Basic Pascal Tutorial/Chapter 3/REPEAT..UNTIL/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

REPEAT...UNTIL

Конструкцията repeat .. until се нарича цикъл с постусловие защото контролното условие се проверява на края на изпълнението на цикъла.

Има следния синтаксис:

repeat
 statement1;
 // statement2;
 // further statements...
until BooleanExpression;

Цикълът repeat-until затваря операторите в тялото си, което означава, че няма нужда да се използва допълнителен блок begin ... end. Отбележете, че цикъла repeat продължава да се изпълнява докато условието му стане True; за разлика от цикъла while-do, който продължава докато условието му стане False.

Например, тялото на следния цикъл repeat ще се изпълни поне веднъж:

repeat
 WriteLn(Node.Text);
 Node := GetNextNode;
until not Assigned(Node);

Тук се предполага, че в самото начало променливата Node не е равна на Nil. Ако това на е така програмата ще се издъни.

Цикълът while-do е по-безопасен, понеже проверката се прави преди да се започне с изпълняване на операторите в тялото:

while Assigned(Node) do
 begin
  WriteLn(Node.Text);
  Node := GetNextNode;
 end;

Използвайте цикъл repeat-until когато операторите в тялото трябва да се изпълнят поне веднъж, независимо от началната стойност на контролното логическо условие.

Не е трудно по невнимание да се напише условие, контролиращо цикъл repeat-until, което никога не става True. Това поражда безкраен цикъл и кара програмата да увисне.

Един начин за програмиране е умишлено да се създаде безкраен цикъл и да се вмъкне оператор Break или Exit, контролиран от някакво условие по средата на цикъла, и по този начин да се излезе от иначе безкрайното повторение:

repeat
 statement1;
 if Condition then // Задължително трябва да стане True!
  Break;
 statement_that_might_affect_the_Condition;
until False;

Успешното използване на този подход зависи от условието, което в даден момент задължително трябва да стане вярно, без изключение. В противен случай сте вградили гарантирано безкраен цикъл.

 ◄   ▲   ►