TListBox/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr)

TListBox tlistbox.png on komponentti, joka näyttää (vieritettävän) luettelon merkkijonoista, joista käyttäjä voi valita jonkun. TListBox löytyy komponenttipaletin Standard välilehdeltä. TListBox:n merkkijonot (string) on tallennettu Items ominaisuuteen. Se on TStrings tyyppiä. Täten voidaan liittää ja poistaa yhdistelmäruudun merkkijonoja kuten TStringList:sä tai sen vanhemmassa TStrings

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä kuinka käyttää TListBox:a ListBox1 lomakkeella Form1:

ListBox:n täyttö

Komponettimuokkaimella

 • Valitse ListBox lomakkeella yhdellä klikkauksella.
 • Mene komponenttimuokkaimessa ominaisuus-välilehden ominaisuuteen Items.
 • Klikkaa painiketta, jossa on kolme pistettä. Merkkijonojen muokkain avautuu.
 • Kirjoita teksti ja vahvista tekemäsi työ OK-painikkeella.

Koodilla painikkeen painamisen yhteydessä

Lisätään lomakkeelle painike (TButton) joka nimetään btnFill ja caption-ominaisuuteen kirjoitetaan fill ListBox. Tehdään sille OnClick tapahtumankäsittelijä jota täydennetään niin että se näyttää seuraavalta:

procedure TForm1.btnFillClick(Sender: TObject);
begin
 ListBox1.Items.Clear;       //Poista kaikki olemassa olevat merkkijonot
 ListBox1.Items.Add('First line');
 ListBox1.Items.Add('Line with random number '+IntToStr(Random(100)));
 ListBox1.Items.Add('Third line');
 ListBox1.Items.Add('Even a random number '+IntToStr(Random(100)));
end;

StringList:n liittäminen

Lisätään lomakkeelle painike (TButton) joka nimetään btnFill ja caption-ominaisuuteen kirjoitetaan fill ListBox. Tehdään sille OnClick tapahtumankäsittelijä jota täydennetään niin että se näyttää seuraavalta:

procedure TForm1.btnFillClick(Sender: TObject);
var
 myStringList: TStringList;
begin
 myStringList:=TStringList.Create;        //Luodaan myStringList
 myStringList.Add('This is the first line.');  //Tämä rivi lisätään
 myStringList.Add('This is the second first line.');
 myStringList.Add('This is the third line.');
 myStringList.Add('etc.');
 ListBox1.Items.Assign(myStringList);      //Liitetään ListBox1:n myStringList:n tekstisisältö
 myStringList.Free;               //Vapautetaan myStringList muistista 
end;

Merkkijonon lisääminen

 • Laajennetaan esimerkkiä Koodilla painikkeen painamisen yhteydessä komponenteilla TEdit ja TButton joka nimetään btnAdd ja sen caption saa arvokseen add string. Tyhjennä Edit1 komponentin ominaisuus Text - tyhjä merkkijono.
 • Painikkeen OnClick tapahtumankäsittelijään täydennetään seuraavanlaiseksi:
procedure TForm1.btnAddClick(Sender: TObject);
begin
 ListBox1.Items.Add(Edit1.Text);
 Edit1.Text:='';
end;

Merkkijonon poistaminen

Oletuksena voidaan TListBox:sta valita vain yksi rivi. Jos halutaan että voidaan valita useita rivejä niin pitää laittaa ominaisuus MultiSelect arvoon True.

ItemIndex

procedure TForm1.btnDelClick(Sender: TObject);
begin
 if ListBox1.ItemIndex > -1 then  //Poistetaan vain silloin, kun merkkijono valittu
  ListBox1.Items.Delete(ListBox1.ItemIndex);
end;

Kaikki valitut merkkijonot

 • Muutetaan edellisen esimerkin koodi seuraavanlaiseksi:
procedure TForm1.btnDelClick(Sender: TObject);
var
 i: Integer;
begin
 if ListBox1.SelCount > 0 then         //Poistetaan vain, jos vähintään yksi merkkijono on valittuna
  for i:=ListBox1.Items.Count - 1 downto 0 do //Käydään läpi kaikki
   if ListBox1.Selected[i] then       //Jos on valittu...
    ListBox1.Items.Delete(i);        //...poistetaan kyseinen merkkijono (String)
end;

Owner-drawn ListBox

Yleensä on edullista antaa TListBox:n näyttää teemaa jonka käyttäjä on valinnut hänen asetuksilla. Joissakin tapauksissa (esimerkiksi jos ohjelmoidaan värikäs peli), voidaan poiketa tästä standardista ja piirtää oman valinnan mukaan. Tätä voi kokeilla:

 • Voidaan muokata edellistä lähdekoodia tai tehdä uusi sovellus jossa on TListBox nimeltään ListBox1.
 • Muutetaan komponenttimuokkaimessa ListBox1 ominaisuutta Style arvoon lbOwnerDrawFixed.
 • Komponenttimuokkaimen tapahtumat välilehdellä luodaan tapahtumankäsittelijä tapahtumalle OnDrawItem klikkaamalla [...]-painiketta.
 • tapahtumankäsittelijän koodi täydennetään seuraavanlaiseksi::
procedure TForm1.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
 ARect: TRect; State: TOwnerDrawState);
var
 aColor: TColor;            //Taustavärin värimuuttuja
begin
 if (Index mod 2 = 0)         //Index kertoo mikä rivi on kysessää
  then aColor:=$FFFFFF        //Joka toinen rivi saa valkoisen taustavärin
  else aColor:=$EEEEFF;        //Joka toinen rivi saa pinkin taustavärin
 if odSelected in State then aColor:=$0000FF; //Jos rivi on valittu niin se saa punaisen taustavärin
 ListBox1.Canvas.Brush.Color:=aColor; //Asetetaan taustaväri
 ListBox1.Canvas.FillRect(ARect);   //Piirrä täytetty suorakulmio

 ListBox1.Canvas.Font.Bold:=True;   //Asetetaan kirjaisin lihavoiduksi
 ListBox1.Canvas.TextRect(ARect, 2, ARect.Top+2, ListBox1.Items[Index]); //Piirretään teksti
end;
Note-icon.png

Huomaa: ListBoxDrawItem:n parametrit

Control:
Jos useilla olioilla (esimerkiksi useita TListBox)on pääsy tähän tapahtumaan, tiedetään mikä olio aiheutti tapahtuman. Esimerkiksi esimerkissä ListBox1.Canvas.FillRect(ARect)sijasta käytetään TListBox(Control).Canvas.FillRect(ARect). Kuitenkin olisi hyvä silti tarkistaa että tapahtuman aiheutti TListBox-luokka:

 if Control is TListBox then
  TListBox(Control).Canvas.FillRect(ARect);

Index: Määrittää kohteen sijainnin, joten voit käyttää merkkijonoa <ListBox>.Items[Index].
ARect: Määrittää suorakulmion joka on tarpeen taustan piirtämisessä.
State: Kohteen tila, onko normaali, keskittynyt, valittu jne

 • Tältä tämä esimerkki voisi näyttää:

ListBoxBsp1.png -> ListBoxBsp2.png

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu