mssqlconn/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) español (es) français (fr) polski (pl)

Moduł MSSQLConn
Portal bazy danych

Bibliografia:

Poradniki/porady praktyczne:

Bazy danych

Advantage - MySQL - MS SQL - Postgres - Interbase - Firebird - Oracle - ODBC - Paradox - SQLite - dBASE - MS Access - Zeos

MSSQLConn to moduł fcl-db zawierający kod konektora dla TMSSQLConnection (MS SQL Server) i TSybaseConnection (Sybase ASE).

Lazarus używa MSSQLConn do prezentowania konektora MS SQL i konektora Sybase ASE.

DBLib

MSSQLConn używa modułu niskiego poziomu dblib, który wymaga biblioteki FreeTDS (.dll/.dylib/.so) do połączenia z serwerem.

Instalacja

Jedyne, czego potrzebujesz, to biblioteka FreeTDS dll/dylib/so dla twojej platformy.

 • W systemie Linux pobierz pakiet freetds, który zawiera libsybdb.so (np. w Debianie/Raspbian jest to dostarczane przez pakiet libsybdb5) i powiązany jest z pakietem programistycznym za pomocą menedżera pakietów. Może być również konieczne dodanie dowiązania symbolicznego libsybdb.so do libsybdb.so.5
  • Ubuntu 20.04
   sudo apt install libsybdb5
   cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu
   sudo ln -s libsybdb.so.5.1.0 libsybdb.so
 • W systemie Windows możesz pobrać najnowszą 32 lub 64-bitową wersję biblioteki FreeTDS dblib.dll tutaj: ftp://ftp.freepascal.org/fpc/contrib/windows/ lub http://downloads.freepascal.org/fpc/contrib/windows/

Zaawansowane użycie: przez modyfikację pliku FPC dblib.pas, SQLDB może używać „natywnej” biblioteki ntwdblib.dll zamiast domyślnej biblioteki FreeTDS dblib.dll (w tym przypadku FPC musi zostać przekompilowane).

Dokumentacja

Oficjalna dokumentacja: FPC MSSQLConn

Ograniczenia i wskazówki

 • Port Sybase: domyślny port TCP dla Sybase ASE to 5000. Ponieważ FreeTDS/mssqlconn domyślnie używa 1433, warto dodać :5000 do właściwości nazwy hosta automatycznie lub po otrzymaniu informacji zwrotnej od użytkownika końcowego.

Jak określa dokumentacja:

 • może być konieczne dostosowanie niektórych parametrów obsługi BLOB.
 • MS SQL Wielokrotne zestawienia wyników MS SQL (MARS) nie są obsługiwane.

Zmiana nazwy sterownika i/lub pozycji

 • Umieść dblib jako pierwszy moduł w swoim .lpr, a następnie wywołaj dblib.initialisedblib('/ścieżka/do/libsybdb.so')

Parametry wyjściowe procedur składowanych

Ponadto TMSSQLConnection i TSybaseConnection nie wspierają obsługi statusu zwrotu i parametrów wyjściowych procedur składowanych. Więcej informacji na stronie: http://www.freetds.org/faq.html#ms.output.parameters Jako obejście możesz użyć czegoś takiego:

with SQLQuery1 do begin
 SQL.Text := 'declare @param int; declare @ret int;' +
       'exec @ret=MyStoredProc 1, @param OUTPUT;' +
       'select @ret as return_status, @param as out_param';
 Open;
end;

Kilka dodatkowych wskazówek:

Komunikaty błędów

Error 20009 : Unable to connect: Adaptive Server is unavailable or does not exist

Nie można nawiązać połączenia: Adaptive Server jest niedostępny lub nie istnieje

 • Sprawdź, czy protokół TCP/IP jest włączony po stronie SQL Server, używając „SQL Server Configuration Manager” - „SQL Server Network Configuration”
 • Check if TCP port 1433 is opened
 • Sprawdź, czy port TCP 1433 jest otwarty
 • Jeśli łączysz się z konkretną instancją SQL Server (tak jest również w przypadku SQL Server Express), sprawdź, czy usługa przeglądarki SQL Server jest uruchomiona na serwerze (usługa nasłuchuje na porcie UDP 1434)

Error 20019 : Attempt to initiate a new Adaptive Server operation with results pending

Próba zainicjowania nowej operacji Adaptive Server z oczekującymi wynikami

Error 20047 : DBPROCESS is dead or not enabled

DBPROCESS jest martwy lub nie jest włączony

 • SQL Server okresowo weryfikuje (domyślnie co 30 sekund), czy bezczynne połączenie TCP/IP jest nadal nienaruszone, wysyłając pakiet utrzymania aktywności do swojego partnera. Jeśli system zdalny jest nadal dostępny i działa, pakiet potwierdzający jest wysyłany z powrotem. Jeśli nie, lokalny TCP zresetuje połączenie.
 • Dostosuj Menedżera konfiguracji programu SQL Server -> SQL Server Network Configuration -> Protocols -> TCP/IP : "Keep Alive"

EINOutError/Can not load DB-Lib client library "dblib.dll". Check your installation

Nie można załadować biblioteki klienta DB-Lib „dblib.dll”. Sprawdź swoją instalację

 • Upewnij się, że masz zainstalowane wszystkie wymagane biblioteki dll (np. dblib.dll, libiconv2.dll)
 • Upewnij się, że masz zainstalowane wszystkie wymagane biblioteki wykonawcze C/C++, od których zależy dblib.dll
 • Upewnij się, jaka jest bitowość (32 lub 64 bity) biblioteki dblib i skompilowanego programu oraz czy są zgodne

Przykłady

Tworzenie bazy danych

Poniższy przykład tworzy bazę danych na serwerze MS SQL Server. Aby to zadziałało, parametr połączenia AutoCommit musi być włączony. W przypadku kolejnego zwykłego połączenia możesz je ponownie wyłączyć i użyć zwykłych metod StartTransaction i Commit.

// Skonfiguruj formularz z przyciskiem o nazwie DBButton, 
// pole tekstowe o nazwie DatabaseNameEdit,
// '''MSSQLConnection''' o nazwie FConn
// ***upewnij się, że parametr Autocommit jest włączony dla tworzonej części bazy danych przed połączeniem:
//FConn.Params.Add('AutoCommit=true');
procedure TForm1.CreateDBButtonClick(Sender: TObject);
var
 CurrentDB: string;
begin
 if DatabaseNameEdit.Text = '' then
 begin
  showmessage('Pusta nazwa bazy danych. Podaj najpierw nazwę bazy danych.');
  exit;
 end;

 CurrentDB := FConn.DatabaseName;
 try
  // Dla FPC 2.6.1+
  FConn.ExecuteDirect('CREATE DATABASE ' + DatabaseNameEdit.Text);
  {
  // To działa z FPC 2.7.1, ale nie z 2.6.1
  FConn.CreateDB;
  }
 except
  on E: Exception do
  begin
   showmessage('Uruchamianie CreateDB wywołało wyjątek: ' + E.Message);
  end;
 end;
end;