Frames/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 05:00, 16 February 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) русский (ru)

TFrame eli kehys on säiliö komponenteille ja hyvin samankaltainen kuin ​​lomake. Niiden ainutlaatuinen kyky on, että ne voidaan upottaa lomakkeelle tai toisiin kehyksiin (TFrame). Lomake tallennetaan kahteen tiedostoon: koodi tallennetaan .pas-tiedostoon ja muotoilu .lfm-tiedostoon.


Miten luodaan kehys eli frame?

Valitse tiedosto-valikosta: Tiedosto -> Uusi... valikon kohta ja avautuvassa valintaikkunassa valitse "Frame".

Frame new.PNG

Miten sijoitat kehyksen lomakkeelle tai toiseen kehykseen?

Komponenttipaletin [[Standard-välilehdellä on erityinen TFrame-komponentti.

Kun se pudotetaan lomakkeelle tai toiseen kehykseen, IDE pyytää valitsemaan jonkin kehyksen. Paketeissa olevia kehyksiä ei ole vielä toteutettu. Mutta voidaan luoda kehyksiä koodilla jopa paketeissa. Ei voi luoda kehyksiin ristikkäisiä viittauksia - IDE kieltää tämän, koska ei voida asettaa FrameA: ta FrameA: ksi, eikä FrameA: ta voi rakentaa FrameA: ksi.


Frame add.PNG

Mihin niitä voidaan käyttää?

Ne ovat tarpeen, kun on joukko komponentteja, joita halutaan käyttää useissa lomakkeissa. Ryhmän välillä pitäisi olla sama ohjaus ja logiikka sovelluksen eri ikkunoissa (lomakkeissa). Voidaan ryhmitellä toistetut ohjaukset ja logiikat yhteen kehykseen ja käyttää kyseistä kehystä eri paikoissa. Siksi ei tarvitse toistaa ohjauksen työtä asettelemalla ja kirjoittamalla logiikkaa.


Voidaan esimerkiksi haluta siirtää kohteita kahden luetteloruudun (listbox) välillä painikkeilla. Joten voidaan luoda kehys kahdella listboxilla ja tarvittavilla painikkeilla, kirjoittaa logiikkaa liikkuvien kohteiden kohdalle ja käyttää sitten kehystä kaikissa lomakkeissa tarpeen mukaan. Lisäksi, jos havaitaan virhe kehyskoodissa niin voidaan korjata se kerralla kehyksen koodissa sen sijaan, että se korjattaisiin n-kertaa kaikissa sitä käyttävissä lomakkeissa.

Suunniteltu kehys:

Frame example.PNG


Kyseinen kehys sijoiteltu lomakkeelle:

Frame embedded.PNG

Sama kehys sijoitettu toiselle lomakkeelle:

Frame embedded2.PNG

Yksityisten muuttujien alustus

TFrameilla ei ole OnCreate- tai OnDestroy-tapahtumia, joiden avulla yksityisiä muuttujia voidaan alustaa ja vapauttaa. Voidaan ylikirjoittaa (Override) oletusrakentaja ja -tuhoaja tekemään tämän.

TFrame1 = class(TFrame)
 private
  MyObj: TObject;
 public
  constructor Create(TheOwner: TComponent); override;
  destructor Destroy; override;
 end; 

constructor TFrame1.Create(TheOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(TheOwner);
 MyObj := TObject.Create;
end;

destructor TFrame1.Destroy;
begin
 MyObj.Free
 inherited Destroy;
end;

Näyte dynaamisesta luomisesta

Koska komponenttipaletin TFrame-komponenttia ei tarvita niin se on aika helppoa. Voidaan myös tehdä sivunmuutostyyppisovelluksen (kuten älypuhelinsovellus) tallennusresursseilla

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  GroupBox1: TGroupBox;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
  Frame: TFrame;
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation
uses
 Unit2{TFrame1}, Unit3{TFrame2}, Unit4{TFrame3};

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Frame := TFrame1.Create(GroupBox1);
 Frame.Parent := GroupBox1;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 if not Assigned(Frame) then
 begin
  Frame := TFrame1.Create(GroupBox1);
  Frame.Parent := GroupBox1;
 end else if Frame is TFrame1 then begin
  Frame.Free;
  Frame := TFrame2.Create(GroupBox1);
  Frame.Parent := GroupBox1;
 end else if Frame is TFrame2 then begin
  Frame.Free;
  Frame := TFrame3.Create(GroupBox1);
  Frame.Parent := GroupBox1;
 end else begin
  FreeAndNil(Frame);
 end;
end;

end.

Katso myös