Basic Pascal Tutorial/Chapter 5/Multidimensional arrays/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

5D - Многомерни масиви

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Може да имате масиви с повече от една размерност:

type
  datatype = array [enum_type1, enum_type2] of data_type;

Запетаята разделя двете размерности. Обръщението към конкретен елемент от този масив се прави с:

a [5, 3]

Двумерните масиви са полезни за програмиране на настолни игри. Дъската за морски шах може да има следните декларации за типове и променливи:

type
  StatusType = (X, O, Blank);
  BoardType = array[1..3,1..3] of StatusType;
var
  Board : BoardType;

Може да инициализирате дъската с:

for count1 := 1 to 3 do
  for count2 := 1 to 3 do
    Board[count1, count2] := Blank;

Разбира се, можете да имате и тримерни или повече мерни масиви (четиримерни, петмерни и т.н.).

 ◄   ▲   ►