TSQLite3Connection/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl)

Databases portal

References:

Tutorials/practical articles:

Databases

Advantage - MySQL - MSSQL - Postgres - Interbase - Firebird - Oracle - ODBC - Paradox - SQLite - dBASE - MS Access - Zeos
Note-icon.png

Uwaga: Zamiast używać TSQLite3Connection, można użyć podobnego do proxy TSQLConnector do tworzenia bardziej ogólnych aplikacji bazodanowych

TSQLite3Connection tsqlite3connection.png jest komponentem służącym do łączenia się z bazą danych SQLite. Komponent ten znajduje się na karcie SQLdb w Palecie komponentów.

TSQLite3connection jest niewizualnym komponentem FCL (nie LCL), co oznacza, że ​​może być używany np. w ObjectPascal, aplikacjach konsolowych, a także w aplikacjach Lazarus GUI. Niestety nie ma jeszcze dokumentacji FCL dla TSQLite3Connection, ale jego interfejs jest podobny do jego rodzica ( TSQLConnection ). Ponieważ SQLite jest wbudowaną lub nieserwerową bazą danych, jej użycie może nie wymagać ustawienia właściwości .host, .username ani .password. Poniżej znajduje się przykład jego użycia w programie ObjectPascal, w przypadku użycia w Lazarusie, podobne ustawienie można wykonać za pomocą Inspektora obiektów.

program BasicDBase;
{$mode objfpc} {$ifdef mswindows}{$apptype console}{$endif}
uses
 sqldb, sqlite3conn;
var
  Connect : TSQLite3Connection;
  Trans : TSQLTransaction;

begin
  Connect := TSQLite3Connection.Create(nil);
  Trans := TSQLTransaction.Create(Connect);
  Connect.Transaction := Trans;
  Connect.DatabaseName := 'test_dbase';
  Trans.StartTransaction; // otwiera Connect, zgłasza wyjątek EInOutError jeśli SQLite nie jest zainstalowany
  Connect.ExecuteDirect('create table TBLNAMES (ID integer Primary Key, NAME varchar(40));');
  Trans.Commit;
  Trans.Free;
  Connect.Free;
end.

Procedura ExecuteDirect() jest dość ograniczonym sposobem wywoływania SQL, w prawdziwej aplikacji będziesz potrzebować czegoś takiego jak TSQLQuery. Zauważ również, że powyższe demo nie sprawdza żadnych błędów.

Zobacz także


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu