Basic Pascal Tutorial/Chapter 4/Parameters/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) español (es) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

4B - Parameters (author: Tao Yue, state: unchanged)

В заглавието на процедурата може да се включи списък на параметри. Списъкът с параметри позволява да се прехвърлят стойности на променливи от основната програма към процедурата. Новото заглавие на процедурата е:

procedure Name (списък_формални_параметри);

Списъкът с параметри се състои от няколко групи параметри, разделени с точка и запетая:

група_параметри1; група_параметри2; ... ; група_параметриN

Всяка група параметри има формата:

идентификатор_1, идентификатор_2, ... , идентификатор_n : тип_на_данните

Процедурата се извиква чрез предаване на същия брой и тип аргументи (наречени действителен списък с параметри) като официалния списък с параметри.

procedure Name (a, b : integer; c, d : real);
begin
  a := 10;
  b := 2;
  writeln (a, b, c, d)
end;

Да предположим, че сте извикали горната процедура от основната програма, както следва:

alpha := 30;
Name (alpha, 3, 4, 5);

Когато се върнете към основната програма, каква е стойността на alph? 30. И все пак alpha беше предадена на a, на която беше присвоена стойност 10. Това, което всъщност се случи, беше, че a и alpha са напълно различни. Стойността в основната програма не е повлияна от случилото се в процедурата.

Това се нарича предаване по стойност. Предава се стойността на променливата към процедурата.

Друг начин за предаване на параметри е предаване с препратка. Това създава препратка между формалния параметър и действителния параметър. Когато формалният параметър се промени в процедурата, действителният параметър също се променя. „Предаване с препратка“ се указва, като пред групата параметри се напише VAR:

VAR идентификатор_1, идентификатор_2, ..., идентификатор_n : тип_на_данните;

В този случай константи и литерали не може да се използват като действителни параметри, тъй като те не могат да бъдат променяни в процедурата.

Ето пример, който смесва „предаване по стойност“ и „предаване с препратка“:

procedure Name (a, b : integer; VAR c, d : integer);
begin
  c := 3;
  a := 5
end;

begin
  alpha := 1;
  gamma := 50;
  delta := 30;
  Name (alpha, 2, gamma, delta);
end.

Веднага след изпълнението на процедурата, gamma има стойност 3, тъй като е референтен параметър, но alpha все още е 1, защото a беше параметър по стойност.

Това може да е малко объркващо. Затова мислете за „предаването по стойност“ като копиране на променлива, след което предавате копието на процедурата. Процедурата работи върху копието и го изхвърля, когато е готово. Оригиналната променлива остава непроменена.

„Предаването с препратка“ предава действителната променлива на процедурата. Процедурата работи директно върху променливата и я връща в основната програма.

С други думи, „предаването по стойност“ е еднопосочно предаване на данни от основната програма към процедурата. „Предаването с препратка“ прехвърля данните и в двете посоки.

 ◄   ▲   ►