Constant/zh CN

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

什么是 常量

它的值固定不变。

在程序的const部分定义常量。定义的常量,编译器能对它优化处理。


特殊的常量值:

- 逻辑值

- 空指针

- 数学常量


更多

定义常量