrigPeg
      на колче NewPeg *)
     writeln (OrigPeg, ' ---> ', NewPeg);
     (* Накрая, преместване на дисковете, които са в момента на 
      колче TempPeg на колче NewPeg, използвайки OrigPeg като временно
      колче за преместването *)
     DoTowers (NumDiscs-1, TempPeg, NewPeg, OrigPeg)
   end
end;

(********************************************************)


begin  (* Main *)
  write ('Моля въведете броя на дисковете в кулата ===> ');
  readln (numdiscs);
  writeln;
  DoTowers (numdiscs, 1, 3, 2)
end.   (* Main *)
 ◄   ▲   ►