Lazarus IDE Tools/sk

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) Nederlands (nl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Úvod

IDE používa knižnicu analýzy zdrojového kódu Pascal a editačných nástrojov, zvanú "codetools". Tieto nástroje poskytujú funkcie ako hľadanie deklarácie (find declaration), dokončovanie kódu (code completion), odstraňovanie, presúvanie, vkladanie a formátovanie zdrojového kódu Pascal. Tieto funkcie šetria množstvo času a duplicitných úloh. Sú nastaviteľné a každá funkcia je dostupná pomocou klávesovej skratky (viď Editor Options).

Pretože ich práca záleží na zdrojovom kóde a pochopení FreePascal, Delphi a Kylix kódu, nevyžadujú preložené jednotky ani nainštalovaný prekladač Borland. Môžete naraz upravovať kód Delphi aj FreePascal. Môžete dokonca pracovať s rôznymi verziami Delphi a FreePascal súčasne. Tým sa stáva prenos Delphi kódu ešte jednoduchší.

Zhrnutie klávesových skratiek IDE

Hľadanie deklarácie (Declaration Jumping) Ctrl+Click alebo Alt+Up
Prepínanie metód (Method Jumping) Ctrl+Shift+Up a Ctrl+Shift+Down
Šablóny kódu (Code Templates) Ctrl+J
Dokončovanie kódu (Code/Class Completion) Ctrl+Shift+C
Dokončovanie identifikátorov (Identifier Completion) Ctrl+Medzerník
Dokončovanie slov (Word Completion) Ctrl+W
Pomoc s parametrami (Parameter Hints) Ctrl+Shift+Space

Prepínanie metód

(Method Jumping)

Na prepínanie medzi telom procedúry (begin..end) a jej definíciou (procedure Name;) použite Ctrl+Shift+Up.

Príklad:

 interface
 
 procedure DoSomething; // procedure definition
 
 implementation
 
 procedure DoSomething; // procedure body 
 begin
 end;

Ak je kurzor v tele provedúry a stlačíte Ctrl+Shift+Up, kurzor skočí na definíciu. Ak znova stlačíte Ctrl+Shift+Up preskočí do tela procedúry, za 'begin'. Funkcia pracuje aj s metódami (procedúrami v triedach).

Tipy: 'Method Jumping' presúva kurzor na rovnakú procedúru s rovnakým menom i zoznamom parametrov. Ak presná procedúra neexistuje, skočí na najpodobnejšiu a umiestni kurzor na prvý rozdiel. V Delphi táto funkcia neexistuje.

Príklad procedúry s rôznymi typmi parametrov:

 interface
 
 procedure DoSomething(p: char); // procedure definition
 
 implementation
  
 procedure DoSomething(p: string); // procedure body
 begin
 end;

Preskočenie z definície do tela umiestni kurzor na kľúčové slovo 'string'. Túto vlastnosť môžete využiť na premenovanie metódy a/alebo zmenu jej parametrov.

Príklad: Premenovali sme 'DoSomething' na 'MakeIt':

 interface
 
 procedure MakeIt; // procedure definition
 
 implementation
 
 procedure DoSomething; // procedure body
 begin
 end;

Potom urobte skok z definície MakeIt do tela. IDE hľadá vhodné telo, nenájde žiadne, preto začne hľadať kandidátov. Keďže ste premenovali len jednu procedúru, tak je len jedno telo bez definície (DoSomething) a tak skočí do DoSomething a umiestni kurzor vpravo od 'DoSomething'. Potomm ju môžete jednoducho premenovať tiež. Toto rovnako funguje aj s parametrami.

Include súbory

(Include Files)

Include súbory sú súbory vložené do zdrojového kódu pomocou direktív prekladača {$I filename} alebo {$INCLUDE filename}. Lazarus a FreePascal používajú veľa takýchto vecí na redukciu nadbytočnosti a vyhnutie sa nečitateľnosti konštrukcií {$IFDEF} pri podpore rôznych platforiem.

Narozdiel od Delphi, IDE Lazarus plne podporuje include súbory. Napríklad môžete skočiť z metódy v súbore .pas do tela metódy v include súbore. Všetky nástroje kódu, ako dokončovanie kódu, považuje include súbory za špeciálne hranice.

Napríklad: keď dokončovanie kódu pridáva telo novej metódy za telom inej metódy, ponechá ich obe v rovnakom súbore. Týmto spôsobom môžete vložiť celú implementáciu triedy do include súborov, ako to robí LCL pre skoro všetky prvky.

Ale je tu začiatočnícka chyba: Ak najprv otvoríte include súbor a skúsite prepínanie metód alebo hľadanie deklarácie, dostanete chybu. IDE nevie do ktorej jednotky include súbor patrí. Najprv musíte otvoriť jednotku.

Hneď ako IDE zanalyzuje jednotku, zachytí v nej include direktívy a IDE si bude pamätať tento vzťah. Tieto informácie IDE ukladá pri skončení a pri uložení projektu do ~/.lazarus/includelinks.xml. Keď nabudúce otvoríte súbor include a urobíte skok do neho alebo hľadanie deklarácie, IDE interne otvorí jednotku a skoky budú fungovať.

Tento mechanizmus má samozrejme obmedzenia, niektoré include súbory sú zahrnuté dva i viackrát. Napríklad: lcl/include/winapih.inc. Skákanie z definície procedúry/metódy v tomto include súbore do tela závisí na poslednej akcii. Ak ste pracovali v lcl/lclintf.pp, IDE skočí do winapi.inc. Ak ste pracovali v lcl/interfacebase.pp, potom skočíte do lcl/include/interfacebase.inc (alebo do jedného z ďalších include súborov). Ak pracujete s obomi, potom môže nastať zmätok. ;)

Šablóny kódu

(Code Templates)

Šablóny kódu konvertujú identifikátor v texte alebo fragmente kódu. Šablóny kódu majú prednastavenú klávesovú skratku Ctrl+J. Môžete napísať identifikátor, stlačiť Ctrl+J a identifikátor je nahradený textom definovaným pre identifikátor. Šablóny kódu môžete definovať v Tools -> Options -> CodeTools.

Príklad: Napíšte identifikátor 'classf', ponechajte kurzor vpravo za 'f' a stlačte Ctrl+J. Identifikátor 'classf' bude nahradený týmto:

 T = class(T)
 private
 
 public
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
 end;

a kurzor bude za 'T'. Zoznam šablón získate tak, že kurzor ponecháte na medzere (nie ne identifikátore) a stlačíte Ctrl+J. Pomocou kurzorových klávesov alebon apísania niekoľkých znakov vyberte jeden. Enter vytvorí zvolenú šablónu a Esc zatvorí zoznam.

Pomoc s parametrami

(Parameter Hints) Pomoc s parametrami ukazuje pomocné okno s deklaráciami parametrov aktuálneho zoznamu parametrov.

Napríklad

 Canvas.FillRect(|);

Umiestnite kurzor do zátvoriek a stlačte Ctrl+Shift+Space. Objaví sa pomocné okno, ukazujúce parametre FillRect.

Dokončovanie kódu

(Code Completion)

Dokončovanie kódu nájdete v menu IDE Edit -> Complete Code a má štandartnú klávesovú skratku Ctrl+Shift+C. V Delphi je dokončovaním kódu volaná funkcia zobrazujúca zoznam identifikátorov na aktuálnej pozícii v zdrojovom kóde (Ctrl+Space). V Lazarus je toto nazývané dokončovanie identifikátorov (Identifier completion). Dokončovanie kódu v sebe združuje niekoľko užitočných funkcií:

 • Dokončovanie tried (Class Completion): dokončuje vlastnosti, pridáva telá metód, pridáva súkromné premenné a súkromné metódy;
 • Dokončovanie forward procedúr (Forward Procedure Completion): pridáva telá forward procedúr;
 • Dokončovanie priradenia udalostí (Event Assignment Completion): * dokončuje pridelenie udalostí a pridávanie tiel a definícií metód;
 • Dokončovanie lokálnych premenných (Local Variable Completion): pridáva definície lokálnych premenných.

Ktorá funkcia je použitá, závisí na pozícii kurzora v editore zdrojového kódu.

Dokončovanie tried

(Class Completion)

Veľmi výkonnou funkciou dokončovania kódu je "Dokončovanie tried". Vy píšete triedu, pridáte metódy a vlastnosti, a dokončovanie kódu pridá telá metód, metódy prístupu k vlastnostiam a súkromným premenným.

Príklad: Vytvorte triedu (viz Šablóny kódu, aby ste ušetrili rovnakú prácu):

 TExample = class(TObject)
 public
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
 end;

Umiestnite kurzor niekde v definícii triedy a stlačte Ctrl+Shift+C. Tým budú vytvorené chýbajúce telá metód a kurzor bude presunutý na prvé vytvorené telo, takže môžete rovno začať písať kód triedy:

 { TExample }
 
 constructor TExample.Create;
 begin
  |
 end;
 
 destructor TExample.Destroy;
 begin
  inherited Destroy;
 end;
Poznámka: Značka '|' nie je pridaná, len ukazuje umiestnenie kurzora.

Tip: Prepínať medzi telom a definíciou metódy môžete pomocou Ctrl+Shift+Up.

Všimnite si, že IDE tiež pridáva volanie deštruktora základnej triedy (inherited Destroy). Toto je urobené, ak v definícii treidy použijete kľúčové slovo override.

Teraz pridajte metódu DoSomething:

 TExample = class(TObject)
 public
  constructor Create;
  procedure DoSomething(i: integer);
  destructor Destroy; override;
 end;

Potom stlačte Ctrl+Shift+C a IDE pridá:

 procedure TExample.DoSomething(i: integer);
 begin
  |
 end;

Ako môžete vidieť, nové telo metódy je vložené medzi Create a Destroy, presne ako je to v definícii. Týmto sú telá metód uchovávané v rovnakom logickom poradí, ako v definícii. Spôsob vkladania môžete definovať pomocou Prostredie > Voľby Codetools -> Tvorenie kódu.

Dokončovanie vlastností

Pridajte vlastnosť AnInteger:

 TExample = class(TObject)
 public
  constructor Create;
  procedure DoSomething(i: integer);
  destructor Destroy; override;
  property AnInteger;
 end;

Stlačte Ctrl+Shift+C a dostanete:

 procedure TExample.SetAnInteger(const AValue: integer);
 begin
  |if FAnInteger=AValue then exit;
  FAnInteger:=AValue;
 end;

Dokončovanie kódu pridalo metódu pre prístup k zápisu do vlastnosti a nejaký základný kód.

Preskočte do triedy pomocou Ctrl+Shift+C a uvidíte, že v triede pribudlo:

 TExample = class(TObject)
 private
  FAnInteger: integer;
  procedure SetAnInteger(const AValue: integer);
 public
  constructor Create;
  procedure DoSomething(i: integer);
  destructor Destroy; override;
  property AnInteger: integer read FAnInteger write SetAnInteger;
 end;

Vlastnosť bola rozšírená pridaním kľúčových slov Read a Write. V triede je nová sekcia private s premennou FAnInteger a metódou SetAnInteger. Pridanie F na začiatok privátnej premennej je bežnou notáciou Delphi, rovnako ako označenie prístupovej metódy pomocou Set. Ak to nechcete, môžete to zmeniť ponmocou Prostredie > Voľby Codetools -> Tvorenie kódu.

Vytvorenie vlastnosti len na čítanie:

 property PropName: PropType read;

Bude rozšírené na:

 property PropName: PropType read FPropName;

Vytvorenie vlastnosti len pre zápis:

 property PropName: PropType write;

Bude rozšírené na:

 property PropName: PropType write SetPropName;

Vytvorenie read only vlastnosti s metódou na čítanie:

 property PropName: PropType read GetPropName;

Deklarácia ostane nezmenená, ale bude pridaná funkcia GetPropName:

 function GetpropName: PropType;

Vytvorenie vlastnosti s direktívou stored:

 property PropName: PropType stored;

Bude rozšírené na:

 property PropName: PropType read FPropName write SetPropName stored PropNameIsStored;

Pretože direktíva stored je používaná pre streamovanie čítania a zápisu, sú pridané aj kľúčové slová read a write.

Tip: Dokončovanie identifikátorov tiež rozpoznáva nekompletné vlastnosti a navrhne predvolené mená. Napríklad:

 property PropName: PropType read |;

Umiestnite kurzor za medzeru za kľúčovým slovom read a stlačte Ctrl+Space pre dokončovanie identifikátorov. To vám ponúkne premennú FPropName a procedúru SetPropName.

Dokončovanie procedúr

(Forward Procedure Completion)

Dokončovanie dopredných deklarácií procedúr je časťou dokončovania kódu a pridáva telá chýbajúcich procedúr, ktoré sú definované. Je vyvolané, ak je kurzor na pripravenej definícii procedúry, pomocou klávesovej skratky Ctrl+Shift+C.

Napríklad: Pridajte novú procedúru do časti interface:

 procedure DoSomething;

Umiestnite kurzor na ňu a stlačte Ctrl+Shift+C pre dokončovanie kódu. V časti implementation bude doplnené:

 procedure DoSomething;
 begin
  |
 end;
Tip: Pomocou Ctrl+Shift+Up môžete prepínať medzi definíciou a telom procedúry.

Telo novej procedúry bude pridané pred metódy tried. Ak už sú v časti interface nejaké definície procedúr, IDE sa pokúsi zachovať ich poradie, napríklad:

 procedure Proc1;
 procedure Proc2; // nová procedúra
 procedure Proc3;

Ak telá Proc1 a Proc3 už existujú, potom bude telo Proc2 vložené medzi telá procedúr Proc1 a Proc3. Toto správanie môže byť zmené pomocou Prostredie > Voľby Codetools -> Tvorenie kódu.

Viacero procedúr:

 procedure Proc1_Old; // telo existuje
 procedure Proc2_New; // telo neexistuje
 procedure Proc3_New; // "
 procedure Proc4_New; // "
 procedure Proc5_Old; // telo existuje

Dokončovanie kódu pridá 3 telá procedúr (Proc2_New, Proc3_New, Proc4_New).

Tento nástroj nepracuje len s procedúrami definovanými v časti interface, ale aj s procedúrami, ktoré sú definované pomocou kľúčového slova forward.

Dokončovanie priradenia udalostí

(Event Assignment Completion)

Dokončovanie priradenia udalostí je čsťou Dokončovania kódu a dokončuje jeden príkaz Event:=|. Nastáva, keď je kurzor umiestnený za príkazom priradenia udalosti a stlačíte Ctrl+Shift+C.

Napríklad

V metóde, povedzme udalosti FormCreate, pridajte riadok: 'OnPaint:=':

 procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
 begin
  OnPaint:=|
 end;

Značka '|' je umiestnenie kurzora a netreba ju zadávať.

Potom stlačte Ctrl+Shift+C pre dokončovanie kódu. Príkaz priradenia udalosti bude doplnený takto:

 OnPaint:=@Form1Paint;

Do triedy TForm1 bude pridaná nová metóda Form1Paint. Potom je spustené dokončovanie tried a dostanete:

 procedure TForm1.Form1Paint(Sender: TObject);
 begin
  |
 end;

Pracuje presne ako pridávanie metód v Inšpektore objektov.

Poznámka: Kurzor musíte umiestniť za operátor priradenia ':='. Ak ho umiestnite na identifikátor (tj. OnPaint), dokončovanie kódu spustí Dokončovanie lokálnych premenných, ktoré zlyhá, pretože OnPaint je už definovaná.

Tip: Môžete definovať meno novej metódi aj sami, a to jej zadaním do priradenia, napríklad:

 OnPaint:=@ThePaintMethod;

Dokončovanie deklarácie premenných

(Variable Declaration Completion)

Dokončovanie deklarácie premenných je časťou Dokončovania kódu a pridáva definíciu lokálnej premennej pre príkaz Identifier:=Term;. Dokončovanie deklarácie premenných je vyvolané, keď je kurzor umiestnený na identifikátore v priradení.

Napríklad:

 procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
 begin
  i:=3;
 end;

Umiestnite kurzor na 'i' alebo tesne za neho, potom stlačte Ctrl+Shift+C pre dokončovanie kódu a dostanete:

 procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
 var
  i: Integer;
 begin
  i:=3;
 end;

Nástroj dokončovania kódu najprv skontroluje, či identifikátor 'i' už nie je definovaný a ak nie, pridá deklaráciu 'var i: integer;'. Typ identifikátora je odhadovaný podľa pravej strany príkazu priradenia. Čísla ako 3 sú identifikované ako Integer.

Iný príklad:

 type
 TWhere = (Behind, Middle, InFront);
 
 procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
 var
  a: array[TWhere] of char;
 begin
  for Where:=Low(a) to High(a) do writeln(a[Where]);
 end;

Umiestnite kurzor na 'Where' a stlačte Ctrl+Shift+C pre dokončenie kódu. Dostanete:

 procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
 var
  a: array[TWhere] of char;
  Where: TWhere;
 begin
  for Where:=Low(a) to High(a) do writeln(a[Where]);
 end;

Spätné dokončovanie triedy

(Reversed Class Completion) Spätné dokončovanie triedy je časťou Dokončovania kódu a pridáva deklarácie súkromných metód pre aktuálne telo metódy. Je vyvolané, keď je kurzor v tele metódy, zatiaľ nie je definované pre triedy.

Táto vlastnosť je dostupná od 0.9.21.

Napríklad:

 procedure TForm1.DoSomething(Sender: TObject);
 begin
 end;

Metóda DoSomething zatiaľ nie je v TForm1 deklarovaná. Stlačte Ctrl+Shift+C a IDE pridá "procedure DoSomething(Sender: TObject);" k súkromným metódam triedy TForm1.

Pre Delphianov: Dokončovanie tried pracuje pod Lazarus vždy jednym spôsobom:

 • Z rozhrania triedy do jej implementácie alebo naopak z implementácie triedy do jej rozhrania. Delphi vždy vyvoláva oba smery. Poszup v Delphi má nevýhodu, že ak dôjde k preklepu, ľahko vytvoríte bez upozornenia zvyšok novej metódy.

Komentáre a dokončovanie kódu

(Comments and Code Completion)

Dokončovanie kódu sa pokúša uchovávať komentáre tam, kde sú. Príklad:

 FList: TList; // zoznam prvkov TComponent
 FInt: integer;

Pri vkladaní novej premennej medzi FList a FInt, je komentár ponechaný na riadku spolu s FList. To platí i pre:

 FList: TList; { zoznam prvkov TComponent
  Toto je komentár na niekoľkých riadkoch, začínajúci
  na riadku s FList, tak nástroj dokončenia kódu predpokladá že patrí 
  k riadku s FList a nepreruší tento vzťah.
  Kód bude vložený za komentár. }
 FInt: integer;

Ak komentár začína na ďalšom riadku:

 FList: TList; // zoznam prvkov TComponent
  { Tento komentár patrí k nasledujúcemu riadku. 
   Nový kód je vložený pred tentokomentár a 
   za komentár na riadku s FList. }
 FInt: integer;

Refactoring

Otočenie priradení

(Invert Assignments)

Otočenie priradení pracuje s vybratými príkazmi Pascalu a obracia všetky priradenia z tohoto výberu. Tento nástroj je užitočný pre transformáciu "save" kódu na "load" a naopak.

Príklad:

 procedure DoSomething;
 begin
  AValueStudio:= BValueStudio;
  AValueAppartment :=BValueAppartment;
  AValueHouse:=BValueHouse;
 end;

Vyberte riadky s priradeniami (medzi begin a end) a urobte Otočenie priradenia, všetky priradenia budú otočené a automaticky odsadené. Výsledok:

 procedure DoSomething;
 begin
  BValueStudio   := AValueStudio;
  BValueAppartment := AValueAppartment;
  BValueHouse   := AValueHouse;
 end;

Uzavrieť výber

Vyberte nejaký text a vyvolajte nástroj. Zobrazí sa dialóg, kde si môžete vybrať či má výber uzatvorený medzi try..finally ale do mnoho iných blokov.

Premenovať identifikátor

Umiestnite kurzor na identifikátor a vyvolajte tento nástroj, obaví sa dialóg, v ktorom môžete nastaviť rozsah hľadania a nové meno identifikátora.

 • premenované budú všetky výskyty a len tie, ktoré momentálne používajú túto deklaráciu, čiže edklarácie s rovnakým menom nebudú premenované.
 • najprv bude vykonaná kontrola konfliktov mena.
 • Obmedzenia: Pracuje len so zdrojovými kódmi Pascalu, zatiaľ nepremenúva súbory ani neupravuje súbory lfm/lrs, či súbory lazdoc.

Nájdi odkazy na identifikátor

Umiestnite kurzor na identifikátor a vyvolajte nástroj. Objaví sa dialóg, v ktorom môžete nastaviť rozsah hľadania. IDE bude hľadať všetky výskyty a len tie, ktoré používajú aktuálnu deklaráciu. Čiže iné deklarácia s rovnakým menom, nebudú zobrazené.

Zobraziť abstraktné metódy

Táto funkcia vypisuje a automaticky kompletuje virtuálne, abstraktné metódy, ktoré je majú byť implementované.

Umiestnite kurzor na deklaráciu triedu a vyvolajte nástroj. Ak existujú nejaké chýbajúce abstraktné metódy, nude zobrazený dialóg s ich zoznamom. Zvoľte metódy pre implementovanie a IDE vytvorí základy metód.

Vytiahnuť procedúru

Viz Extract Procedure

Hľadanie deklarácie

(Find Declaration)

Umiestnite kurzor na identifikátor a urobte Hľadanie deklarácie, tým bude nájdená deklarácia tohoto identifikátora, prípadne otvorený príslušný súbor a kurzor bude premiestnený na miesto deklarácie.

Každé hľadanie deklarácie nastavuje bod skoku. Tzn. po skoku na nájdenú deklaráciu môžete jednoduchos skočiť naspäť pomocou Search -> Jump back.

Oproti Delphi má nástroj isté rozdiely: Nástroj pracuje so zdrojovým kódom na základe pravidiel Pascalu, a nie s výsledkom prekladača. The compiler returns the final type. Nástroj prezerá zdrojové kódy a všetky kroky medzi. Napríklad:

Vlastnosť 'Visible' je najprv definovaná v TControl (controls.pp), potom je predefinovaná v TCustomForm a nakoniec predefinovaná aj v TForm. Spustenie hľadania deklarácie vlastnosti Visible vás najprv presunie na Visible v TForm. Potom môžete spustiť hľadanie deklarácie znova a skočíte na Visible v TCustomForm a znova pre skočenie na Visible v TControl.

Obdobne je to s TColor. Pre prekladač je to jednoducho 'longint', ale v zdrojovom kóde je to definované ako:

 TGraphicsColor = -$7FFFFFFF-1..$7FFFFFFF;
 TColor = TGraphicsColor;

Obdobné je to aj s forward definovanými triedami: Napríklad v TControl je priávtna premenná

 FHostDockSite: TWinControl;

Hľadanie deklarácie pre TWinControl skočí na forward definíciu:

 TWinControl = class;

A opätovné spustenie hľadania deklarácie skočí na skutočnú implementáciu:

 TWinControl = class(TControl)

Týmto spôsobom môžete stopovať každý identifikátor a nájsť každé predefinovanie, či preťaženie.

Dokončovanie identifikátorov

(Identifier Completion)

Dokončovanie identifikátorov je vyvolané pomocou Ctrl+Space a zobrazuje všetky vyhovujúce identifikátory.

Napríklad:

 procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 begin
  |
 end;

Umiestnite kurzor medzi begin a end a stlačte Ctrl+Space. Nástroj IDE spracuje celý dosiahnuteľný kód a zobrazí zoznam všetkých nájdených identifikátorov. CodeTools kešuje výsledok, takže druhý krát bude oveľa rýchlejší.

Poznámka pre Delphianov: Delphi to volá Dokončovanie kódu.

Niektoré identifikátory, ako 'Write', 'ReadLn', 'Low', 'SetLength', 'Self', 'Result', 'Copy' sú zabudované v prekladači a teda nie sú definované nikde v zdrojovom kóde, al Dokončovanie identifikátorov má veľa z nich tež zabudovaných. Ak nájdete nejaký chýbajúci, jednoducho vytvorte požiadadvku na vlastnosť v sledovači chýb (bug tracker).

Dokončovanie identifikátorov nedokončuje kľúčové slová, takže ho nemožno použiť na dokončenie proc' na 'procedure'. Na toto je určené Ctrl+W Dokončovanie slov alebo Ctrl+J Šablóny kódu.

Dokončovanie identifikátorov nezobrazuje len tie identifikátory, ktoré nie sú kompatibilné.

Predpona

Môžete začať dokončovanie identifikátorov v existujúcom slove. Potom budú písmená vľavo od kurzora brané ako predpona.

Napríklad:

 procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 begin
  Ca|ption
 end;

Okno bude zobrazovať len identifikátory začínajúce sa na 'Ca'.

Klávesy

 • Písmená/čísla: pridávajú znak do editora zdrojového kódu a aktuálnej predpony, čo zároveň aktualizuje zoznam.
 • Backspace: odstraňuje posledný znak z editora zdrojového kódu a aktuálnej predpony, čo zároveň aktualizuje zoznam.
 • Return: nahradzuje celé slovo na kurzore zvoleným identifikátorom a zatvára vyskakovacie okno.
 • Shift+Return: as Return, but replaces only the prefix (left part) of the word at the cursor.
 • Hore/Dole: presúva výber.
 • Esc: zatvára vyskakovacie okno bez zmeny.
 • Tab: dokončuje predponu na ďalšiu voľbu. Napríklad: aktuálna predpona je 'But' a dokončovanie identifikátora zobrazuje len 'Button1' a 'Button1Click', potom stlačenie Tab dokončí predponu na 'Button1'.
 • Else: ako Return a pridá znak do editora zdrojového kódu.

Dokončovanie slov

(Word Completion)

Dokončovanie slov je vyvolané stlačením Ctrl+W a zobrazuje všetky slová všetkých aktuálne otvorených editorov. Inak pracuje presne ako Dokončovanie identifikátorov.

Prejdi do direktívy include

(Goto Include Directive)

Tento príkaz v menu Searchskočí do príkazu (direktívy) {$I filename}, v ktorej je použitý aktuálny súbor.

Publikuj Projekt

Vytvára kópiu celého projektu. Ak chcete niekomu poslať len zdrojové kódy a nastavenia prekladača pre svoj kód, budete kamarátis touto funkciou.

Bežný adresár projektu obsahuje množstvo informácií. Väčšinu z nich publikovať netreba. Súbor .lpi obsahuje informácie o relácii (ako pozíciu caret a záložiek zatvorených jednotiek) a adresár projektu obsahuje mnoho súborov .ppu a .o, a tiež .exe. A práve príkaz Publikuj projekt vytvorí súbor .lpi len so základnými informáciami a všetky zdrojové kódy, so všetkých podadresárov.

V ponúknutom dialógu môžete nastaviť filter pre zahrnutie/vynechanie, či pre kompresiu výstupu do jediného archívu.

Spolupracovníci

This page has been converted from the epikwiki version.

 • Created page and initial template - 4/6/2004 VlxAdmin
 • Initial content posted - 4/10/2004 MattiasG
 • Small wiki and formatting fixes - 4/11/2004 VlxAdmin
 • Added a summary table for IdeTools shortcuts - 12 July 2004 User:Kirkpatc
 • Preložené z originálu Lazarus IDE Tools - Slavko 13:51, 25 Mar 2005 (PST)