Round/eo

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) Esperanto (eo) suomi (fi) русский (ru)

La RTL Systema unuo enhavas funkcion Round, kiu rondigas Real-tipan valoron al Entjera-tipa valoro. Ĝia eniga parametro estas esprimo kaj Round revenigos Int64 valoron kiu estas la valoro de la enigo rondigita al la plej proksima entjero. Se la enigo estas ekzakte meze de la du entjeroj - N.5 - tiam "rondigo de bakisto" estas uzata, kies rezulto estas la plej proksima para nombro.

Deklaro

function Round(X: Real): int64;

Ekzemplo de Uzado

begin
   WriteLn( Round(8.7) );
   WriteLn( Round(8.3) );
   // examples of "bankers rounding" - .5 is adjusted to the nearest even number
   WriteLn( Round(2.5) );
   WriteLn( Round(3.5) );
end.

Output

 9
 8
 2
 4

See also