TCheckGroup/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)


TCheckGroup tcheckgroup.png on kontrolli, joka käsittää joukon valintaruutuja (TCheckBox) fyysisesti ja loogisesti ryhmiteltyinä säiliökomponenttiin.

Käyttö

Jos halutaan käyttää Valintaruutujen ryhmää (TCheckGroup) lomakkeella , se voidaan valita komponenttipaletin Standard tab-välilehdeltä ja asettaa se klikkaamalla lomaketta

Pieni esimerkki

Tämä esimerkki muuttaa lomakkeen taustaväriä. Tämä taustaväri määritetään lisäämällä yksittäiset värikomponentit:

 • Luodaan uusi sovellus ja laitetaan TCheckGroup lomakkeelle
 • Komponenttimuokkaimessa vaihdetaan CheckGroup1:n Name ominaisuus arvoon cgRed ja Caption ominaisuus arvoon Red
 • Lisätään valintaruudut cgRed:n:
  • Komponenttimuokkaimessa valitaan cgRed:n ominaisuus Items
  • Klikkaa painiketta ... ja merkkijonojen (tai CheckGroup:n) muokkain avautuu.
  • Kirjoitetaan numerot 1 2 4 8 16 32 64 128 ja lopuksi paina OK painiketta.
 • Kopioi tämä cgRed valintaruutujen ryhmä (TCheckGroup) klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi (Copy).
 • Klikkaa hiiren kakkospainikkeella lomakkeella ja valitse Liitä (Insert) mikä luo valintaruutujen ryhmän (TCheckGroup) nimeltään cgRed1
 • Vaihda cgRed1:n Name ominaisuus arvoon cgGreen ja Caption ominaisuus arvoon Green.
 • Liitä vielä kerran ja vaihda nytName ominaisuus arvoon cgBlue ja Caption ominaisuus arvoon Blue.
 • Kun valintaruutuja klikataan niin värin pitäisi muuttua:
  • Komponenttimuokkaimella luodaan OnItemClick tapahtumankäsittelijä cgRed :lle. Tapahtumat-välilehdellä OnItemClick kohdassa klikataan painiketta ...
  • Valitaan valintaruutujen ryhmille cgGreen ja cgBlue myös tämä tapahtumankäsittelijä, valitsemalla niiden OnItemClick tapahtumaan yhdistelmäruudusta (combobox) cgRedItemClick.
  • Täydennetään tapahtuman käsittelijän koodi lähdekoodieditorissa seuraavanlaiseksi:
procedure TForm1.cgRedItemClick(Sender: TObject; Index: integer);
var
 i, c: Integer;
begin
 c := $000000;                     // first the color is black
 for i := 0 to 7 do begin               // test Items 0..7 of all Checkgroups
  if cgRed.Checked[i]  then c := c + 1 shl i;    // amount of red  $000000..$0000FF
  if cgGreen.Checked[i] then c := c + 1 shl (i + 8); // amount of green $000000..$00FF00
  if cgBlue.Checked[i] then c := c + 1 shl (i + 16); // amount of blue $000000..$FF0000
 end;
 Color := c;
end;
 • Käynnistä ohjelma, sen pitäisi näyttää tämänkaltaiselta:

ExampleTCheckGroup.png

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu