TXMLPropStorage/pl

From Free Pascal wiki
Revision as of 15:59, 29 October 2020 by Slawek (talk | contribs) (→‎Usage)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) polski (pl) português (pt) русский (ru)

TXMLPropStorage txmlpropstorage.png jest składnikiem służącym do zapisywania i przywracania wybranych właściwości (TForm lub dowolnej kontrolki). Działa z właściwością TForm.SessionProperties. Jest dostępny w zakładce Misc tab na palecie komponentów.

Użycie

 1. Upuść TXMLPropStorage na formularzu i ustaw nazwę pliku we właściwościach, na przykład: session.xml
 2. Wybierz formularz, przejdź do Inspektora obiektów i otwórz okno edytora dla właściwości SessionProperties w TForm.
 3. Dodaj tutaj właściwości formularza i/lub kontrolek, które mają być przechowywane w pliku session.xml (np.: szerokość; wysokość).
 4. Skompiluj aplikację.

Twoja aplikacja odczyta teraz wybraną wartość właściwości z session.xml i zastosuje ją w czasie wykonywania (np. Width, Height, Left, Top dla TForm).

Komponent TINIPropStorage działa tak samo jak TXMLPropStorage, z wyjątkiem tego, że przechowuje informacje o sesji w IniFile.

StoredValues property

TINIPropStorage and TXMLPropStorage have a StoredValues property which stores some value (it's useful to use no other config file).

Some properties (as CheckGroup.Item[n].Checked) cannot be saved in SessionProperties of TForm, you need to do this manually. It's useful to save other setting information too.

Let's write a simple demo:

 • Run Lazarus and start a new application;
 • Drop a TXMLPropStorage and TCheckGroup component;
 • Add one item in TCheckGroup (Item Test);
 • Click in XMLPropStorage1 and access StoredValues property editor;
 • Add a new value with name = item0_checked and value = -1 (True = -1);
 • In the OnRestoreProperties event add this code:
CheckGroup1.Checked[0] := StrToBool(XMLPropStorage1.StoredValue['item0_checked']);
 • In the OnSavingProperties event add this code:
XMLPropStorage1.StoredValue['item0_checked'] := BoolToStr(CheckGroup1.Checked[0]);
 • Run the demo program, change checked property of TCheckGroup.Items[n] and close form. Your changes was saved? :)

You can change Key property of StoredValues.Items[n] if you're saving some information confidential (it uses XOREncode and XORDecode functions of RTL on saving and restoring routines).

Notes

TXMLPropStorage has a default handler if you don't set a filename. Under Windows the settings will be saved in the application directory as PROGRAMNAME.xml.

Under Unix/Linux/macOS it will be saved in the home directory of the current user as .PROGRAMNAME

It is therefore a very good idea to leave the filename blank for unix programs meant to be run by normal users.

According to bug report 13949, note 28856: "The StoredValues[] array can only be used during the OnRestoreProperties or OnSaveProperties events. Outside these events, the values will not be stored." and "If you want to save/load values that are not published properties of a component or control, you should save them in a OnSaveProperties event, and load them using the OnRestoreProperties event."

See also


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu