TStringList-TStrings Tutorial/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) polski (pl) русский (ru)

Poradnik do TStringList i TStrings

TStringList

TStringList (lub jego rodzic TStrings) jest bardzo podobna do fantazyjnej tablicy dynamicznej lub zbioru ciągów typu string (typ zbiorowy ciągów znakowych nie jest możliwy w FPC). Ten typ danych jest bardzo przydatny podczas programowania i mam zamiar nauczyć Cię podstaw obsługi TStringList!

Prosty przykład

program StrList;
{$mode objfpc}
uses
 Classes, SysUtils;
var
 Str: TStringList;
begin
 Str := TStringList.Create; // Jest to potrzebne podczas korzystania z tej klasy (lub większości klas)
 Str.Add('Jakiś ciąg znaków!');
 writeln('Lista ciągów ma teraz ' + IntToStr(Str.Count) + ' ciąg(ów).');
 Readln;
 Str.Free; //Zwolnij pamięć używaną przez tę instancję stringlist
end.

Jest to prosty program konsolowy, który utworzy i doda jeden ciąg (string) do listy ciągów (stringlist). Oto kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć:

Create - Stworzy listę ciągów, którą potem możesz modyfikować. Jeśli używasz konstruktora constructor Create, musisz później zwolnić jego pamięć za pomocą Free. Wywołanie free skutkuje wywołaniem destruktora destructor Destroy, który niszczy listę i uwalnia zajmowaną przez nią pamięć. Jeśli tego nie zrobisz, to program nie ulegnie awarii, ale też nie zwolni całej zajmowanej pamięci i nastąpi tzw. wyciek pamięci.

Count - Ta właściwość jest licznikiem liczby ciągów na liście.

Add - Ta metoda umożliwia dodanie jednego ciągu do listy ciągów. Jest to funkcja, która zwraca indeks ciągu. Tutaj z pomocą przychodzi licznik.

Delete - Usuwa ciąg (string) z listy ciągów (stringlist). Musisz wiedzieć, że nie podajesz ciągu znaków, które chcesz usunąć, ale musisz wprowadzić indeks tego ciągu. Jak powiedziałem: to jak fantazyjna tablica dynamiczna.

IndexOf - Zwróci indeks ciągu na liście. Jeśli nie zostanie on znaleziony, to zwraca -1.

Clear - Czyści całą listę.

Rozszerzony przykład

A może bardziej soczysty przykład, co?

program StrList2;
{$mode ObjFPC}
uses
Classes, SysUtils;

var
 Str: TStringList;
 S: String;
 Counter: Integer;
begin
 Str := TStringList.Create;
 Writeln('String List Test');
 repeat
  Writeln('Wpisz ciąg do dodania (wpisz KONIEC, aby zatrzymać dodawanie ciągów)');
  Readln(S); 
  if (S = 'KONIEC') then 
   Break; // wyjście z pętli
  
  if (S <> '') then
  begin
   Counter := Str.Add(S);
   Writeln('Ciąg: ' + S + ' został dodany!');
   Writeln('Jego index to: ' + IntToStr(Counter)); // Licznik zawsze będzie indeksem ostatnio dodanej rzeczy
  end 
  else 
  begin
   Writeln('Nie wprowadzono żadnych danych...');
  end;
 until (S = 'KONIEC');
 writeln('Zawartość TStringList: '+ Str.CommaText);
 Str.Free; //zwolnij pamięć
end.

Jednak, aby uniknąć możliwych wycieków pamięci, zawsze powinieneś używać bloku Try - Finally wszędzie, gdzie to możliwe, aby uzyskać coś takiego:

var
 slist: TStringList;

...

slist := TStringList.Create;
try
 ...
 // rób różne rzeczy z twoją listą stringów (stringlist)
 ...
finally
 if Assigned(slist) then
  FreeAndNil(slist);
end;
// Działa to doskonale, bez podwójnego tworzenia listy ciągów
function theStringList: TStringList;
var
 J: integer;
begin
 result := TStringList.Create;
 for J:=0 to 10 do
  result.add(intToStr(J));
end;

procedure Caller;
var
 SL: TStringList;
 K: integer;
begin
 SL := theStringList;
 for K:=0 to pred(SL.Count) do
  writeln(SL[K]);
 if assigned(SL) then
  SL.Free;
end;

Aby iterować po liście, lepiej jest użyć pętli while-do zamiast pętli for-to. Powodem jest to, że lista może być pusta, więc pętla for-to nie działa poprawnie.

W tym przykładzie procedura SubscriberDel jest wywoływana dla każdego identyfikatora ID na liście, a lista identyfikatorów ID jest przekazywana do procedury jako ciąg znaków (string).

procedure SubscribersDelete(const Subscriber_ID: string);
var
 List : TStringList; 
 i : Integer;
begin
 List := TStringList.Create;
 List.Text := Subscriber_ID;
 i := 0;
 while i < List.Count do
  begin
   SubscriberDel(List.Strings[i]);
   inc(i);
  end;
 List.Free;
end;

Konwersja do i z ciągów rozdzielanych

Poniższy kod spowoduje powstanie listy ciągów zawierającej 4 elementy ('1', '2', '3' i '4');

procedure Sample;
var
  MyStringList: TStringList=nil;
begin
   MyStringList:= TStringList.create;
   MyStringList.Delimiter := ';';
   MyStringList.DelimitedText:='1;2;3;4';
   MyStringList.free;
end;


Odpowiednio następny kod złoży listę ciągów w ciąg rozdzielony średnikami ('1;2;3;4'):

function Sample2 : string;
var
  MyStringList: TStringList=nil;
begin
   MyStringList:= TStringList.create;
   MyStringList.Delimiter := ';';
   MyStringList.Add('1');
   MyStringList.Add('2');
   MyStringList.Add('3');
   MyStringList.Add('4');
   Result :=MyStringList.DelimitedText;
   MyStringList.free;
end;

Zwróć uwagę, że separator to znak typu char, a nie ciąg typu string! Jeśli separatorem jest ciąg (na przykład „\n”), to możesz użyć poniższego kodu, aby uzyskać listę ciągów zawierającą 4 elementy („1”, „2”, „3” i „4”):

procedure Sample;
var
  MyStringList: TStringList=nil;
begin
   MyStringList:= TStringList.create;
   MyStringList.text:=StringReplace('1\n2\n3\n4','\n',Lineending,[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
   MyStringList.free;
end;

I odwrotnie, następna funkcja zwróci „1\n2\n3”:

Function Sample : string;
var
  MyStringList: TStringList=nil;
begin
   MyStringList:= TStringList.create;
   MyStringList.SkipLastLineBreak := True;
   MyStringList.add('1');
   MyStringList.add('2');
   MyStringList.add('3');
   result := StringReplace(MyStringList.Text,Lineending,'\n', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
   MyStringList.free;
end;

Obsługa plików

Korzystając z TStringList, masz do dyspozycji 2 procedury obsługi plików: SaveToFile i LoadFromFile. SavetoFile zapisze wszystkie ciągi z listy do pliku. LoadFromFile otworzy plik i doda dane pliku do listy ciągów.

program StrListFile;
{$mode objfpc}
uses
 Classes, SysUtils;

var
 Str: TStringList;
begin
 Str := TStringList.Create;
 try
  Str.LoadFromFile('SomeFile.txt');
  Str.Add('Hello');
  Str.SaveToFile('SomeFile.txt');
 finally
  Str.Free;
 end;
end.

Właśnie otworzyłeś plik, wyedytowałeś go i zapisałeś z powrotem tam, gdzie był!

Sortowanie

Procedura Find wymaga posortowanej listy. Najłatwiejszym sposobem jest ustawienie właściwości Sorted na True, dzięki temu nowe elementy dodawane do listy zostaną wstawione we właściwej pozycji. Ma to kilka dodatkowych efektów ubocznych, po pierwsze, nie możesz użyć procedury Insert(), użyj tylko Add(). Po drugie, ustawia ona właściwość Duplicates, jej domyślne ustawienie to „dupIgnore”, co oznacza, że ​​próby dodania identycznych wpisów będą ignorowane. Jednak wywołanie AddObject(), które mają identyczny ciąg znaków i jakiś nowy Object, spowoduje, że nowy Object zastąpi istniejący.

Porównanie z dynamiczną tablicą ciągów

TStringList to po prostu zorientowana obiektowo wersja dynamicznej tablicy ciągów. Niektóre metody mają tu nawet swoje odpowiedniki:

Operacja Tablica ciągów TStringList
Deklaracja zmiennych StringList: array of string; StringList: TStringList;
Inicjalizacja domyślnie constructor StringList := TStringList.Create
Ustawenie rozmiaru SetLength(StringList, X); StringList.Size := X;
Odczytanie rozmiaru X := Length(StringList); X := StringList.Count;
Dodanie elementu SetLength(StringList, Length(StringList) + 1); StringList[Length(StringList) - 1] := X; StringList.Add(X);
Usunięcie elememtu for I := Index to Length(StringList) - 2 do StringList[I] := StringList[I + 1]; SetLength(StringList, Length(StringList) - 1); StringList.Delete(Index);
Usunięcie wszystkich elementów SetLength(StringList, 0); StringList.Clear;
Finalizacja domyślnie destructor StringList.Free;

Jednak TStringList oferuje znacznie więcej funkcji niż podstawowa struktura, taka jak tablica dynamiczna.

Dalsza nauka

TStringList ma wiele innych interesujących cech:

 1. Pozwala na sortowanie ciągów
 2. Pozwala ograniczyć listę tylko do unikalnych ciągów
 3. Możesz pobrać tekst wszystkich ciągów jako jeden ciąg przy użyciu właściwości Text.
 4. Obok ciągu można przechowywać obiekt lub inne dane

Możesz nauczyć się różnych procedur, funkcji i właściwości. Zobacz dokumentacja TStringList ... lub zajrzyj do pomocy w Lazarusie.

... i możesz rozszerzyć ten samouczek, jeśli masz na to ochotę.

Zobacz także