LazAutoUpdater/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) polski (pl) русский (ru)

Streszczenie

 • LazAutoUpdate lazautoupdate.png to wizualny komponent dla środowiska Lazarus/FPC IDE, który ułatwia i usprawnia aktualizowanie aplikacji ze źródła online.
 • Podczas tworzenia aplikacji do dystrybucji, kodowanie procesu aktualizacji dla użytkowników może być kłopotliwe, ale użytkownicy doceniają tę łatwość (o ile nie jest to dla nich wymuszone!), a wsparcie jest łatwiejsze, jeśli wiesz, że użytkownik ma zawsze najbardziej aktualną wersję Twojej aplikacji. LazAutoUpdate został zaprojektowany tak, aby dobrze integrował się z kontrolą wersji SourceForge lub GitHub, zapewniając bezproblemowe działanie dla Ciebie i Twoich użytkowników.
 • LazAutoUpdate pobierane jest za pośrednictwem wątku w tle, dzięki czemu użytkownik może kontynuować korzystanie z aplikacji bez przerw
  • Oznacza to na przykład, że Twoja aplikacja może „sprawdzać dostępność aktualizacji” podczas uruchamiania, bez zatrzymywania się.
 • LazAutoUpdate jest skierowany do programistów Lazarusa dla Windows i Linux, którzy hostują swój projekt w serwisach SourceForge lub GitHub.
 • Upuść komponent, ustaw kilka właściwości (nazwę projektu SourceForge lub niektóre właściwości GitHub) i wywołaj jedną prostą metodę:
  • LazAutoUpdate.AutoUpdate
 • Ty (programista) masz dużą kontrolę nad zachowaniem komponentu, ale jest on prosty w użyciu.
 • Użytkownicy końcowi postrzegają proces aktualizacji jako prosty i przejrzysty.
 • Komponent ten został opracowany i przetestowany w systemach Windows 10 64/32-bitowym i Linux 64/32-bitowym.


lauobjinsp1.jpg lauobjinsp2.jpg


Pobieranie

 • Instalator pakietu LazAutoUpdate (Windows) lub zip (Linux) można pobrać ze strony projektu na SourceForge
 • Lazarus OnlinePackager również zawiera pakiet LazAutoUpdate

Instalacja

 • Pobierz plik instalacyjny systemu Windows lub pliki binarne zip
 • Windows: Zainstaluj, Linux: Rozpakuj w zapasowym folderze
 • Użyj pakietu UpdatePack, aby tworzyć i rozpowszechniać pliki aktualizacji
 • Użyj komponentu LazAutoUpdate, aby dodać funkcję aktualizacji do swojej aplikacji Lazarus
  • Będziesz musiał rozesłać updatehm<os>(.exe) ze swoją aplikacją, aby LazAutoUpdate działał poprawnie
  • Nie zapomnij ustawić numerów VersionInfo w opcjach projektu Lazarus

Przykładowa aplikacja

 • W pakiecie do pobrania znajduje się projekt 'TestApp'
 • Skompiluj i uruchom TestApp (pamiętając o skompilowaniu i skopiowaniu odpowiedniego aktualizatora konsoli (updatehm_xxx) do folderu wykonywalnego)
  • Powinien aktualizować się od razu bez podejmowania dodatkowych czynności
 • Sprawdź kod źródłowy TestApp, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać pełny potencjał LazAutoUpdate

Umiędzynarodowienie

 • i8n: LazAutoUpdate ma folder „locale” ze wszystkimi plikami .po potrzebnymi do tłumaczenia. Językiem podstawowym jest angielski

Użycie

 • Ustaw numer wersji swojej aplikacji w Projekt/Opcje projektu.../Informacje o wersji

(Uwaga! Jeśli tego nie zrobisz komponent może wygenerować błąd)

 • Upuść komponent na główny formularz aplikacji
 • Ustaw właściwość SFProjectName na nazwę projektu SourceForge (ten sam tekst, który pojawia się w adresie URL strony projektu)
 • lub... Ustaw właściwości GitHub:
  • Nazwa projektu GitHub: nazwa użytkownika lub organizacja
  • GitHubRepositoryName: Twój projekt/repozytorium
  • GitHubBranchOrTag: „master” dla nazwy katalogu głównego lub gałęzi GitHub „lub” Nazwa tagu
 • W obu przypadkach ustaw folder UpdatesFolder na lokalizację plików aktualizacji (możesz pozostawić go pustym)
 • Użyj pakietu UpdatePack, aby przesłać swoją aplikację do Internetu (SourceForge, GitHub itp.)
 • Następnie pozwól komponentowi zająć się szczegółami. Po prostu użyj go (np. jako pozycji menu Pomoc „Sprawdź aktualizacje”)
LazAutoUpdate1.AutoUpdate;
 • Jeśli nie chcesz, aby użytkownik zamknął aplikację w trakcie aktualizacji! Użyj tego kodu w obsłudze Form.CloseQuery:
If LazAutoUpdate1.DownloadInProgress Then
 Begin
 CanClose := False;
 ShowMessage('Proszę czekać. Pobieranie aktualizacji nadal jest w toku.');
 End;
 • Po aktualizacji Twoja aplikacja może automatycznie wyświetlać „Co nowego”. Umieść tę linię w wydarzeniu OnShow swojego formularza:
LazAutoUpdate1.ShowWhatsNewIfAvailable;
 • W ten sposób otrzymujesz szkielet kodu aktualizacji dla Twojej aplikacji. Jak widać, wszystko jest całkiem automatyczne i proste.

Większa kontrola

 • Zdecyduj, czy chcesz, aby Twoja aplikacja sprawdzała dostępność aktualizacji podczas uruchamiania. Jeśli tak, to podczas aktywacji w swoim formularzu umieść następujący kod:
If LazAutoUpdate1.NewVersionAvailable Then
   MessageDlg(Application.Title, 'Dostępna jest nowa wersja ' + Application.Title + LineEnding +
    'Kliknij ''Sprawdź nową wersję'' w menu Pomoc aby ją zaktualizować', mtConfirmation,
    [mbOK], 0);
 • Jeśli nie korzystasz z metody AutoUpdate, masz kontrolę nad procesem aktualizacji etapami za pomocą funkcji:
If LazAutoUpdate1.NewVersionAvailable then ..... else ...
If LazAutoUpdate1.DownloadNewVersion then ..... else ...
If LazAutoUpdate1.UpdateToNewVersion then ..... else ...

Debugowanie

 • Jeśli ustawisz
LazAutoUpdate1.DebugMode:=TRUE;

wówczas możesz użyć wbudowanej metody OnDebugEvent do rejestrowania aktywności:

procedure TForm1.LazAutoUpdate1DebugEvent(Sender: TObject; lauMethodName,
   lauMessage: string);
begin
// Użyj TEventLog
  Logger.Info('('+lauMethodName+') - ' + lauMessage);
end;

Są tu też dostępne zdarzenia: OnDownloaded i OnNewVersionAvailable oraz właściwość LastError z informacjami, które można wykorzystać do debugowania.


Wsparcie

 • LazAutoUpdate jest obsługiwane przez forum Lazarus w tym wątku.

Licencja

 • LazaAutoUpdate: LGPLv2 (tak samo jak komponenty Lazarusa)
 • Pakiet aktualizacji: GPLv2

Wdrażanie aplikacji za pomocą LazAutoUpdate

 • Użyj UpdatePack do zarządzania procesem.
  • UpdatePack to aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika, która umożliwia dokładne i szybkie aktualizowanie plików aktualizacji, a nawet zapewnia odpowiedni kod LazAutoUpdate dla Twojej aplikacji.
  • Wykorzystuje ona „profile”, które umożliwiają wdrażanie przyszłych aktualizacji, po prostu aktualizując numer wersji i klikając „Utwórz pakiet aktualizacji”.
  • Użytkownicy Twojej aplikacji skorzystają na tym, że zawsze będzie dostępna najnowsza wersja oprogramowania
 • Podczas testowania pamiętaj, że Twoja aplikacja testowa powinna mieć niższy numer wersji niż aplikacja do aktualizacji przechowywana online :)
 • Jeżeli chcesz samodzielnie skomponować (lub dodać) plik zip aktualizacji, powinien on zawierać co najmniej aplikację i plik tekstowy 'whatsnew.txt'.

updatepack1.jpg

updatepack2.jpg


Korzystanie z auOtherSourceFilename i auOtherSourceURL

 • Gdy ProjectType jest ustawiony na auOther, LazAutoUpdate użyje tych właściwości dla wszystkich metod. Zobacz przykładową aplikację w archiwum SVN.

Aplikacja LazAutoUpdate w zasobniku systemowym tray

 • Można ją znaleźć w folderze /trayicon kodu źródłowego.
 • Po uruchomieniu znajduje się ona w obszarze zasobnika systemowego (tray) i po cichu sprawdza dostępność aktualizacji za pomocą harmonogramu (konfigurowalne przez programistę i użytkownika)
  • Jeśli znajdzie nową wersję, wyświetli użytkownikowi powiadomienie o konieczności aktualizacji:
   • Jeśli aplikacja nie działa, aktualizacja odbywa się po cichu w tle
   • Jeśli aplikacja jest uruchomiona, zamyka ją, a następnie wykonuje aktualizację. Aplikacja uruchomi się ponownie
 • Systray Updater ma menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy:
  • Konfiguracja:
   • Użytkownik może edytować harmonogram – każda aplikacja ma swój „profil”
  • Uruchamia się przy starcie (Windows):
   • Zasobnik systemowy ładuje się bezgłośnie przy każdym rozruchu systemu Windows
 • Zasobnik systemowy (lautraynotify) automatycznie pobiera wpisy z aplikacji korzystających z LazAutoupdate, więc nigdy nie trzeba jej konfigurować - wystarczy zainstalować raz i zapomnieć.
 • Harmonogram jest elastyczny, może uruchamiać proces raz dziennie do raz w miesiącu
  • UpdatePack zajmuje się tworzeniem pliku konfiguracyjnego zasobnika systemowego dla Twojej aplikacji. Domyślnie sprawdzanie odbywa się w każdy poniedziałek o 9 rano.
 • Aplikacja na pasku zadań działa zarówno w systemie Windows, jak i Linux — wystarczy ją wdrożyć.

Tworzenie ogólnego instalatora/aktualizatora online

 • Po upuszczeniu składnika LazAutoUpdate na formularz, można go używać do wielu aktualizacji, pobierania itp. (patrz „/testinstaller” w źródle pakietu)
 • W przypadku zwykłego instalatora/aktualizatora należy ustawić:
  • VersionsINIFilename
  • ZipFilename
  • AppFileWithPath
  • AppVersion
 • Ustawiając te właściwości dynamicznie (być może za pomocą menu), możesz umożliwić użytkownikowi aktualizowanie wielu aplikacji hostowanych na witrynie projektu SourceForge/GitHub (lub dowolnej witrynie korzystającej z ustawień auOther - patrz wyżej)
 • Oto przykładowy kod do użycia LazAutoUpdate do pobrania, a następnie uruchomienia aplikacji.
 • Skompresowane pliki aplikacji (w tym 'whatsnew.txt') i plik 'mywizzyapp.ini' znajdują się w podkatalogu /updates projektu SourceForge 'mywizzy'
 • Plik wykonywalny 'updatehm(ostype)(.exe)' znajduje się w tym samym katalogu co aplikacja aktualizacyjna
  • ostype=[win32|win64|linux32|linux64]
  • Windows ext=(.exe)
 • Użytkownik pobierałby mały instalator InnoSetup za pomocą samego instalatora/aktualizatora online, który z kolei pobierałby aplikacje i pliki pomocnicze.
  • Oczywiście „instalator” może być twoją główną aplikacją, z aplikacjami siostrzanymi, które można zainstalować za pomocą menu lub czymś podobnym.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
// Uses SysUtils,LazFileUtils,ulazautoupdate itp.
Var sDirectoryToInstallTo: string;
begin
sDirectoryToInstallTo := ProgramDirectory + 'installed';
Application.Title:='My whizzy app'
LazAutoUpdate1.WorkingMode := lauInstall;
LazAutoUpdate1.ProjectType := auSourceForge;
LazAutoUpdate1.SFProjectname:='mywizzy';
LazAutoUpdate1.VersionsININame:='mywizzyapp.ini';
LazAutoUpdate1.ZipfileName:='mywizzyapp.zip';
LazAutoUpdate1.AppFileWithPath := sDirectoryToInstallTo + DirectorySeparator + 'mywizzyapp.exe';
// Odpowiada za stworzenie folderu
if not DirectoryExistsUTF8(sDirectoryToInstallTo) then ForceDirectoriesUTF8(sDirectoryToInstallTo);
LazAutoUpdate1.Appversion:='0.0.0.0';
If LazAutoUpdate1.DownloadNewVersion then
 begin
  If LazAutoUpdate1.UpdateToNewVersion then
  begin
   LazAutoUpdate1.ShortCut.Category := scUtility;
   LazAutoUpdate1.ShortCut.Target := LazAutoUpdate1.AppFileWithPath;
   LazAutoUpdate1.ShortCut.ShortcutName := Application.Title;
   LazAutoUpdate1.MakeShortCut; // tworzy skrót na pulpicie i wpis w menu Start w systemie Windows
  end;
 end;
end;
 • Następnie możesz łatwo programowo uruchomić zainstalowaną aplikację:
// Uses asyncprocess
procedure TForm1.RunInstalledApp;
var
 AProcess: TAsyncProcess;
begin
 if not FileExistsUTF8(LazAutoUpdate1.AppFileWithPath) then
 begin
  ShowMessageFmt('Aplikacja %s nie istnieje! Najpierw ją zainstaluj.',
   [LazAutoUpdate1.AppFileWithPath]);
  Exit;
 end;
 AProcess := TAsyncProcess.Create(nil);
 try
  AProcess.Executable := LazAutoUpdate1.AppFileWithPath;
  AProcess.Execute;
 finally
  Aprocess.Free;
 end;
end;

Lista metod publicznych

 • Function NewVersionAvailable: Boolean;
 • Function DownloadNewVersion: Boolean;
 • Function UpdateToNewVersion: Boolean;
 • Procedure ShowWhatsNewIfAvailable;
 • Procedure AutoUpdate;
 • function AppIsActive;
 • procedure ResetAppVersion;

Lista właściwości niepublikowanych

 • GUIOnlineVersion: String;
 • ReturnCode: Integer;
 • DownloadInprogress: Boolean;
 • AppFileWithPath: String;
 • AppVersion: String;
 • LastError: String;
 • DebugMode: Boolean;
 • LCLVersion: String;
 • WidgetSet: String;
 • FPCVersion: String;
 • LastCompiled: String;
 • TargetOS: String;
 • WindowsAdminCheck: Boolean;

Wdrażanie wielu aktualizacji w jednym projekcie

 • Domyślnie nazwa pliku ZipFilename jest taka sama jak w Twojej aplikacji, ale możesz ustawić jej unikalną wartość i wdrożyć ją w swoim katalogu plików/aktualizacji online
 • Każda aplikacja, która ma zostać zaktualizowana, powinna mieć unikalną nazwę pliku version.ini. Ustaw właściwość VersionsINIFilename.

W przypadku, gdy pobieranie trwa zbyt długo

 • Właściwość VersionCountLimit określa, jak długo LazAutoUpdate będzie sprawdzać dostępność nowej wersji przed przekroczeniem limitu czasu.
 • Właściwość DownloadCountLimit określa, jak długo LazAutoUpdate będzie próbował pobrać nową wersję przed przekroczeniem limitu czasu.

Versions.ini

Format jest następujący:

;LazAutoUpdate versions file
[versions]
GUI=0.0.2
 • Ten plik jest mały, dzięki czemu można go bardzo szybko pobrać

Kod źródłowy i najnowsze wersje


Bezpieczeństwo

Windows 10

 • Zabezpieczenia systemu Windows 10 nie pozwolą użytkownikom niebędącym administratorami na aktualizowanie aplikacji z Internetu (chyba że jest to aplikacja Windows Store). Moim zdaniem jest to rozsądna polityka i LazAutoUpdate się do niej stosuje.
  • Jeśli „zwykły użytkownik” spróbuje zaktualizować aplikację za pomocą LazAutoUpdate, wszystko pójdzie gładko aż do ostatniej fazy „Aktualizuj aplikację”. W tym momencie LazAutoUpdate wyświetli okno dialogowe informujące użytkownika, że ​​do rzeczywistej aktualizacji potrzebne jest konto administratora.
  • W przypadku „użytkownika administratora” LazAutoUpdate wyświetli okno dialogowe UAC (takie samo jak w przypadku każdego instalatora) i przejdzie dalej po kliknięciu „tak”, aby wykonać aktualizację.
  • Jeśli chcesz to obejść (na przykład za pomocą manifestu), LazAutoUpdate ma właściwość publiczną „WindowsAdminCheck”, którą możesz ustawić na FALSE i uniknąć okna dialogowego.

Linux

 • Linux wykona aktualizację bez pokazywania konsoli aktualizacji, a użytkownik otrzymuje bezproblemową obsługę.

Przepływ pracy

(Wyjaśnienia techniczne)

Przepływ pracy Lazarus Auto-Updater do aktualizacji uruchomionej aplikacji wygląda następująco:

 • Aplikacja pobiera mały plik 'version.ini' z Sourceforge lub github z informacją o wersji (może to zrobić przy starcie)
 • Aplikacja porównuje się z własną wersją wewnętrzną
 • Jeśli dostępna jest nowa wersja
  • Aplikacja usuwa zawartość lokalnego folderu /updates
  • Pobiera aplikację, a następnie rozpakowuje ją z Internetu do lokalnego folderu /updates
 • Aplikacja używa TAsyncProcess do uruchomienia konsoli updater.exe, przekazując mu w wierszu poleceń nazwę pliku do aktualizacji
 • updater.exe kopiuje pobrany plik 'whatsnew.txt' do folderu aplikacji i przechodzi w stan uśpienia na kilka sekund
 • W międzyczasie aplikacja wchodzi w pętlę sprawdzania, czy plik 'whatsnew.txt' został skopiowany do tego katalogu
 • Aplikacja wykrywa 'whatsnew.txt' i zamyka się. (innymi słowy TProcess rozpoczął się pomyślnie)
 • Aktualizator kopiuje /updates/UpdatedApp do katalogu aplikacji.
 • Updater używa TProcess do uruchomienia zaktualizowanej aplikacji
 • W Form.Show aplikacja wyświetla plik 'whatsnew.txt', a następnie go usuwa

To co widzi użytkownik:

 • Okno dialogowe: 'There's a new version of xxx available. Would you like to download it?' Yes/No ('Dostępna jest nowa wersja xxx. Czy chcesz go pobrać?' Tak/Nie)
 • Jeśli kliknięto Tak:
  • Pobieranie odbywa się w tle (poprzez wątek w tle). Opcjonalnie wyświetlany jest „licznik pobierania” w celu wskazania postępu.
  • Użytkownik nie może zamknąć aplikacji podczas pobierania (w Form.CloseQuery)
  • Okno dialogowe: 'The update is downloaded. Click OK to install it and restart xxx now' OK („Aktualizacja została pobrana. Kliknij OK, aby teraz zainstalować i zrestartować xxx' OK)
  • Użytkownik klika OK
  • Konsola (okno DOS w systemie Windows) otworzy się automatycznie, a aplikacja zostanie zamknięta. Konsola wyświetla komunikat 'Please wait updating xxx' („Proszę czekać, trwa aktualizacja xxx”)
  • Po kilku sekundach konsola znika i uruchamia się nowa wersja aplikacji
  • Zaraz po wyświetleniu głównego okna pojawia się okno informacyjne 'What's New' („Co nowego”) z przyciskiem OK
  • Użytkownik klika przycisk OK i nigdy więcej nie widzi informacji

Minesadorada