TAChart Tutorial: Getting started/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) русский (ru)

Johdanto

tachart getting started step6.png

Jos halutaan lisätä kaavio tai diagrammi Lazaruksen lomakkeelle niin TAChart komponentteja kannattaa katsoa. Tämä on vakio Lazarus paketti kaavioiden näyttämiseen.

Tässä opetusohjelmassa tehdään joitakin matemaattisia toimintoja TAChart:lla. Luomme kaavion jossa on kolme viivakuvaajaa (LineSeries)

  y = cos (x),
  y = sin (x), ja
  y = cos (x) * sin (x). 

Aluksi yhdistetään datapisteitä, siksi käytämme "viivakuvaajaa". TAChart, tietenkin, mahdollistaa käyttää monia muitakin kuvaajia, esimerkiksi palkkia, aluetta, piirakkaa, tai jopa kehittyneitä tyyppejä kuten B-käyrä tai laatikko-jana kuvaajaa.


Mitä tarvitaan?

Tämä opas on aika perusteellinen. Mutta pohjaksi tietenkin tarvitaan perustiedot Object Pascal kielestä ja Lazarus IDE:stä.

TAChart sisältyy vakiona Lazarukseen, joten ei ole tarvetta etsiä tätä pakettia jostain paikasta internetistä. Älä kuitenkaan käytä liian vanhaa versiota Lazaruksesta koska TAChart kehitetään aktiivisesti ja jotkut ominaisuudet saattavat muuttua versiosta toiseen.

Parasta on, jos noudatat tätä opasta vaihe vaiheelta. Haluessasi voit käyttää tämän artikkelin lopussa olevaa valmista lähdekoodia.

Uusi projekti

TAChart component palette.png

Aluksi, luomme uuden projektin Lazaruksessa, ja komponenttipaletilta valitaan sivu "Chart". Klikkaa äärimmäisenä vasemmalla olevaa kuvaketta, TChart komponentti, ja lisää se lomakkeelle. Näet lomakkeella tyhjän kaavion jossa on x- ja y-akselit.


TAChart GettingStarted Step1.png

Kuvaajan lisääminen

Nyt lisätään kuvaaja. Tämä onnistuu kaksoisnapsauttamalla TChart komponenttia (tai hiiren kakkospainikkeella ja valitse "Muokkaa kuvaajia" ponnahdusvalikosta). TAChart sarjan editori tulee näkyviin. Se on edelleen tyhjä, mutta kun valitset "Lisää" näet valikon jossa on TAChart paketissa olevat kaikki kuvaajat. Valitse "viivakuvaaja". Toista tämä vielä kaksi kertaa, luot siis yhteensä kolme viivakuvaajaa kaavioon. Ne eivät vielä näy kaaviossa, koska niissä ei vielä ole dataa. Jos ei dataa - niin ei näytetä. Tämä korjaantuu hetkessä.


TAChart GettingStarted Step1a.png

Tässä välissä on hyvä katsoa komponenttimuokkainta. TAChart käyttää varsin monimutkaista luokkiuen ja säiliöiden arkkitehtuuria, joten on tärkeää ymmärtää oliopuu. Tässä vaiheessa projektia nähdään TChart komponentti ja sen lapset, kolme viivakuvaajaa (Line Series) ja AxisList jolla on Left ja Bottom akselit lapsina. Kuvaajien nimet on rakennettu: Chart< numero >< kuvaajan englanninkielinen nimi >< numero > .

tachart getting started object tree.png

Kuvaajille voidaan antaa enemmän kuvaavat nimet, kuten SinSeries, CosSeries ja SinCosSeries. Tätä tarkoitusta varten, klikkaa kutakin kuvaajaa ja muuttaa kuvaajan nimeä Name ominaisuudessa varattuun kenttään komponenttimuokkaimessa.

Lisätään data

Nyt on aika lisätä dataa. Helpoin vaihtoehto on lisätä dataa on lisätä se lomakketta luotaessa. Kirjoitetaan ne lomakkeen OnCreate tapahtumaan. Tietenkin "todellisessa" projektissa, voit lisätä tietoja muissakin tilanteissa, esimerkiksi kun napin painalluksella, joka voisi aloittaa laskemisen tai lukea tietoja tiedostosta.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
const
 N = 100;
 MIN = -10;
 MAX = 10;
var
 i: Integer;
 x: Double;
begin
 for i:=0 to N-1 do begin
  x := MIN + (MAX - MIN) * i /(N - 1);
  SinSeries.AddXY(x, sin(x));
  CosSeries.AddXY(x, cos(x));
  SinCosSeries.AddXY(x, sin(x)*cos(x));
 end;
end;

Tämä metodi luo 100 datapistettä kuhunkin kuvaajaan. X:n arvot lasketaan olevan yhtä kaukana välillä MIN ja MAX eli -10 ja 10. Tärkeät rivit ovat ne joissa kutsutaan kunkin kuvaajan AddXY metodia. Tämä metodi vie x- ja y-koordinaatit kunkin datapisteeseen ja lisää ne sisäisen luetteloon. On myös ylikuormitettu versioita tähän metodiin, jossa voit myös siirtää tekstin datapisteen sekä yksittäisen värin, mutta emme tarvitse tätä ominaisuutta tällä kertaa.

Mainittu luettelo on niin sanottu chart source - tämä on luokka, joka tarjoaa datat piirtämiseen. Voit käyttää sisäänrakennettua chart source:a, tai voit linkittää erikseen kuvaajaan. On erilaisia chart source:ja komponenttipalettissa, kuten

 • TListChartSource joka tallentaa datat luetteloon (tämän typpistä nyt käytetään)
 • TDBChartSource joka on rajapinta tietokannan tietueisiin ja kenttiin
 • TUserDefinedChartSource joka antaa erittäin yleisen pääsyn dataan, esimerkiksi, tallennetaan taulukkoon käyttäjän määrittät tietueet
 • TCalculatedChartSource jonka avulla voidaan analysoida kuvaajan ja näyttää tulokset toisessa.

Tämä on nyt tarpeeksi chart sources - sisäänrakennettu chart source riittää tähän projektiin.

tachart getting started step2.png

Ok, käännä ja aja nyt ohjelma. Näemme kolme käyrää, ja x-akseli automaattisesti näyttä että datat vaihtelevat välillä -10 ja 10. No - ei aivan huono, mutta kaukana täydellisestä: kaavio on hyvin sekava, ei voi erottaa yksittäisiä rivejä, ja ei voi kertoa mikä kuvaaja kuuluu mihinkin.


Kuvaajien alustaminen

Herää ajatus että selkeyttä voitaisiin saada muuttamalla eri kuvaajien värit erilaiseksi. Tämä tehdään valitsemalla komponenttimuokkaimessa kunkin kuvaajan oliopuussa muuttamalla SeriesColorominaisuutta halutun väriseksi. SeriesColor määrittää sen värin joka yhdistää kuvaajan datapisteet.

Kun muutit kaikki eri väriseksi ja käännät sen niin näet kuvaajat värillisinä. Mutta ohjelman käyttäjä ei voi erottaa mitä mitäkin on. Tarvitsemme selityspalkin (legend).

Lisätään selityspalkki (legend)

Korosta kaavio ja komponenttimuokkaimessa mene kohtaan Legend ja avaa sen osa-ominaisuudet. Lopussa on Visible joka on oletuksena false - niin vaihda se true:ksi ja käännä.

tachart getting started step3.png

No, siitä tuli parempi. Se mikä puuttuu, on selittävä teksti kullekin kuvaajalle, kuten y = sin(x). Tätä varten kullakin kuvaajalla on ominaisuus Title - tässä on se teksti, joka näkyy selityspalkissa kunkin kuvaajan symbolin jälkeen. Seuraavaksi käydään läpi kaikki kuuvaajat uudelleen ja asetetaan komponenttimuokkaimessa Title kohdassa y=sin(x), y=cos(x) tai y=sin(x)*cos(x) kuvaajaa vastaavasti.

tachart getting started step4.png tachart getting started step4a.png

Nyt kun kääntää niin kaavio on lähes täydellinen. Lähes - koska selityspalkki on melko suuri ja kaavio vie jäljellä olevan tilan joka on suhteellisesti katsoen pieni. Tietenkin voidaan kasvattaa lomakkeen kokoa. Toisaalta voidaan selityspalkki laittaa kaavion alle. Tämä onnistuu muuttamalla kaavion omaisuutta Legend ja asetamalla Alignment arvoksi laBottomCenter . Sekä myös asettaa ColumnCount arvoksi 3 , muuten kuvaajien selitystekstit ei tulee olemaan peräkkäin.

tachart getting started step5.png

Ah! - Kolmas merkintä on katkaistu, koska ikkuna ei ole tarpeeksi leveä. Muuta kaavion Align-ominaisuus alClient:ksi ja lisää ikkunan leveys hieman.


Hienosäätö

Muutamia asioita voidaan vielä parantaa: akseleilla tulisi olla otsikko, kuten "x-akseli" ja "y-akseli", vastaavasti siellä pitäisi olla myös otsikko kaavion yläpuolella.

Asetettaaksi otsikon x-akselille se onnistuu valitsemalla kaavion oliopuusta AxisList:n kohta Bottom. Avaa sen aliominaisuudet, etsi kohta Title ja sen aliominaisuuksiin. Caption kohdassa oleva teksti näytetään kaaviossa. Jos Visible on asetettu arvoon true. Tässä voidaan myös määrittää fontin tyyli. Tee sama Left kohtaan.

Vastaavasti samaa menetelmää voidaan käyttää asettamaan kaavion otsikko: Siirry kaavion omaisuuteen Title , kirjoita otsikko kenttään Text (tässä voi käyttää monirivistä tekstiä) ja aseta Visible arvoon true.

Ja lopuksi, voidaan käyttää vaikka kaavion taustalla valkoista väriä, tämä on muuttamalla omaisuutta BackColor. Ja ehkä ruudukkoa olisi vähemmän korostettava, eli se voisi näyttää paremmalta jos väri olisi clSilver. Muuta Left:n ja Bottom:n omaisuutta Grid.Color vaihtaaksesi sen.


Valmis!

Lopulta kaavio näyttää tältä. Aika hieno? Eikä se ollut ollenkaan vaikeaa ...

Jos haluat lisätietoja TAChart:sta niin vilkaise TAChart documentation ja tutkia joitakin niistä monista demoista, jotka tulevat TAChart:n mukana. Ne löytyvät kansiosta components\tachart\demo (ovat Lazaruksessa mukana).

tachart getting started step6.png

Lähdekoodi

Tämän opetusohjelman lähdekoodi löytyy kansiosta tutorials/getting_started nimellä getting_started.lpi.

Projekti tiedosto

program project1;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Interfaces, // this includes the LCL widgetset
 Forms, Unit1, tachartlazaruspkg
 { you can add units after this };

{$R *.res}

begin
 RequireDerivedFormResource := True;
 Application.Initialize;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.

Unit1.pas

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, TAGraph, TASeries, Forms, Controls, Graphics,
 Dialogs;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Chart1: TChart;
  SinSeries: TLineSeries;
  CosSeries: TLineSeries;
  SinCosSeries: TLineSeries;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
const
 N = 100;
 MIN = -10;
 MAX = 10;
var
 i: Integer;
 x: Double;
begin
 for i:=0 to N - 1 do begin
  x := MIN + (MAX - MIN) * i / (N - 1);
  SinSeries.AddXY(x, sin(x));
  CosSeries.AddXY(x, cos(x));
  SinCosSeries.AddXY(x, sin(x)*cos(x));
 end;

end;

end.

Unit.lfm

object Form1: TForm1
 Left = 14
 Height = 244
 Top = 137
 Width = 347
 Caption = 'Form1'
 ClientHeight = 244
 ClientWidth = 347
 OnCreate = FormCreate
 LCLVersion = '1.1'
 object Chart1: TChart
  Left = 0
  Height = 244
  Top = 0
  Width = 347
  AxisList = <  
   item
    Grid.Color = clSilver
    Minors = <>
    Title.LabelFont.Orientation = 900
    Title.LabelFont.Style = [fsBold]
    Title.Visible = True
    Title.Caption = 'y axis'
   end  
   item
    Grid.Color = clSilver
    Alignment = calBottom
    Minors = <>
    Title.LabelFont.Style = [fsBold]
    Title.Visible = True
    Title.Caption = 'x axis'
   end>
  BackColor = clWhite
  Foot.Brush.Color = clBtnFace
  Foot.Font.Color = clBlue
  Legend.Alignment = laBottomCenter
  Legend.ColumnCount = 3
  Legend.Visible = True
  Title.Brush.Color = clBtnFace
  Title.Font.Color = clBlue
  Title.Font.Style = [fsBold]
  Title.Text.Strings = (
   'My first chart'
  )
  Title.Visible = True
  Align = alClient
  ParentColor = False
  object SinSeries: TLineSeries
   Title = 'y=sin(x)'
   LinePen.Color = clRed
  end
  object CosSeries: TLineSeries
   Title = 'y=cos(x)'
   LinePen.Color = clBlue
  end
  object SinCosSeries: TLineSeries
   Title = 'y=sin(x)*cos(x)'
   LinePen.Color = clGreen
  end
 end
end