FindAllFiles/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) polski (pl) русский (ru)

Unit: Lazarus fileutil

Aby włączyć FileUtil w swoim projekcie, dodaj LazUtils do wymaganych pakietów. Wykonaj następujące kroki:

 • Przejdź do Menu Lazarus IDE > Projekt > Inspektor projektu
 • W oknie dialogowym Inspektor projektu kliknij Dodaj > Nowy wymóg
 • W oknie dialogowym Nowy wymóg znajdź pakiet LazUtils, a następnie kliknij OK.

Zobacz także:

procedure FindAllFiles(AList: TStrings; const SearchPath: String;
 SearchMask: String = ''; SearchSubDirs: Boolean = True; DirAttr: Word = faDirectory); 

function FindAllFiles(const SearchPath: String; SearchMask: String = '';
 SearchSubDirs: Boolean = True): TStringList;

FindAllFiles szuka plików pasujących do SearchMask (maski wyszukiwania) w katalogu SearchPath i w jego podkatalogach jeśli SearchSubDirs ma wartość True, a następnie wypełnia stringlist wynikowymi nazwami plików.

Maska może być pojedynczą maską, tak jak w przypadku funkcji FindFirst/FindNext, lub może składać się z listy masek oddzielonych średnikiem (;). Spacje w masce są traktowane jako literały.

Parametr DirAttr jest atrybutem pliku typu Integer (dokładniej typu Word): jeśli element systemu plików ma ten atrybut, wówczas jest traktowany jako katalog. Może to być faDirectory, faSymLink, (faDirectory+faSymLink) a także inne wartości bitów.

Istnieją dwie przeciążone wersje tej procedury. Pierwsza z nich to procedura i zakłada, że zwrotna lista łańcuchów (AList: TStrings) została już utworzona. Druga to funkcja, która wewnętrznie tworzy listę łańcuchów i zwraca ją jako wynik funkcji. W obu przypadkach lista łańcuchów musi zostać zniszczona przez procedurę wywołującą.

Przykład

uses 
 ..., FileUtil, ...
var
 PascalFiles: TStringList;
begin
 PascalFiles := TStringList.Create;
 try
  FindAllFiles(PascalFiles, LazarusDirectory, '*.pas;*.pp;*.p;*.inc', true); //znajdź np. wszystkie pliki źródłowe pascala
  ShowMessage(Format('Znaleziono %d plików źródłowych Pascala', [PascalFiles.Count]));
 finally
  PascalFiles.Free;
 end;

// lub

begin
 //Nie ma potrzeby tworzenia listy ciągów; funkcja robi to za Ciebie
 PascalFiles := FindAllFiles(LazarusDirectory, '*.pas;*.pp;*.p;*.inc', true); //znajdź np. wszystkie pliki źródłowe pascala
 try
  ShowMessage(Format('Znaleziono %d plików źródłowych Pascala', [PascalFiles.Count]));
 finally
  PascalFiles.Free;
 end;
Warning-icon.png

Ostrzeżenie: WAŻNA UWAGA: Funkcja „FindAllFiles” tworzy wewnętrznie listę ciągów. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać bardzo wygodne, ale bardzo łatwo jest tworzyć wycieki pamięci w ten sposób:

 // NIGDY TEGO NIE RÓB !!!! - W tym kodzie nie ma sposobu, aby zniszczyć listę ciągów utworzoną przez FindAllFiles.
 Listbox1.Items.Assign(FindAllFiles(LazarusDirectory, '*.pas;*.pp;*.p;*.inc', true);

Note-icon.png

Uwaga: Jeśli chcesz używać tej funkcji w programach wiersza poleceń, dodaj wymagany moduł LCLBase, który nie będzie pobierać całego LCL