Raspberry Pi : BerryClip/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Raspberry Pi Logo.png

This article applies to Raspberry Pi only.

See also: Multiplatform Programming Guide


Raspberry Pi : BerryClip

pi berryclip.png

BerryClip on kuusi (6) ledinen lisäkortti Raspberry Pi:hin. Se koostuu piirilevystä johon on sijoitettu kuusi LEDiä, yksi kytkin ja yksi summeri. Kortti on helppo liittää "raspin" GPIO liittimeen.

Laitteisto

pi berryclip sch.png

Alla olevassa luettelossa on kytketty komponentit vastaaviin liittimen nastoihin ja GPIO viitteisiin:

 • LED 1 - Pin 7 - GPIO4
 • LED 2 - Pin 11 - GPIO17
 • LED 3 - Pin 15 - GPIO22
 • LED 4 - Pin 19 - GPIO10
 • LED 5 - Pin 21 - GPIO9
 • LED 6 - Pin 23 - GPIO11
 • Summeri - Pin 24 - GPIO8
 • Kytkin - Pin 26 - GPIO7


GPIO Pin Pin GPIO
GPIO7 26 25 GND
GPIO8 24 23 GPIO11
GPIO25 22 21 GPIO9
GND 20 19 GPIO10
GPIO24 18 17  +3.3V
GPIO23 16 15 GPIO22
GND 14 13 GPIO27
GPIO18 12 11 GPIO17
GPIO15 10 9 GND
GPIO14 8 7 GPIO4
GND 6 5 GPIO3
 +5V 4 3 GPIO2
 +5V 2 1  +3.3V

Ohjelmisto

pi berryclip uml.png

Seuraava ohjelmalistaus esimerkki näyttää miten ohjataan BerryClip-levyä.


Toimiakseen ohjelma pitää ajaa pääkäyttäjän (root) oikeuksilla (esim. sudo ./berryclipdemo).


Taso Käännösyksikkö
1 Käyttöliittymä, sovellustaso unit1.pas, unit1.lfm, berryclipdemo.lpr
2 Levytaso uberryclip.pas
3 uraspberrypi.pas
4 I/O ajuri pi_io_unit.pas

Käyttöliittymä

pi berryclipdemo.png

Käyttöliittymä sisältyy vaihtopainonapeista jotka ohjaa lediä ja painonapista joka soittaa summeria. Näiden lisäksi kytkimen tila näytetään lomakkeella olevalla "ledillä". Piirilevyjen ledien tila näytetään lomakkeella olevilla ledeillä.

BerryClipDemo ohjelma käyttää seuraavia komponentteja: TApplicationProperties, TButton, TShape ja TToggleBox.

unit1.pas

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls,
 ExtCtrls, uberryclip;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  ApplicationProperties1: TApplicationProperties;
  Button1: TButton;
  Led4ToggleBox: TToggleBox;
  Led6ToggleBox: TToggleBox;
  Led2ToggleBox: TToggleBox;
  Led3ToggleBox: TToggleBox;
  Led1ToggleBox: TToggleBox;
  Led5ToggleBox: TToggleBox;
  Shape1: TShape;
  Shape2: TShape;
  Shape3: TShape;
  Shape4: TShape;
  Shape5: TShape;
  Shape6: TShape;
  Shape7: TShape;
  procedure ApplicationProperties1Idle(Sender: TObject; var Done: Boolean);
  procedure Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure Button1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure Led1ToggleBoxChange(Sender: TObject);
  procedure Led2ToggleBoxChange(Sender: TObject);
  procedure Led3ToggleBoxChange(Sender: TObject);
  procedure Led4ToggleBoxChange(Sender: TObject);
  procedure Led5ToggleBoxChange(Sender: TObject);
  procedure Led6ToggleBoxChange(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
  Berry_Clip:TBerryClip;
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;


implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }procedure TForm1.ApplicationProperties1Idle(Sender: TObject; var Done: Boolean);
begin
 if Berry_Clip.ReadSwitch
  then shape7.Brush.Color:=clBlack
  else shape7.Brush.Color:=clWhite;
end;

procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 Berry_Clip.SetBuzzerOn;
end;

procedure TForm1.Button1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 Berry_Clip.SetBuzzerOff;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Berry_Clip := TBerryClip.Create;
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 Berry_Clip.Free;
end;


procedure TForm1.Led1ToggleBoxChange(Sender: TObject);
begin
 if Led1ToggleBox.Checked then
  begin
   Berry_Clip.SetLedOn(1);
   shape1.Brush.Color:=clRed ;
  end
  else
  begin
   Berry_Clip.SetLedOff(1);
   shape1.Brush.Color:=clWhite;
  end;
end;

procedure TForm1.Led2ToggleBoxChange(Sender: TObject);
begin
 if Led2ToggleBox.Checked then
  begin
   Berry_Clip.SetLedOn(2);
   shape2.Brush.Color:=clRed;
  end
  else
  begin
   Berry_Clip.SetLedOff(2);
   shape2.Brush.Color:=clWhite;
  end;
end;

procedure TForm1.Led3ToggleBoxChange(Sender: TObject);
begin
 if Led3ToggleBox.Checked then
  begin
   Berry_Clip.SetLedOn(3);
   shape3.Brush.Color:=clYellow;
  end
  else
  begin
   Berry_Clip.SetLedOff(3);
   shape3.Brush.Color:=clWhite;
  end;
end;

procedure TForm1.Led4ToggleBoxChange(Sender: TObject);
begin
 if Led4ToggleBox.Checked then
  begin
   Berry_Clip.SetLedOn(4);
   shape4.Brush.Color:=clYellow;
  end
  else
  begin
   Berry_Clip.SetLedOff(4);
   shape4.Brush.Color:=clWhite;
  end;
end;

procedure TForm1.Led5ToggleBoxChange(Sender: TObject);
begin
 if Led5ToggleBox.Checked then
  begin
   Berry_Clip.SetLedOn(5);
   shape5.Brush.Color:=clGreen;
  end
  else
  begin
   Berry_Clip.SetLedOff(5);
   shape5.Brush.Color:=clWhite;
  end;
end;

procedure TForm1.Led6ToggleBoxChange(Sender: TObject);
begin
 if Led6ToggleBox.Checked then
  begin
   Berry_Clip.SetLedOn(6);
   shape6.Brush.Color:=clGreen;
  end
  else
  begin
   Berry_Clip.SetLedOff(6);
   shape6.Brush.Color:=clWhite;
  end;
end;


end.

unit1.lfm

object Form1: TForm1
 Left = 269
 Height = 184
 Top = 175
 Width = 176
 Caption = 'BerryClip'
 ClientHeight = 184
 ClientWidth = 176
 OnCreate = FormCreate
 OnDestroy = FormDestroy
 object Led2ToggleBox: TToggleBox
  Left = 8
  Height = 24
  Top = 32
  Width = 128
  Caption = 'Led2ToggleBox'
  OnChange = Led2ToggleBoxChange
  TabOrder = 0
 end
 object Led1ToggleBox: TToggleBox
  Left = 8
  Height = 24
  Top = 8
  Width = 128
  Caption = 'Led1ToggleBox'
  OnChange = Led1ToggleBoxChange
  TabOrder = 1
 end
 object Led3ToggleBox: TToggleBox
  Left = 8
  Height = 24
  Top = 56
  Width = 128
  Caption = 'Led3ToggleBox'
  OnChange = Led3ToggleBoxChange
  TabOrder = 2
 end
 object Led4ToggleBox: TToggleBox
  Left = 8
  Height = 24
  Top = 80
  Width = 128
  Caption = 'Led4ToggleBox'
  OnChange = Led4ToggleBoxChange
  TabOrder = 3
 end
 object Led5ToggleBox: TToggleBox
  Left = 8
  Height = 24
  Top = 104
  Width = 128
  Caption = 'Led5ToggleBox'
  OnChange = Led5ToggleBoxChange
  TabOrder = 4
 end
 object Led6ToggleBox: TToggleBox
  Left = 8
  Height = 24
  Top = 128
  Width = 128
  Caption = 'Led6ToggleBox'
  OnChange = Led6ToggleBoxChange
  TabOrder = 5
 end
 object Shape1: TShape
  Left = 144
  Height = 18
  Top = 12
  Width = 16
  Shape = stCircle
 end
 object Shape2: TShape
  Left = 144
  Height = 18
  Top = 34
  Width = 16
  Shape = stCircle
 end
 object Shape3: TShape
  Left = 144
  Height = 18
  Top = 58
  Width = 16
  Shape = stCircle
 end
 object Shape4: TShape
  Left = 144
  Height = 18
  Top = 82
  Width = 16
  Shape = stCircle
 end
 object Shape5: TShape
  Left = 144
  Height = 18
  Top = 106
  Width = 16
  Shape = stCircle
 end
 object Shape6: TShape
  Left = 144
  Height = 18
  Top = 130
  Width = 16
  Shape = stCircle
 end
 object Shape7: TShape
  Left = 144
  Height = 18
  Top = 158
  Width = 16
  Shape = stCircle
 end
 object Button1: TButton
  Left = 8
  Height = 25
  Top = 151
  Width = 64
  Caption = 'Buzzer'
  OnMouseDown = Button1MouseDown
  OnMouseUp = Button1MouseUp
  TabOrder = 6
 end
 object ApplicationProperties1: TApplicationProperties
  OnIdle = ApplicationProperties1Idle
  left = 72
  top = 152
 end
end       
</source>

=== Pääohjelma ===
<source>
program berryclipdemo;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Interfaces, // this includes the LCL widgetset
 Forms, Unit1, pi_io_unit, uberryclip, uraspberrypi
 { you can add units after this };

{$R *.res}

begin
 RequireDerivedFormResource := True;
 Application.Initialize;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.

Levy

uberryclip.pas

unit uberryclip;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils,
 uRaspberrypi;
type

 { TBerryClip }

 TBerryClip = class
 private
  RaspBerryPi : TRaspBerryPi;
 public
  constructor Create;
  procedure SetLedOn( led_no :integer );
  procedure SetLedOff( led_no :integer );
  procedure SetBuzzerOn;
  procedure SetBuzzerOff;
  function ReadSwitch:boolean;
  destructor Destroy; override;
 end;
implementation


{ TBerryClip }


constructor TBerryClip.Create;
begin
 RaspBerryPi := TRaspBerryPi.Create;
 RaspBerryPi.SetGpioPinOutput(GPIO4); // Led 1
 RaspBerryPi.SetGpioPinOutput(GPIO9); // Led 2
 RaspBerryPi.SetGpioPinOutput(GPIO10);// Led 3
 RaspBerryPi.SetGpioPinOutput(GPIO11);// Led 4
 RaspBerryPi.SetGpioPinOutput(GPIO17);// Led 5
 RaspBerryPi.SetGpioPinOutput(GPIO22);// Led 6
 RaspBerryPi.SetGpioPinInput(GPIO7); // Switch
 RaspBerryPi.SetGpioPinOutput(GPIO8); // Buzzer
end;

procedure TBerryClip.SetLedOn(led_no: integer);
begin
 case led_no of
  1 : RaspBerryPi.SetGpioBit(GPIO4);
  2 : RaspBerryPi.SetGpioBit(GPIO17);
  3 : RaspBerryPi.SetGpioBit(GPIO22);
  4 : RaspBerryPi.SetGpioBit(GPIO10);
  5 : RaspBerryPi.SetGpioBit(GPIO9);
  6 : RaspBerryPi.SetGpioBit(GPIO11);
 end;
end;

procedure TBerryClip.SetLedOff(led_no: integer);
begin
 case led_no of
  1 : RaspBerryPi.ClearGpioBit(GPIO4);
  2 : RaspBerryPi.ClearGpioBit(GPIO17);
  3 : RaspBerryPi.ClearGpioBit(GPIO22);
  4 : RaspBerryPi.ClearGpioBit(GPIO10);
  5 : RaspBerryPi.ClearGpioBit(GPIO9);
  6 : RaspBerryPi.ClearGpioBit(GPIO11);
 end;

end;

procedure TBerryClip.SetBuzzerOn;
begin
 RaspBerryPi.SetGpioBit(GPIO8);
end;

procedure TBerryClip.SetBuzzerOff;
begin
 RaspBerryPi.ClearGpioBit(GPIO8);
end;

function TBerryClip.ReadSwitch: boolean;
begin
 result := RaspBerryPi.GetGpioBit(GPIO7);
end;

destructor TBerryClip.Destroy;
begin
 RaspBerryPi.Free;
 inherited Destroy;
end;

end.

uraspberrypi.pas

unit uraspberrypi;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, pi_io_unit, dialogs;

const

 GPIO4 = 4;
 GPIO7 = 7;
 GPIO8 = 8;
 GPIO9 = 9;
 GPIO10= 10;
 GPIO11= 11;
 GPIO17= 17;
 GPIO22= 22;

type

 { TRaspBerryPi }

 TRaspBerryPi = class
 private
   io_port: T_IO_Port;
 public
  constructor Create;
  procedure ClearGpioBit(no:byte);
  function GetGpioBit(no:byte):boolean;
  procedure SetGpioBit(no:byte);
  procedure SetGpioPinInput( no:byte);
  procedure SetGpioPinOutput( no:byte);
  destructor Destroy; override;
 end;

implementation


{ TRaspBerryPi }


constructor TRaspBerryPi.Create;
begin
 if not MapIo
  then ShowMessage('Error mapping gpio')
  else
   begin
    io_port := T_IO_Port.Create;
    io_port.f_gpio := CreatePort(GPIO_BASE);
   end ;
end;

procedure TRaspBerryPi.ClearGpioBit(no: byte);
begin
 io_port.ClearBit(no);
end;

function TRaspBerryPi.GetGpioBit(no: byte): boolean;
begin
 result := io_port.GetBit(no);
end;

procedure TRaspBerryPi.SetGpioBit(no: byte);
begin
 io_port.SetBit(no);
end;

procedure TRaspBerryPi.SetGpioPinInput(no: byte);
begin
 io_port.SetPinMode(no,INPUT);
end;

procedure TRaspBerryPi.SetGpioPinOutput(no: byte);
begin
 io_port.SetPinMode(no,OUTPUT);
end;

destructor TRaspBerryPi.Destroy;
begin
 io_port.ClearBit(GPIO4);
 io_port.ClearBit(GPIO9);
 io_port.ClearBit(GPIO10);
 io_port.ClearBit(GPIO11);
 io_port.ClearBit(GPIO17);
 io_port.ClearBit(GPIO22);
 io_port.ClearBit(GPIO8);
 UnMapIo(io_port);
 io_port.free;
 inherited Destroy;
end;

end. 
</synyaxhighlight>

==== pi_io_unit.pas ====

<syntaxhighlight lang=pascal>
unit pi_io_unit;
// This code is tested only RPI2B Processor
{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, Unix, BaseUnix;

const
 BCM2709_PBASE= $3F000000; 	// Peripheral Base in Bytes (RPI2B Processor)
 // BCM2708_PBASE= $20000000; 	// Peripheral Base (maybe RPI1 )
 REG_GPIO = BCM2709_PBASE div $1000; // $3F000 ;
 PAGE_SIZE = $1000;

 GPIO_BASE = (REG_GPIO + $200);

 INPUT = 0;
 OUTPUT = 1;

 GPSET = $1C; // GPIO Pin Output Set
 GPCLR = $28; // GPIO Pin Output Clear
 GPLEV = $34; // GPIO Pin Level


type

 { T_IO_Port }

 T_IO_Port = class
 private
 public
  f_gpio: PLongWord;
  procedure SetPinMode(a_io_pin, a_mode: byte);
  function GetBit(a_io_pin : byte):boolean;inline;
  procedure ClearBit(a_io_pin : byte);inline;
  procedure SetBit(a_io_pin : byte);inline;
 end;


 function MapIo:boolean;// creates io mapping
 procedure UnMapIo(a_Map: T_IO_Port);// close io
 function CreatePort(PortGpio: LongWord): PLongWord;

implementation

var
 fd: integer;// /dev/mem file handle

function MapIo: boolean;
begin
 result := true;
 fd := fpopen('/dev/mem', O_RdWr or O_Sync);
 if fd < 0 then result := false; // unsuccessful mapping
end;

procedure UnMapIo( a_Map: T_IO_Port);
begin
 if a_Map.f_gpio <> nil then
  begin
   fpMUnmap(a_Map.f_gpio, PAGE_SIZE);
   a_Map.f_gpio := nil;
  end;
end;

function CreatePort(PortGpio: LongWord): PLongWord;
begin
 result := FpMmap(nil, PAGE_SIZE, PROT_READ or PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, PortGpio);
end;

procedure T_IO_Port.SetPinMode(a_io_pin, a_mode: byte);
var
 fSel, shift : byte;
 iof : PLongWord;
begin
 fSel := (a_io_pin div $A)*4 ;
 shift := (a_io_pin mod $A)*3 ;
 iof := Pointer(LongWord(Self.f_gpio)+fSel);
 case a_mode of
  INPUT : iof^ := iof^ and ($FFFFFFFF - (7 shl shift));
  OUTPUT : iof^ := iof^ and ($FFFFFFFF - (7 shl shift)) or (1 shl shift);
 end;
end;

procedure T_IO_Port.SetBit(a_io_pin : byte);
var
 iof : PLongWord;
begin
 iof := Pointer(LongWord(Self.f_gpio) + GPSET + (a_io_pin shr 5) shl 2);
 iof^ := 1 shl a_io_pin;
end;

procedure T_IO_Port.ClearBit(a_io_pin : byte);
var
 iof : PLongWord;
begin
 iof := Pointer(LongWord(Self.f_gpio) + GPCLR + (a_io_pin shr 5) shl 2);
 iof^ := 1 shl a_io_pin;
end;

function T_IO_Port.GetBit(a_io_pin : byte):boolean;
var
 iof : PLongWord;
begin
 result := true;
 iof := Pointer(LongWord(Self.f_gpio) + GPLEV + (a_io_pin shr 5) shl 2);
 if (iof^ and (1 shl a_io_pin)) = 0 then result := false;
end;
end.