TPanel/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

TPanel tpanel.png on komponentti, joka luo paneelin lomakkeelle. TPanel on TWinControlin jälkeläinen ja on saatavana komponenttipaletin Standard-välilehdeltä. TPanel voi toimia näkyvänä säiliönä muille komponenteille.

Esimerkki

Eräs tapa käyttää paneeleja on, kun kaikki siinä olevat komponentit näytetään tai piilotetaan. Yksittäisten komponenttien näyttämisen tai piilottamisen sijaan voit piilottaa ja näyttää paneelin ja kaikki siinä olevat komponentit yhdellä komennolla. Tässä esimerkissä käytetään seuraavia komponentteja: TButton ja TShape

Koodin ohjelmointi

 • Luo uusi tyhjä GUI-sovellus lomakkeelle TForm1
 • Luo lomakkeelle OnCreate-tapahtumakäsittelijä napsauttamalla lomaketta, käyttämällä komponenttimuokkaimen tapahtumat-välilehteä, valitsemalla OnCreate-tapahtuma ja napsauttamalla painiketta [...] tai kaksoisnapsauttamalla lomakkeen painiketta.
 • Lisää seuraava ohjelmakoodi (Täydennä puuttuvat osat):


unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  aPanel:TPanel;
  procedure aButtonClick(Sender: TObject);
 public

 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 aButton:TButton;

 aShape1,aShape2:TShape;
begin
 Caption :='Panel demo';
 aButton:=TButton.Create(Self);
 aButton.Parent:=Self;
 aButton.Caption:= 'Show/Hide';
 aPanel:=TPanel.Create(Self);
 aPanel.Parent:=Self;
 aPanel.Caption:='';
 aShape1:=TShape.Create(aPanel);
 aShape1.Parent:=aPanel;
 aShape1.Shape:=stStar;
 aShape1.Top := 5;
 aShape2:=TShape.Create(aPanel);
 aShape2.Parent:=aPanel;
 aShape2.Shape:=stStar;
 aShape2.Top := 5;
 aShape2.Left:=aShape1.Width+10;
 aPanel.Height:=aShape1.Height+10;
 aButton.Top:=aPanel.Height+10;
 aButton.OnClick:=@aButtonClick;
 Height := aButton.Top+aButton.Height+10;
end;

procedure TForm1.aButtonClick(Sender: TObject); //the event handler for the button
begin
 if (Sender is TButton)
  then begin
   if aPanel.Visible then aPanel.Visible := false else aPanel.Visible := true;
  end;
end;
end.

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu