Getting Lazarus/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk)

Pobieranie Lazarusa

Pobierz i zainstaluj oficjalną wersję programu Lazarus

Z systemu SourceForge

Wersje binarne dla różnych platform dostępne są w strefie pobierania na Lazarus Sourceforge.

Dla osób, które mają zablokowany dostęp do SF, wydania Lazarusa z Sourceforge są dostępne na:

Dla konkretnej platformy

Aby pobrać Lazarusa dla Windows - użyj powyższego linku Sourceforge.

Pobierz Lazarusa dla ReactOS

Pobierz Lazarusa dla Ubuntu

Pobierz Lazarusa dla Fedora

Pobierz Lazarusa dla Suse

Pobierz Lazarusa dla Scientific Linux

Pobierz Lazarusa dla Raspberry Pi (Raspbian)

Pobierz Lazarusa dla Mac

Lazarus na Solaris

Uzyskanie klienta Git

Klient TortoiseGit

Klient TortoiseGit dostępny jest tylko dla systemu Windows. Możesz go pobrać z https://tortoisegit.org/

Git dla Windows

Klient wiersza poleceń:

https://gitforwindows.org/ https://git-scm.com/download/win

Inni klienci

Klient wiersza poleceń GIT jest dostępny pod adresem https://git-scm.com/downloads dla wielu platform.

W systemie Linux zaleca się zainstalowanie git przy użyciu systemu zarządzania pakietami właściwemu dla twojej dystrybucji. Na przykład:

sudo apt-get install git

Pobieranie Lazarusa z serwera GitLab

Wersja rozwojowa Lazarusa

Aby zdobyć Lazarusa po raz pierwszy, użyj wiersza poleceń:

 git clone https://gitlab.com/freepascal.org/lazarus/lazarus.git lazarus

W bieżącym katalogu zostanie utworzony nowy katalog o nazwie „lazarus”.

Naprawcza gałąź najnowszej wersji Lazarusa

Przejdź do katalogu „lazarus” utworzonego przez powyższe polecenie git clone i uruchom polecenie

 git switch fixes_2_2

Zmień nazwę gałęzi (ang. branch) zgodnie z wybraną wersją poprawek. Pobierz listę za pomocą

 git branch --all

Wynik będzie zawierał wiersze podobne do

 remote/origin/fixes_2_2

Nazwa gałęzi to tylko ostatnia część ścieżki.

Następnie zaktualizuj kod źródłowy

Otwórz terminal/wiersz poleceń, przejdź do katalogu „lazarus” i wpisz:

 git switch main
 git pull 

zamiast gałęzi main możesz chcieć określić gałąź poprawek.

Aby skompilować Lazarusa zobacz to.

Skrypty

Istnieją skrypty dla systemów Windows i Linux, które automatyzują pobieranie i budowanie Lazarusa: Skrypty dla Lazarusa

Kompilowanie i uruchamianie Lazarusa

Zobacz szczegółowy przewodnik instalacji - Instalowanie Lazarusa.

Korzystanie z wiersza poleceń

Lazarus jest dostarczany z automatycznie wygenerowanym plikiem Makefile (o nazwie „Makefile”) dla narzędzi gnu „make”.

Warning-icon.png

Ostrzeżenie: Jeśli masz również zainstalowane narzędzia Embarcadero (lub Borland), ich polecenie „make” może kolidować z gnu „make”. W takim przypadku możesz usunąć lub zmienić nazwę pliku binarnego powodującego konflikt z Embarcadero, usunąć jego katalog z Windows PATH lub ustawić ścieżkę w konsoli przed wywołaniem make:

 set path=c:\pascal\3.2.0\bin\i386-win32;%path%

Warning-icon.png

Ostrzeżenie: „make” może również zawieść, jeśli masz na swojej ścieżce powłokę (taką jak sh.exe). Zależy to od tego, jak ta powłoka interpretuje cudzysłowy i odwrotne ukośniki.

make pozwala łatwo skompilować Lazarusa z wiersza poleceń. Musisz najpierw zainstalować i skonfigurować fpc i fpc-packages.

Aby uruchomić kompilację, przejdź do katalogu Lazarus w swoim terminalu i wpisz:

 make

Powinno to odbudować LCL i Lazarus IDE z zainstalowanymi podstawowymi pakietami.

Innym przydatnym poleceniem jest

 make bigide

które dodaje te same pakiety, które ma wersja oficjalna.

Następnie możesz uruchomić Lazarusa z tego samego katalogu źródłowego za pomocą polecenia „lazarus” (w systemach uniksowych „./lazarus”).

Jeśli chcesz uruchomić kilka wersji, możesz nakazać lazarusowi użycie określonych katalogów konfiguracyjnych za pomocą opcji --pcp, np. :

lazarus --pcp=/home/TY/myLaz19

Cele kompilacji

Celem kompilacji nie zawsze musi być tylko i wyłącznie główny program. Czasami możemy chcieć skompilować tylko część programu. Wykonać to możemy za pomocą dodatkowych komend.

make help

Aby zobaczyć listę dostępnych celów dla make wykonaj polecenie make help. Uwaga: „make help” istnieje od wersji 1.0. A oto wynik polecenia „make help”:


 
make help 

 Main targets
         Without any target, target 'all' will be invoked.
  all      build all needed, i.e. minimal IDE, lazbuild, startlazarus.
  clean     deletes files that 'bigide' creates. It does not clean up all possible
         targets. Clean other target: make clean LCL_PLATFORM=qt
  distclean   Clean all targets and common leftovers.
  lazbuild    build lazbuild and lcl with nogui widgetset
  bigide     as all, except that the IDE is built with a lot of extra packages
  useride    calls lazbuild to build an IDE with your active profile, requires lazbuild
  install    installs Lazarus under /usr/local/share/lazarus
         You can change the directory by appending INSTALL_PREFIX=/some/path

 Sub targets
  registration  build package FCL
  lazutils    build package LazUtils, requires registration
  codetools   build package CodeTools, requires lazutils
  lcl      build package LCLBase and LCL, requires lazutils
  tools     build lazres, svn2revisioninc, updatepofiles, lrstolfm,
         requires LCL with nogui widgetset
  basecomponents build debuggerintf, lazdebuggergdbmi, lazcontrols, synedit, ideintf
         for the LCL_PLATFORM, requires lcl
  bigidecomponents build many extra packages for the LCL_PLATFORM, requires basecomponents
  lhelp     build lhelp, requires bigidecomponents
  starter    build startlazarus, requires basecomponents
  examples    build basic examples, requires basecomponents                                                    
         Note: There are more examples having their own directory                                               
                                                                                    
 Flags:                                                                                
  PP=/path/to/fpc    use another compiler                                                             
  USESVN2REVISIONINC=0  do not update ide/revision.inc                                                        
  INSTALL_PREFIX=/usr  used by 'install' as path prefix                                                       
  FPC_DIR=/usr/share/fpcsrc/3.0.4  used by fpcmake when regenerating Makefiles                                            
  OPT='-vwnbq -gh'    append these options when calling the compiler                                                
                                                                                    
 Usage examples:                                                                            
                                                                                    
 Update svn and build a minimal IDE, startlazarus and lazbuild:                                                   
  make clean                                                                             
  svn up                                                                                
  make clean all                                                                           
                                                                                    
 Note: You can start lazarus with 'startlazarus'                                                            
 Note: Use the IDE or lazbuild to compile your projects/packages.                                                   
                                                                                    
 Update svn and build an IDE with your last set of packages:                                                     
  make clean                                                                             
  svn up                                                                               
  make clean lazbuild useride                                                                     
                                                                                    
 Clean up:                                                                               
 There is no command to clean up a svn repository completely, but                                                   
 you can use the following command under Linux/OS X:                                                         
 svn status | grep '\?' | sed -e 's/\? *//' | xargs rm -r                                                       
                                                                                    
 Another possibility is to create a clean copy via the svn export command.                                              
                                                                                    
 Install:                                                                               
  Note: You can use Lazarus without installing. Just start the lazarus executable.                                          
  1. Build Lazarus as normal user with one of the above commands.                                                   
  2. Install as root into /usr                                                                    
     sudo make install
   This installs startlazarus, lazarus-ide, lazbuild under /usr/bin
   and copies the whole lazarus source directory to /usr/share/lazarus

Parametry polecenia make

Istnieją dodatkowe parametry, które można wykorzystać do stworzenia Lazarusa. Zobacz przykład powyżej.

 • OPT=%compiler_switches

%compiler_switches jest przekazywany do każdego wywołania fpc. Opcja jest przydatna przy określaniu definicji

Na przykład:

 make bigide OPT="-dNoGdkPixBufLib -gw2" 

tworzy LCL i IDE z predefiniowaną opcją NoGdkPixBufLib i informacją o debugowaniu dwarf2.

 • LCL_PLATFORM=%platform

%platform to docelowy zestaw widżetów. Może to być win32, wince, gtk, gtk2, qt, carbon, cocoa, customdrawn.

Na przykład:

 make LCL_PLATFORM=gtk2

Przebudowuje LCL i IDE dla zestawu widżetów gtk2

 • FPC=%compiler_path

lub

 • PP=%compiler_path

%compiler_path to ścieżka+nazwa pliku do niestandardowego pliku binarnego kompilatora, za pomocą którego chcesz zbudować kod wynikowy.

jak na przykład:

make FPC="~/Pfad/fpc"

Przeglądaj repozytorium źródeł za pomocą przeglądarki internetowej

Zawartość repozytorium GIT można również przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej za pośrednictwem interfejsu.

Dystrybucje Lazarusa

Istnieje kilka nieoficjalnych stron, na których również można znaleźć Lazarusa i Free Pascala:

Zobacz także