Getting Lazarus/sk

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk)

Stabilné verzie

Zo SourceForge

Binárne uvoľnenia pre rôzne platformy sú dostupné prostredníctvom oblasti Lazarus Sourceforge download.

Získanie Lazarus z nášho úložiska Ubuntu

Na www.hu.freepascal.org sídli úložisko Ubuntu s balíčkami Lazarus a FPC vo forme *.deb.

Pridanie kľúča

Stiahnite kľúž z verejného key servera:

 gpg --keyserver hkp://pgp.mit.edu:11371 --recv-keys 6A11800F

Pridajte ho do systému apt:

 gpg --export 6A11800F | sudo apt-key add -

Môžete si pozrieť zoznam apt kľúčov pomocou:

 sudo apt-key list

Pridanie úložiska

Môžete použiť synaptic alebo priamo upraviť /etc/apt/sources.list. Pre stabilné (stable) úložisko, pridajte riadok:

 deb http://www.hu.freepascal.org/lazarus/ lazarus-stable universe

Pre testovacie úložisko:

 deb http://www.hu.freepascal.org/lazarus/ lazarus-testing universe

Inštalácia

Teraz môžete nainštalovať Lazarus pomocou apt:

 apt-get install lazarus

Vývojové verzie z SVN

Získanie SVN

Môžete si stiahnuť SVN klienta pre Windows na tortoisesvn.tigris.org. SVN klient príkazového riadku je dostupný na oficiálnej webovej stránke SVN pre voaceré platformy.

Na Linuxe je doporučené použiť balíčkovací systém vašej distribúcie pre nainštalovanie subversion.

Použitie SVN

V príkazovom riadku

Pre prvotné stiahnutie Lazarus:

Otvorte terminal/príkazový riadok, zmeňte adresár, v ktorom chcete mať vytvorený adresár Lazarus a zadajte:

 svn co http://svn.freepascal.org/svn/lazarus/trunk lazarus

Pre aktualizáciou zdrojov:

Otvorte terminal/príkazový riadok, presuňte sa do adresára lazarus a zadajte:

 svn update

Alternatívne URL

Niekedy vyššie udaná URL úložiska nepracuje, pretože medzi SVN serverom a Vami je http-proxy server, ktorý zvyčajne funguje ako 'transparent' proxy, ale stále neposiela Vaše SVN príkazy správne na server svn.freepascal.org.

Server svn.freepascal.org počúva aj na porte 8080. Možno proxy nebude zasahovať do HTTP prevádzky na tomto porte, tak môžete skúsiť:

svn co http://svn.freepascal.org:8080/svn/lazarus/trunk lazarus 

SVN úložisko Lazarus je zrkadlené na SourceForge s oneskorením 15 minút pomocou fpsvnsync. Úložisko SourceForge používa protokol HTTPS. Proxy servery zvyčajne nezasahujú do tohoto protokolu. Môžete skúsiť túto formu zadaním nasledujúceho príkazu

svn co https://svn.sourceforge.net/svnroot/lazarus/trunk lazarus

Ak vlastníte proxy server, ale sa priatelíte o správcom, tu nájdete detaily nastavenia proxy pre posielanie SVN príkazov, vrátane príkladu pre squid. Nezabudnite nastaviť klienta na používanie proxy! (pre TortoiseSVN, viz Settings/Network).

Používanie TortoiseSVN pre Windows

TortoiseSVN Main Menu.png

TortoiseSVN sa integruje do Prieskumníka Windows, takže po inštalácii sú všetky príkazy dostupné z Prieskumníka Windows pomocou kliknutia pravým tlačítkom na adresár alebo súbor.

Pre prvotné stiahnutie Lazarus:

 • Otvoriť Prieskumníka Windows
 • Vytvoriť adresár, do ktorého chcete umiestniť súbory zo servera SVN
 • Kliknúť pravým tlačítkom na novovytvorený adresár
 • Zvoliť SVN Checkout... z vyskakovacieho menu
 • V nasledujúcom dialógu zadajte URL servera so zdrojovým kódom Lazarus:
http://svn.freepascal.org/svn/lazarus/trunk
 • Počkať kým TortoiseSVN importuje spborový strom zo servera, to môže trvať dlhšie.
TortoiseSVN Main Menu Update.png

Pre aktualizáciu zdrojových kódov Lazarus:

 • Otvoriť Prieskumníka Windows
 • Kliknúť pravým tlačítkom na novovytvorený adresár
 • Zvoliť SVN Update vo vyskakovacom menu

Scripts

Lightning: Tu je dávkový skript Windows, ktorý sa stará o skontrolovanie a akrualizáciu Lazarus z SVN do podadresára a základnú opravu chýb, pretože nepoznám spôsob ako zistiť kde je Lazarus nainštalovaný, nemôže preložiť alebo prekopírovať súbory do vašej pracovnej inštalácie Lazarus.

Prosím uložte skript ako getlaz.bat alebo akokoľvek inak, ale neposkytujem žiadnu záruku, použitie je na vlastné riziko, vložte ho najprv do testovacieho adresára a overtte, že v ňom neexistuje podadresár lazarus.

@echo off
REM Script for checkout and update Lazarus from SVN
echo.

REM Check if lazarus directory exists to update or checkout first
if exist lazarus (
echo Updating Lazarus, please wait ...
cd lazarus
svn update
if %errorlevel% NEQ 0 goto CleanupLaz
cd ..
goto Exit
)

echo Checking out Lazarus for the first time, this might take a while ...
svn checkout http://svn.freepascal.org/svn/lazarus/trunk lazarus
goto Exit

:CleanupLaz
echo.
echo Something went wrong, trying to fix any problems if possible ...
svn cleanup
if %errorlevel% NEQ 0 (
cd ..
echo.
echo Cleanup Failed ! Please check or delete/move/rename the lazarus subdirectory ...
goto Exit
)

cd ..
echo.
echo Cleanup complete please run the script again.
:Exit


Matthijs: V Linuxe používam skript (nie je veľmi sofistikovaný, ale robí trik) pre stiahnutie poslednej SVN-verzie Lazarus. Najprv Vám vysvetlím môj systém.

v mojom domovskom adresári mám špeciálny podadresár 'cvsroot. V \om m8m skript pre sťahovanie Lazarus a ďalších zaujímavých projektov. Lazarus je nainštalovaný v /usr/share/lazarus. Pred vybudovaním novej verzie z SVN vytvorím zálohu, len ak aktuálne SVN je unstable, presunutím adresára /usr/share/lazarus do /usr/share/lazarus.bu.

Upravenie skriptu pre Váš systém spočíva len v úprave konštánt definovaných na začiatku skriptu. Ale bez ďalších rečí, tu je skript, ale (veľké ale) je poskytnutý bez akejkoľvek záruky :) Ak sa veci pokazia, je to na Vás.

#!/bin/bash

# before you can use this script you have to checkout all files
# so first do a
# svn checkout http://svn.freepascal.org/svn/lazarus/trunk lazarus

#Define some directories
BASEDIR=/usr/share/
LAZCVSDIR=~/cvsroot/lazarus/
LAZDIR=/usr/share/lazarus/
LAZBACKUP=/usr/share/lazarus.bu

#Remove old backup if it exists
date +"%T %tStart"
if [ -d $LAZBACKUP ]
then 
 date +"%T %tRemoving old backup"
 rm $LAZBACKUP -fr
else
 date +"%T %tNo backup to remove"
fi

date +"%T %tCreating copy of lazarus dir"
cp -R $LAZDIR $LAZBACKUP

#Getting stuff from svn
date +"%T %tUpdate lazarus"
svn update lazarus > ~/cvs_update.log

#Copying cvs-files to our laz dir.
date +"%T %tcopying files"
cp -Rf $LAZCVSDIR $BASEDIR --reply=yes

#Make and building of lazarus
date +"%T %tmake lazarus" 
cd $LAZDIR
make > /dev/null
date +"%T %tmake the packages"
make idepkg > /dev/null
date +"%T %tFinished"

Inštalácia prekladača

Jouke: Ak začínate z nuly, nemáte nainštalovaný ani prekladač FPC. Inými slovami, prekladač nie je zahrnutý v Lazarus SVN. Je možné použiť SVN verziu FPC, ale všeobecne je lepšie použiť poslednú stabilnú verziu (momentálne v2.0.4). Podľa môjho názoru je lepšie vyskúšať prebudovanie adresárovej štruktúry štandardnej inštalácie Lazarus. Takto som to inštaloval aj (na WinXP):

 • Stiahnuť binárny balík pre svoj systém zo stránky FreePascal.
 • Stiahnite aj zdrojový kód z tej istej stránky.
 • nainštalujte binárny balík jeho spustením, voľbou 'full install' a potvrdením všetkých predvolených hodnôt.
 • Rozbaľte zdrojové kódy do rovnakého adresára ako binárky (c:\fpc\2.0.4\).
 • Vo svojom základnom adresári Lazarus, vytvorte dva nové adresáre pp a fpcsrc.
 • Z adresára fpc c:\fpc\2.0.4\, vyberte adresáre bin, msg a units a prekopírujte ich celé do adresára pp, ktorý stepráve vytvorili.
 • Z adresára zdrojových kódov fpc c:\fpc\2.0.4\fpc\, vyberte adresáre fcl, rtl a packages a prekopírujte ich do novovytvoreného adresára fpcsrc.
 • Keď vynechám všetky adresáre, ktoré tam už boli a základných adresárov, musí strom Lazarus vyzerať teraz takto:
 C:\Lazarus\pp\bin
        \msg
        \units
      \fpcsrc\fcl
          \packages
          \rtl
 • Ak chcete, môžete teraz zmazať zdrojové kódy fpc a odinštalovať binárky fpc.
 • Overte, že nová cesta k súboru ppc386.exe je vo vašom prostredí.
 • z adresára C:\lazarus\tools\install\win32 prekopírujte súbor 'samplefpc.cfg' do adresára C:\lazarus\pp\bin\i386-win32 a premenujte ho na fpc.cfg (najprv zmažte/premenujte starú verziu fpc).
 • Upravte tento súbor a nahraďte všetky výskyty '$1' na 'C:\lazarus\pp'.

To je všetko. Teraz musíte byť schopní vytvoriť Lazarus a spustiť ho!

Metóda dennej snímky

Ak nechcete použiť priamo SVN, môžete vyskúšať dennú snímku. Zoznam zrkadiel nájdete na Sťahovania snímkov Lazarus.

Prehliadanie úložiska zdrojového kódu pomocou webového prehliadača

Obsah archívu SVN môže byť prehlaidaný aj pomocou Vášho webového prehliadača cez rozhranie this viewcvs.

Distribúcie Lazarus

Existujú viaceré neoficiálne stránky, na ktorých môžete tiež nájsť Lazarus a Free Pascal:

Pôvodní spolupracovníci a zmeny

 • Preložil --Komunista 19:49, 26 December 2007 (CET)

This page has been converted from the epikwiki version.